Verkiezingsprogramma 2012

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2012:

Programma Vlaams Belang Halle – Sint-Antonius – Zoersel

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat u denkt!

 

Onze wensdroom

Een financieel gezonde gemeente in een financieel gezond Vlaanderen.
Deze droom kan werkelijkheid worden als er niet elk jaar miljoenen euro’s naar Brussel en het zuiden van het land zouden vloeien.

Geld dat we in Zoersel zelf nodig hebben om te investeren in onze sociale woningbouw, kinderopvang, scholen en andere noodzakelijke grote infrastructuurwerken.
Geen PPS-constructies meer nodig om schulden uit de begroting te houden en ongemerkt op de schouders te laden van de volgende generaties. Aldus  zouden we ook ruimte krijgen om de gemeentelijke schuld af te bouwen.

Het nieuwe rusthuis in de Smissestraat zou door Vlaanderen en Zoersel met klinkende munt kunnen worden betaald.

Vlaanderen zou de uitkeringen aan personen met een handicap fors kunnen verhogen, en we zouden eindelijk werk kunnen maken van adequate voorzieningen voor deze mensen.

In Zoersel werken er nogal wat mensen in de zorgsector. De eis van de Vlaamse Verpleegunie m.b.t. de herwaardering van hun beroep zou onverwijld kunnen worden ingewilligd.

En als kers op de taart zouden we onze pensioenen in Vlaanderen quasi kunnen verdubbelen. Als u dan in “uwen ouden dag”  in het woonzorgcentrum aan de Smissestraat bent aangeland, hoeft het betalen van uw verblijf voor niemand noch een probleem, noch een zorg te zijn.

Walter Vochten
Lijsttrekker Vlaams Belang Zoersel


 

EEN GEZONDE GEEST …

Cultuur

–        Als Vlaams-Nationalisten leggen wij de nadruk op de beleving van de eigen identiteit van ons volk. Dit is geen verenging of vervallen in een soort klein provincialisme. Het Vlaams Belang heeft respect voor onze culturele eigenheid.

–        De begroting van cultuur moet in de eerste plaats cultuur van eigen bodem bevorderen. Ze mag niet langer bijna uitsluitend de gangmaker zijn van allerlei multiculturele projecten. Contacten met andere culturen kunnen verrijkend zijn maar ons belastingsgeld moet hoofdzakelijk worden besteed aan projecten die onze cultuur uitdragen.

–        Bevordering van het gebruik van onze taal is prioritair. Aankondigingen van evenementen allerhande dienen uitsluitend in het Nederlands te gebeuren.

–        Steun aan het Algemeen Nederlands Zangverbond en de IJzerwake.

–        Voorrang voor het behoud (restauratie en onderhoud) van ons cultureel erfgoed.

Onderwijs

–        Geen aanpassing van de lessen: geen lespakketten die de multiculturele idee verheerlijken.

–        Herwaardering van het geschiedenisonderwijs.

–        Bewuste aandacht voor onze cultuur, waarden, zeden en gewoonten.

–        Gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de grote onderwijsnetten.

–        Laat kinderen “kinderen” blijven  en laten we hen niet opzadelen met allerlei wereldproblemen die tenslotte door volwassenen zijn gecreëerd en door volwassenen moeten worden opgelost.

… IN EEN GEZOND LICHAAM

Sport

–        Blijvende ondersteuning van een doelmatig sportbeleid met oog voor de nodige infrastructuur.

–        Recreatieve sportbeoefening buiten club- en /of competitieverband moet ook de nodige aandacht en middelen krijgen.

–        Meer promotiecampagnes in scholen om de afnemende fysieke conditie bij de jeugd tegen te gaan.

Milieu

–        Milieu als te beschermen erfgoed: respect voor het leven, de mens, het landschap, planten en dieren.

–        1 maal per jaar gratis ophaling van groot huishoudelijk afval .

–        Voor de huis-aan-huisophaling sociale maatregelen voor de minderbegoeden.

–        Toegankelijkheid tot het containerpark 6 dagen op 7.

–        Toegang tot het containerpark van buurgemeenten aan dezelfde voorwaarden.

–        Beschikbaarheid van thermografische luchtfoto’s om het energieverlies van woningen te beoordelen.

Veiligheid

–        Herwaardering van het politiewerk.

–        Meer politiepatrouilles en een centrale rol voor de wijkagent. De wijkagent moet opnieuw de rol krijgen die hem oorspronkelijk was toebedeeld.

–        Strengere straffen en een degelijk vervolgingsbeleid. Een gemeentelik veiligheidsplan dat een harde aanpak van de criminaliteit voorziet. Zero tolerantie waar nodig.

–        Strikte toepassing van het GAS-reglement (= Gemeentelijke Administratieve Sanctie) bij overlast, lawaaihinder , sluikstorten enz.

–        Harde aanpak van drugdealers en een opvangnet voor drugverslaafden. Frequente drugcontroles in het verkeer, in scholen, in discotheken en op fuiven.

–        Strengere controle op verkoop van alcohol aan -16 jarigen.

–        Geen nieuwe nachtwinkels.

IEDEREEN TELT MEE …

Democratie

–        Raadpleging van de bevolking via een gemeentelijk referendum voor essentiële plaatselijke problemen. Dit referendum moet bindend  zijn bij een opkomst van 40% van de kiesgerechtigden.

–        Inspraakmogelijkheden bij de planning van grote projecten zoals de herinrichting van de drie dorpskernen, de bouw van het Woon- en Zorgcentrum enz.

–        Opstarten van een onafhankelijke gemeentelijke ombudsdienst.

–        Samenstelling van de raad van bestuur van intercommunales (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals …) op basis van diploma of ervaring en niet door onrechtstreekse verkiezing.

–        Een vragenhalfuurtje organiseren aan het begin van de gemeenteraad zodat de burger nog de mogelijkheid heeft tot inspraak vóór de beslissingen worden genomen.

–        Notulen van het schepencollege binnen de veertien dagen ter beschikking van de gemeenteraadsleden.

–        Besparing in het teken van goed bestuur: twee schepenen minder. Dit betekent voor de gemeente een besparing van minimaal  € 100 000 of BEF 4.000 000 per bestuursperiode.

–        Inzake aanwervingen moet de bekwaamheid het criterium zijn. Geen vriendjespolitiek.

–        Beperking van gesubsidieerde contractuelen (de zogenaamde GESCO’s). Deze mensen werken jarenlang onder een twijfelachtig statuut.

–        Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en dit voor maximaal twee opeenvolgende legislaturen.

Handicap

–        Volledige steunverlening  aan HANDICAR, een ‘openbaar’ transportmiddel voor rolstoelgebruikers en begeleiders van deur tot deur.

–        Betere en strengere controle op het gebruik van parkeerplaatsen die voorzien zijn voor gehandicapten.

–        Ondersteuning van gezinnen die thuis hulpbehoevende ouders of verwanten met een handicap verzorgen.

–        Aangepaste oversteekplaatsen voor blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers.

Ontwikkelingshulp

–        Verdeling van de beschikbare gelden onder projecten met ontwikkelingshelpers uit eigen gemeente.

–        De aanzienlijke bedragen die nu gebruikt worden voor sensibilisatie maar in feite worden besteed aan multiculturele propaganda kunnen beter als extra steun worden gebruikt voor Zoerselse ontwikkelingsprojecten.

Gezin

–        Geen voortrekking van vreemdelingen tegenover Vlaamse gezinnen bij toekenning van sociale woningen.

–        Meer kinderopvang.

–        Ondersteuning van gezinnen die kampen met drugsproblematiek.

Voetgangers en fietsers … maar ook alle andere weggebruikers

–        Aanleg van fietspaden langs beide zijden van de grote gemeentelijke invalswegen.

–        Verkeerssensibilisatie bij de bevolking maar voornamelijk in scholen, jeugdbewegingen en bij senioren.

–        Dringende plaatsing van slimme verkeerslichten op het kruispunt aan de kerk in Zoersel.

–        Aanpassing van verkeersdrempels overeenkomstig de wettelijke normen.

–        Bij voorkeur elektronische snelheidsmeting in plaats van verkeersdrempels.

–        Weghalen van gevaarlijke straathoekbollen en soortgelijke wegversperringen.

–        Hoofdwegen breder maken met indien nodig aanpassing van rooilijnen.

… MAAR OOK DE PORTEMONNEE

Financieel gezond

–        Alle uitgaven, uitgezonderd toekomstgerichte investeringen, moeten worden gedekt door inkomsten.

–        De gemeentelijke schuld moet worden afgebouwd en niet stelselmatig verhoogd. Geen sinterklaaspolitiek op de rug van de volgende generaties.

–        Tot een minimum beperken van PPS-projecten (PPS = Publiek Private Samenwerking). Deze projecten schuiven immers de kosten door  naar de volgende generaties zonder dat ze in de begroting voorkomen.

Economie

–        Bevordering in plaats van belemmering van economische activiteiten voor een doelmatig middenstands- of KMO-beleid. Bij gelijke prijs en kwaliteit gemeentelijke bestellingen plaatsen bij onze lokale middenstand en geen achteruitstelling  t.o.v. de zogenaamde Fair Trade-producten.

–        Meer dienstverlening door gemeente, minder rompslomp voor KMO en zelfstandigen.

GEEN VERVREEMDING – EIGEN BEKJES EERST

Vlaanderen is geen immigratieland. Het is nu reeds het dichtst bevolkte gebied van Europa.

Reeds meer dan 35 jaar bestaat er in België officieel een immigratiestop. Desondanks bestaat er geen rem op deze overrompeling, ter grootte van het inwonersaantal van vier tot vijf keer de Zoerselse bevolking en dit elk jaar.
Daarom moet de immigratie stoppen.

Voor ons moeten wel:
Politieke vluchtelingen te allen tijde opgevangen worden, in de eerste plaats in de landen die grenzen aan het land van herkomst. Als Vlaams Belang weten wij uit ervaring wat het is om omwille van een andere mening in eigen land als paria behandeld te worden.

MAAR voor ons moeten ook:
Uitgeprocedeerden, illegalen en personen zonder wettige verblijfsvergunning, op staande voet naar hun land van herkomst teruggestuurd worden.
Volgens artikel 77 van de Vreemdelingenwet is illegaliteit een misdrijf. Dit moet dus dienovereenkomstig aangepakt worden en de hogere overheid en haar functionarissen hebben de ambtelijke plicht om daar op toe te zien.

Voor hen die op een wettelijke basis onze nieuwe landgenoten zijn geworden moet de lat gelijk worden gelegd zodat sociale ongelijkheid  in de kiem wordt gesmoord, een harmonische maatschappij ten bate.

Lees wat onze voorzitter Bruno Valkeniers hierover te zeggen had in Het Nieuwsblad van 13 januari 2007, een poos geleden maar nog altijd actueel:

Het mag eens benadrukt worden, ook nieuwe Vlamingen voelen zich en horen thuis in onze rangen. Als zij, zoals er al velen zijn, aanvaarden dat Vlaanderen hun nieuwe vaderland is. Het Vlaanderen dat wel gastvrij en multi-etnisch kan zijn, maar waar maar één leidcultuur kan zijn en dat is de Nederlandse, de Vlaamse cultuur en dat is de onze! Als zij dat aanvaarden, dan doet het er voor mijn part, voor ons part, niet toe wie hun voorouders waren en welke cultuur of levensbeschouwing iedereen thuis belijdt! Dan zijn ze Vlaming onder de Vlamingen.”

Kan het nog duidelijker gezegd worden?

IETS OM TE VERTROETELEN …

Jeugd

–        Optimalisering van de mogelijkheden, niet alleen voor sportbeoefening maar ook voor meer cultureelgerichte vrijetijdsbesteding (teken-, schilder- en muziekatelier).

–        Voldoende financiële en logistieke ondersteuning van jeugdgroeperingen.

–        Voor Vlaamse fuiven, Vlaamse affiches!

–        Doelmatige voorlichting en preventie inzake druggebruik. Geen gedoogbeleid, geen legalisering van het druggebruik.

… EN IETS OM TE KOESTEREN

Senioren

–        Inspraak en verantwoordelijkheid in het beleid door senioren.

–        Beschikbaar stellen van betaalbare bejaardentehuizen, woningen en flats.

–        Objectieve toewijzing van seniorenflats aan bejaarde inwoners.

–        Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en omgeving kunnen verblijven.

–        Aandacht voor waakdienst, mantelzorg , thuishulp en thuisverzorging, poetsdienst, warme maaltijden en verdere uitbouw van bestaande thuisdiensten.

–        Een gemeentelijke premie voor verbouwing tot kangoeroewoning/aanleunwoning.

–        Verzekering van de veiligheid in seniorenflats en rusthuizen is een prioriteit.

–        Aanpassing van verkeerslichten zodat men rustig en veilig kan oversteken.

–        Volwaardige ontmoetingsruimten in iedere deelgemeente. Deze lokalen kunnen ’s avonds of in de weekeinden eventueel door andere gebruikers worden benut, in overleg met de senioren.

–        Aanwakkering, aanmoediging en financiële ondersteuning van activiteiten zoals levenslang leren, zang, toneel, turnen, hobbykringen enz.

–        Voor senioren en gehandicapten die niet over een auto beschikken: inschakeling  van een aangepaste dienst voor thuisophaling van afvalproducten die buiten de normale ophaling vallen.

Open ruimte in onze gemeente

–        Een halt toeroepen aan de verdere verstedelijking van onze gemeente.

–        Behoud van het landelijk karakter van onze gemeente: een maximale bescherming van natuurgebieden, landschappen en landschapselementen.

–        Herwaardering van de trage wegen.

BEDENK ECHTER ZOERSELAAR DAT, ZOLANG GE BLIJFT STEMMEN voor de BELGICISTISCHE PARTIJEN zoals CD&V, LIBERAAL, SOCIALIST en GROEN, dit voor ALTIJD een WENSDROOM ZAL BLIJVEN.

 Posted by at 11:50