dec 192018
 

Gemeenteraad 18 december 2018

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen; antwoorden van schepenen worden toegevoegd zodra de notulen werden goedgekeurd)

Punten A.2 en A.3: Huurovereenkomsten met Handicar Zoersel vzw en met Rode Kruis afdeling Zoersel voor gebouw Bethaniëlei 108
Opmerking Jos van Dongen:
Met het feit dat dit gebouw bijna gratis ter beschikking wordt gesteld van deze 2 uiterst nuttige dienstverlenende organisaties heb ik geen probleem, integendeel. Wel heb ik een probleem met de inhoud van 1 artikel van de huurovereenkomsten.

Volgens artikel 4 van de overeenkomsten wordt de huur aangegaan voor een termijn van 27 jaar. In hetzelfde artikel wordt vermeld dat de huurder de huur te allen tijde kan opzeggen mits het in acht nemen van een opzegtermijn van drie maanden.

Op zich is hier niets mis mee, maar wat mij wel stoort is het feit dat noch in dit artikel, noch in de rest van de huurovereenkomsten melding wordt gemaakt van een eventuele opzegtermijn indien de verhuurder, dus de gemeente, de overeenkomst zou willen opzeggen.

Een termijn van 27 jaar is zeer lang en wij binden de gemeente vandaag voor een periode die  4 legislaturen overtreft. Ik zou het dan ook niet meer dan logisch vinden dat in de overeenkomst ook een opzegmogelijkheid wordt voorzien voor de verhuurder, bijvoorbeeld met een opzegtermijn van 1 jaar. Men weet maar nooit wat de toekomst brengt.

 

Punt A.4: Dotatie aan politiezone voor jaar 2019
Opmerking Jos van Dongen:
Mevrouw de burgemeester, uw toelichting heeft de vragen die ik had reeds beantwoord. Toch nog 1 opmerking. U verklaarde dat er in vergelijking met 2018 een verhoging was van meer dan 10%. Dit klopt inderdaad. De verhoging bedraagt immers 18,5%.

 

Punt A.6: Budgetwijziging 2 van 2018
Opmerking Jos van Dongen:
Doelstellingennota:
pag. 5
, Actie A204: Inwoners begeleiden om hun rechten op pensioen, tegemoetkomingen en hulpmaatregelen voor personen met een handicap uit te oefenen:
Bijna 202.000 euro uitgaven. Vraag: Waaruit bestaan deze begeleidingskosten?

Pag. 13: Aanleggen RWA stelsel in de Stijn Streuvelslaan ter voorkoming wateroverlast.
Ik kom daar dagelijks voorbij en heb daar nog geen overmatige wateroverlast vastgesteld. Daarom mijn vraag: Waar doet zich deze overlast voor? Ik stel wel vast dat juist achter de hoek van deze straat, wanneer men dus de Guido Gezellelaan links indraait, de rijweg soms volledig onder water staat. Is het dit probleem dat men wil oplossen?

Punt A.7: Meerjarenplan 2019
Vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen:
Financiële risico’s:
1/Borgstelling voor leningen door derden:
Ik citeer ‘Voor bepaalde borgstellingen is dit risico zeer beperkt. Voor andere borgstellingen bestaat er wel een beperkt risico dat een afwikkeling vroeg of laat een financiële impact zal hebben op de gemeente.’ Einde citaat.

Ik stel dus vast dat er een verschil bestaat tussen een ‘zeer beperkt’ en een ‘beperkt’ risico. Daarom mijn vraag: Waaruit bestaat dit verschil en welke borgstellingen behoren tot deze laatste groep?

2/ Uitkoopsom onroerende leasing serviceflatgebouw de Loteling
Wervingssubsidies onvoldoende om de slotsom te betalen? 433.000 euro te financieren tekort? Wat is daarvan de reden?

Actieplan: Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema
Zoals onze fractie in het verleden reeds herhaaldelijk heeft benadrukt geven wij de voorkeur aan een andere verdeling van de beschikbare middelen. Wij hebben het volste vertrouwen in de projecten die onder rechtstreeks toezicht staan van Zoerselse inwoners. Wij hebben weinig of geen vertrouwen in de efficiëntie van investeringen in projecten onder toezicht van NGO’s of andere  mastadont-organisaties. Wij dringen dan ook aan om de verdeling van de middelen aan te passen zodat de steun aan wat ik noem ‘Zoerselse projecten’ aanzienlijk wordt verhoogd.

Delegatie van budgethouderschap:
Dat er werk werd gemaakt van budgethouderschap is zeer positief. Ik ga er van uit dat er in de toekomst nog andere personen een budgethouderschap toegewezen zullen krijgen. Daarom mijn vraag: Kan bij elke delegatie het totale bedrag worden vermeld en, indien technisch uitvoerbaar, bij de actieomschrijvingslijst  in een extra kolom ook per actienummer het daaraan geraamde verbonden bedrag?

Opmerkingen Stan Meeussen:
Hierbij nog een aanvulling bij ‘Actieplan Internationale samenwerking stimuleren met het oog voor het Noord-Zuid thema’.

Aansluitend bij wat de Jos zo juist hierover heeft gezegd, heb ik een krantenbijlage van deze maand december ingezien, met en korte samenvatting van het boek: “Hoe goed is het goede doel?” geschreven door financieel expert Thierry Debels, die naar hij zelf zegt reeds in 2007 hierover de kat de bel aanbond.

De bedoeling was de waarheid naar buiten te brengen om de NGO’s tot meer transparantie te dwingen. Het eerste is gelukt stelt hij, dat tweede iets minder.

Immers. “Een Vlaamse NGO werkt met een NGO in het Zuiden, die op haar beurt weer met een andere werkt. Dan weet je dat er op het einde van de ketting weinig zal overblijven”.
“Kijken achter de schermen van de NGO’s is niet altijd een fraai beeld”, zegt hij, “zoals onlangs bij Oxfam nog eens duidelijk werd.”

Vermits er in België nu geen duidelijke, heldere verplichting is om schenkers op de hoogte te brengen van wat er met hun centjes gebeurt, besluit hij met: “Misschien moeten ze ook afstappen van grote namen zoals 11.11.11., Greenpeace of Amnesty en bewust voor kleinere projecten kiezen. Daar gaat vaak nog het meeste geld rechtstreeks naar de eigenlijke projecten.”

Voila, nu hoort ge ook eens van iemand anders maar ‘wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil’, voeg ik eraan toe.

Waar we, samen met de eigen Zoerselse projecten, wel voor de 100% achterstaan, is het project van onze Halse dorpsgenote: ‘Leraars zonder Grenzen.’ Omdat onderwijs dé stap is naar vooruitgang en daarom, boven alles, de eerste prioriteit is.

 

Punt A.9: Intekening op pro rata deel van de provinciale aandelen van Pidpa.
Opmerking Jos van Dongen:
Onze fractie is van oordeel dat deelname van onze gemeente in allerhande ondoorzichtige constructies zoals bijvoorbeeld intercommunales zoveel mogelijk moeten vermeden en afgebouwd worden. Dat onze gemeente intekent op het pro rata deel van de aandelen die haar toekomen, namelijk 177 aandelen aan 2,5 euro per aandeel of 443 euro in het totaal, daar maken we geen probleem van. Wel hebben we principiële bezwaren tegen het feit  dat, zoals in artikel 2 staat vermeld, de gemeente eveneens intekent op het ‘pro rata’  deel van de aandelen waarop niet wordt ingeschreven door de andere gemeenten. Wij vragen dan ook om artikel 2 uit het besluit te schrappen. Kan dit niet, dan zullen wij dit agendapunt niet kunnen goedkeuren.

Punt A.10: Realisatie van een nieuw skatepark
Opmerking Jos van Dongen:
Tijdens de gemeenteraad van 21 maart 2017 werden er door onze fractie alsook en vooral door de Open VLD-fractie pertinente vragen gesteld waarop we tot op heden geen afdoende antwoord hebben ontvangen.

In maart 2017 had men er geen idee van  hoeveel skaters er waren. De schepen verklaarde in verband met het werven van skaters ‘Jeugdverenigingen zijn gemakkelijk te consulteren. Individuele jongeren zijn echter moeilijker te bereiken. Er wordt nu eerst gewacht op de offertes, alvorens naar de skaters te trekken. De cijfers betreffende het aantal skaters gaan met ups en downs. Wel is het zo dat de jeugddienst regelmatig vragen krijgt naar een skateplek.’

Dit is toch de omgekeerde wereld.

  • Men heeft geen idee hoeveel kandidaat-skaters er zijn, maar de cijfers betreffende hun aantal gaan wel met ups en downs.
  • Men formuleert geen antwoord op de vraag of werd onderzocht of er bij de jeugd nog een reële behoefte bestaat aan nieuwe skate-infrastructuur. Misschien verkiest de jeugd wel dat deze 95.000 euro´s aan andere jeugdinitiatieven worden besteed.
  • Ondanks gebrek aan cijfers en feiten wordt beslist om ‘voor de zoveelste keer’ een bestek te ‘lanceren’. Men laat zelfs vooraf een grondonderzoek uitvoeren. Dit vond plaats op 7 november 2018 door ADVISON BVBA uit Hoeilaart. Wat dit laatste betreft heb ik nog 2 specifieke vragen:
    1/ Wanneer en door wie werd dit beslist? Ik heb hierover in de verslagen van het schepencollege niets teruggevonden voor wat betreft een bijhorende toewijzingsprocedure.
    2/ Wat was de kostprijs van dit grondonderzoek?

Om deze toch wel aanzienlijke investering te verantwoorden is er naar onze mening niet of nog niet aangetoond dat er vandaag de dag voldoende vraag is naar een nieuw skatepark. In deze omstandigheden kunnen wij dit agendapunt onmogelijk goedkeuren.

 

Vragen tijdens vragenronde

3 vragen van Stan Meeussen:
Vraagstelling 1.
Als ik zeg het bestuur, politie en burgemeester, te willen bedanken voor hun, binnen de maand, snel en adequaat optreden, om bij de fietsenstalling rechtover apotheker Sollie het vandalisme en de fietsdiefstallen kordaat te beteugelen, dan geef ik toe dat dit inderdaad met een ietwat sarcastische ondertoon is. Maar ge zou voor minder.

Want zeg nu zelf, het enige zichtbare dat er deze maand daar gebeurd is, is de zadels van de gestalde fietsen daar te overtrekken met een hoesje waar volgende tekst op staat: “Opgepast, is je fiets wel goed vast.” Cynischer kan niet want praktisch alle fietsen zijn op slot. Toegegeven, ik zou er nooit opgekomen zijn en het bevestigt uiteindelijk maar dat iedereen meester is in zijne stiel of zou moeten zijn, want dit getuigt eerder van amateurisme dan van professionalisme.

Voor het bestuur is deze bezigheidstherapie misschien goed genoeg maar voor ons dus niet.

Nu, ter zake.

Wat gaat er daar nu in de toekomst serieus  gebeuren? Dat daar niet continue lijfelijk politioneel toezicht kan gebeuren weten we ook maar misschien al eens gedacht aan cameratoezicht? Of staan daarvoor wetten en praktische bezwaren in de weg? Of is het de kostprijs?

Vermits die hoesjes ook wel moeten betaald geworden zijn aan de gekende leverancier, had dat geld misschien, hoe miniem ook het bedrag, al kunnen dienen als begin om de aanschaf van een camera mogelijk te maken. Zomaar een suggestie.

In alle geval nogmaals, zo als het nu is kan het niet verder en om een persiflage te maken op de tekst die op het plaatje staat dat daar bij de fietsenstalling hangt: “Wij, vinden de huidige aanpak helemaal ‘niet cool’.”

Vraagstelling 2.
In het laatste ZOERSEL- Magazine wordt er melding gemaakt  over de plaatsing van een nieuwe laadpaal voor de elektrische auto aan de Vleugel. Graag hadden we geweten hoe frequent de vorig jaar geplaatste laadpaal op de parking aan het Sint-Teunisplein gebruikt wordt? Wie betaalt de kosten van aanleg? Hoe zijn de betalingsmodaliteiten voor de stroomafnemer?

Betekent elke laadpaal een parkeerplaats minder voor de gewone automobilist? Zo ja, is dit dan niet discriminerend tegenover die gewone automobilist, die wanhopig een parkeerplaats zoekt? Misschien is het goed om in een volgende ZOERSEL Magazine, bij al die zaken wat uitgebreider bij stil te staan.

Vraagstelling 3.
Misschien vind de toekomstige coalitie dit wat voorbarig maar vermits regeren vooruit zien is, of toch zou moeten zijn, hadden wij graag, zo spoedig mogelijk haar standpunt geweten over de plaatsing van een windmolenpark op de scheiding van Westmalle/ Zoersel. Als het kon, gisteren, als het kan, vandaag nog.
Kwestie van de burger, over zo iets belangrijk, niet in het ongewisse te laten.
Ik dank u.