nov 222018
 

Gemeenteraad 20 november 2018

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.3: Wegentracé verkaveling Sniederspad:
(vraag Jos van Dongen)
Vraag: Ik lees ‘De elektriciteitspalen blijven behouden en worden op de toekomstige perceelsgrenzen gezet mits akkoord Eandis’. De palen (en dus ook de toevoerleidingen) moeten dus worden verplaatst. Maakt men van deze gelegenheid gebruik om Led-verlichting te plaatsen en, indien dit niet het geval is, waarom niet?

De burgemeester en de schepen voor openbare werken, Luc Kennis, antwoorden dat het uitrusten van openbare verlichting met LED steeds wordt toegepast wanneer het gaat om nieuwe verkavelingen die ook met nieuwe openbare verlichting moet worden uitgerust op last van de verkavelaar. Indien het om bestaande palen gaat, dan treedt het verlichtingsplan in werking waarbij eerst de oudste armaturen worden vervangen door LED-verlichting. In dit dossier betreft het nieuwe openbare verlichting gebruik makend van LED- lampen.

 

Punt A.4: Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling in Ten Halvelaan.
(opmerking Stan Meeussen)

Geen probleem. Maar graag had ik, voor de toekomst, dat men plannetjes voor de leek zo duidelijk mogelijk maakt. Ik weet wel dat men er niet alles kan op zetten maar de naam van een waterloop moet toch kunnen, vind ik.
In dit geval situeert zich hier dus een waterloop op het plan. Ik veronderstel dat het hier over de “Schriekbeddeloop” gaat?
Welk beekje het ook is, voor de duidelijkheid, zet de naam er bij. Een kleine moeite voor de plannenmakers maar een grote verduidelijking voor de gemeenteraadsleden.
Met dank voor de toekomst.

De burgemeester antwoordt dat deze informatie voortaan mee zal worden vermeld op het bijgevoegde plan.

 

Punt A.5: Wegentracé verkaveling Bremlaan:
(2 vragen en 1 opmerking Jos van Dongen)
Er wordt vandaag aan de gemeenteraadsleden gevraagd om het wegentracé goed te keuren voor 5 verkavelingen met een totaal van 47 kavels, waarvan er 22 kavels (3 verkavelingen) in woongebied liggen en 25 kavels (2 verkavelingen) in woonuitbreidingsgebied (19 kavels in de Bremlaan en 6 kavels in het Stoppelveld) .

Eerste vraag: Heeft de GECORO de kans gekregen om hun visie te geven over deze verkavelingen, en dit vooral wat betreft de verkavelingen met 19, met voorlopig 13 en met 7 kavels?

Ten tweede:
Wat de verkaveling in de Bremlaan betreft lees ik ‘Om tot een kwaliteitsvolle sociale verkaveling te komen …’ . Hierover worden in de tekst geen verdere details gegeven. Bij navraag zou het hier de bedoeling zijn om 20% voor te behouden als ‘sociale’ woningen. Ik veronderstel dus 4 woningen.

Wat de verkaveling in het Stoppelveld betreft lees ik ‘… dat het gemeentebestuur voldoende woonmogelijkheden voor de eigen bevolking wil voorzien. Zij denkt daarbij aan betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden’ .

Bij navraag blijkt echter dat tot nu toe in geen van beide verkavelingen de mogelijkheid wordt voorzien om aan onze Zoerselse jongeren als eerste de kans te geven om een betaalbare woning te verwerven. In de verkiezingsprogramma’s  van de voorbije weken las ik herhaaldelijk dat alles in het werk moet worden gesteld om te trachten de Zoerselse jongeren in Zoersel te houden. Blijkbaar zijn dit allemaal maar holle woorden.

Ten derde:
Buiten deze bemerkingen heb ik nog een algemene vraag geldend voor alle toekomstige behandelingen van wegtracés:
Wanneer er bij het openbaar onderzoek bezwaarschriften werden ingediend zou ik er willen op aandringen dat de raadsleden melding krijgen van alle bezwaarschriften en niet uitsluitend van de bezwaarschriften betreffende de wegenwerken. Bepaalde bezwaren kunnen immers onrechtstreeks van invloed zijn op de beoordeling van het wegtracé. Aan de raadsleden om dit te beoordelen.

De burgemeester antwoordt dat de GECORO niet om advies is gevraagd in dit dossier. Dit is ook helemaal niet vereist binnen de wettelijke vastgelegde adviesopdracht van de GECORO. De gronden aan de Bremlaan zijn eigendom van een privépersoon en daarvoor zijn we met het college en IGEAN
een vast scenario aan het uitschrijven voor de ontwikkeling van 20% van de kavels voor de doelgroep in het kader van betaalbaar wonen. Op die manier slagen we erin bouwgrond ter beschikking te stellen aan jongeren van de gemeente en zonder deze formule zouden ze op eigen kracht en middelen dit niet kunnen verwerven en zouden zij genoodzaakt zijn buiten de gemeente te gaan wonen. Het bijgevoegde plan met de inplanting van een aantal percelen is voorwerp van de aanvraag omgevingsvergunning voor verkaveling waar het schepencollege zich moet uitspreken over de
voorwaarden en het toetsen aan het goed ruimtelijk beleid. Hiertoe behoort ook de behandeling van de bezwaarschriften. De afstemming op de omgeving, de omvang van de percelen en de ruimtelijke inpasbaarheid en de intenties rond aanbieden als betaalbaar wonen zijn evenwichtsoefeningen die hierbij zullen worden gemaakt. Maar zoals gezegd dit vormt niet het voorwerp van deze goedkeuring die enkel de wegenis mag bestrijken. Alle relevante stukken en elementen voor het aspect wegenis van het dossier zitten bij in het bundel van de gemeenteraad, conform de onderverdeling van de bevoegdheden. Uiteraard zijn alle bezwaren in het ganse dossier dus ook met betrekking tot verkaveling zelf wel in te zien door de raadsleden die dan zich zodoende kunnen vergewissen over de keuze die gemaakt is bij de samenstelling van het dossier.

Raadslid Jos van Dongen verduidelijkt dat hij niet de bezwaren in extenso vraagt maar wel een synthese van de bezwaren voor de gemeenteraadsleden ter informatie. Voor zulke dossiers als deze
van enig belang kan dat toch ter advies worden voorgelegd aan GECORO.

Raadslid Roel Van Elsacker vraagt zich af waarom deze goedkeuring wordt opgesplitst. Het wegtracé beoordelen hangt toch onlosmakelijk vast aan de invulling en inplanting van de verkaveling en kan toch als hefboom gebruikt worden om daar naar de gewenste intekening te gaan? Raar om dit nu al te beoordelen zonder dat je de voorwaarden van de verkaveling kent.

De burgemeester antwoordt dat de wettelijk vastgelegde bevoegdheden gerespecteerd moeten blijven want anders, blijkt uit rechtspraak, kan het besluit worden vernietigd omwille van administratief rechterlijke redenen zoals miskenning of overschrijding van bevoegdheid. In het schepencollege wordt de behandeling van de bezwaren wel gebruikt om de uiteindelijke beslissing afdoende te motiveren en zorgvuldig te nemen.

Raadslid Jos van Dongen leest ter aanvulling voor uit rechtspraak van de raad van state van oktober 2016 die deze opsplitsing van beslissingsbevoegdheid tussen gemeenteraad en college voorschrijft als voorwaarde. Wel bevat de uitspraak tevens de aanbeveling om alle bezwaarschriften aan de gemeenteraad te bezorgen als informatie.

Schepen Koen Paredaens vult op zijn beurt aan door te stellen dat het niet logisch zou zijn dat het schepencollege eerst de verkavelingsvoorwaarden vastlegt. Zo zou er immers geen  appreciatieruimte overblijven voor de gemeenteraad om het wegtracé vast te leggen.

 

Punt A.7: Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling in het Stoppelveld.
(opmerking Stan Meeussen)

Aansluitend bij wat de Jos zegt, ben ik het ook eens daar ter plaatse gaan verkennen. En ligt daar nu niet een woest, wild, braakliggend stukje grond met wat spontaan opgeschoten schaarhout. Door omstandigheden een gelukkige erfenis van het verleden, daar het anders ook al lang volgebouwd zou zijn. Zulk perceel noemde men vroeger de grond van “een vuile boer”, nu is dat synoniem voor het “toppunt van groen” en dan zoudt ge toch denken dat de partij ‘groen’ hier een punt van zou maken om dat stukske zo te behouden. Niet dus.

Het is al ver gekomen dat wij, van het Vlaams Belang, ons moeten inzetten voor het behoud van dit natuurplekje. Wie is hier de groene partij? Want in plaats van het verloren te laten gaan door het vol te bouwen, zouden we dit natuurpareltje als een relict van het verleden, zoals het in de Kempen op veel plaatsen was, moeten behouden en koesteren voor nu en de volgende generaties want dat is toch wat we willen. Alhoewel, de natuur geeft ons dit gratis en dat heb ik inmiddels geleerd, dat is wat we juist NIET willen, want het moet geld kosten, anders is het niet goed.

Het is inderdaad niet, om zo te zeggen, zo proper onderhouden zoals het wat verderop gelegen, netjes geschoren grasplein of het brave speelbos met een rustiek bankje vlakbij. Maar dat maakt het juist aantrekkelijk voor creatieve jeugd die wat avontuurlijk is aangelegd en zich daar kan uitleven in, van putten graven, tot kampen maken en in de bomen klimmen. Ik zou het wel weten als ik daar als bengel moest wonen.

IK zou zeggen, laat het zoals het is en dan is tevens dat gehaspel over buurtwegen die moeten verdwijnen of verlegd worden ook niet nodig. De 138 volwassenen van de petitie en al de anderen die hun morele steun gaven én al de kinderen in de wijk, zullen u dankbaar zijn.

Nu, voor Zoersel kunnen die enkele huizen daar toch het verschil niet uitmaken, denk ik, maar als het toch echt nodig is, zet ze ergens anders. Alhoewel, is het allemaal echt nodig? Want in Het Laatste Nieuws van 3 januari 2018 las ik dat het aantal geboortes in Vlaanderen voor het zesde jaar op rij gedaald is. Voor wie zijn wij die toekomstige huizen dan aan het zetten. Weer iets dat ik blijkbaar niet snap.

Nog een bijkomend voordeel als alles blijft zoals het nu is, wil dat zeggen dat we van die gelegaliseerde geldaftroggelarij van honderden of duizenden euro’s, die men ‘boscompensatie’ noemt, en de belastingbetaler weer eens betaalt, ook van af zijn.

Als groene partij stemt het Vlaams Belang dus tegen.

De burgemeester haalt aan dat Vlaams Belang dit vorige keer heeft goedgekeurd.

Raadslid Meeussen antwoordt hierop dat na plaatsbezoek en overleg met de omwonenden er sprake is van voortschrijdend inzicht en dat dit niet verkeerd is.

De burgemeester stelt dat de benutting van deze gronden wel broodnodig is zodat de jeugd uit de gemeente hier kan blijven wonen gebruik makend van het aanbod betaalbaar dat we zo realiseren.
Maatschappelijk betekenen zulke sites een grote meerwaarde voor de gemeente gelet op de demografische evolutie en de schaarste aan beschikbare ruimte. In de onmiddellijke nabijheid zijn er
meerdere faciliteiten en speelmogelijkheden in de natuur.

 

Punt A.11: Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers
(opmerking Jos van Dongen)

Wij keuren deze overeenkomst mee goed, maar vragen wel de bijzondere aandacht van de personeelsverantwoordelijken om er over te waken dat de inschakeling van doelgroepwerknemers geen al te zware belasting betekent voor alle personeelsleden die zorgen voor de begeleiding van deze doelgroepwerknemers.

De schepen antwoordt dat de sociale werkplaats zelf voorziet in de nodige professionele begeleiding, ondersteuning en omkadering van de doelgroepmedewerkers. De gemeente controleert enkel de uitvoering zoals bij een gewone aannemer.

 

Punt A.12: Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor de slibreductie in de hofgracht van Hallehof.
(opmerkingen Stan Meeussen)

We hebben hier wel 16 bladzijden aanbestedingstekst maar daarin vinden we bitter weinig terug over het procedé. Enkel op bladzijde 12 lezen we : “Specificaties met betrekking tot de opdracht” maar daar staat meteen bij: “De leverancier voegt bij zijn inschrijving een “plan van aanpak” over o.a. de methode, gebruikte producten, resultaten.

Dit is dus bij de inschrijving, maar daar zijn we nu niks mee. Voor ons tellen drie punten:

Wat kost het?
Wat zijn de resultaten?
En wat doet het met het milieu?

De prijs is het enige dat we met zekerheid weten n.l. 25.000 euro.

De resultaten.
Wij hebben een Eindverslag Project “biologische slibreductie” van de Hogeschool Gent kunnen inkijken, die over een periode van 415 dagen daar een studie over gedaan heeft, met een proefproject. De proef gebeurde in vaten, aan het pompstation Rode Weel bij het Schijn in de Antwerpse haven. We lezen als besluit: “Algemeen kan besloten worden dat onder de condities geldig voor dit experiment geen noemenswaardige effecten konden worden vastgesteld van het toedienen van microbiële preparaten voor de reductie van de sliblaag in de tonnen.” Tevens bleek de slibreductie in de vaten maar enkele centimeters te bedragen over heel de lange proefperiode.

Verder, wat doet het met het milieu?
Het systeem werkt met beluchting, dus aëroob, waarbij bij de afbraak CO2 in de atmosfeer komt.

Nu, als ik lees wat voor ambieuze doelstellingen Zoersel in haar klimaatactieplan als pilootgemeente op gebied van CO2 uitstoot voor zichzelf stelt, mag daar wel eens bij stilgestaan worden. Ik stel voor mezelf dan de vraag of klassiek uitbaggeren, afvoeren naar een bio- vergistingsinstallatie waar via anaërobe gisting dit organisch materiaal tot methaan omgevormd, en kan gebruikt worden als natuurlijk aardgas, geen betere oplossing is.

We kennen de prijs van uitbaggeren niet maar wat we wel weten is, dat in tegenstelling tot de beluchtingsmethode, met of zonder microbiële toevoeging, de slibverwijdering bij uitbaggeren volledig is. Bij de reductiemethode halen we dat dus niet.

Dit was weliswaar een proefproject en misschien zijn er in het open veld, factoren die het proces beïnvloeden en wij niet kennen. Maar deze informatie is te summier om hier in mee te gaan.
Daarom zullen wij ons onthouden.

De schepen antwoordt dat er meerdere referenties zijn over de voorgestelde methodiek met wel mooie en beoogde resultaten waar we ons op hebben gebaseerd. Een voorbeeld is de Vest in Lier. De goede resultaten daar zijn er en werken zelfs nog door op langere termijn. Eens de micro-organismen er zijn, blijven ze hun werk doen, en zorgen dus nog lang voor slibreductie. Fysiek baggeren kost alleen voor dit deel 300.000 euro en je hebt veel meer impact op de omgeving omdat je er dan effectief met zwaar materiaal moet doorrijden.

 

Punten A.14 tot A.20: Goedkeuring agenda’s intercommunales 
(opmerkingen Stan Meeussen)

Zoals in het verleden zullen wij ons telkens onthouden bij de goedkeuringen van de agenda. In de aanloop van de nieuwe legislatuur zullen wij ons standpunt in dit verband opnieuw evalueren.

Zoals echter in de vorige raadszitting reeds werd gesteld, vragen we nu opnieuw met aandrang  tijdens de volgende legislatuur eindelijk een correcte toepassing van het decreet, waarin gesteld wordt dat de mensen met een betaald  bestuursmandaat in de intercommunales, persoonlijk verslag uitbrengen voor de gemeenteraadsleden.

Incasseren zonder te presteren, gaat niet meer op.

De burgemeester antwoordt dat er vorige zitting werd gerapporteerd over de werking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente deel van uitmaakt.

Vragen tijdens vragenronde

Vragen Jos van Dongen
In notulen van schepencollege van 1 oktober 2018 lees ik bij ‘Meersgezinswoningen – afbakening zones en vaststellen voorschriften – aanpassing principebeslissing’ dat het schepencollege in de loop van de voorbije jaren een aantal principebeslissingen heeft genomen met betrekking tot het bouwen van meergezinswoningen. Het college heeft nu beslist om de eerder genomen principebeslissingen aan te passen.

Ik heb geen vergelijking gemaakt met de vroegere beslissingen. Kan u mij in het kort vertellen wat er juist is gewijzigd.

Bijkomende vraag: Werden deze beslissingen/keuzes genomen overeenkomstig met de visie van of in overeenstemming met de GECORO?

De burgemeester antwoordt dat de aanpassing beperkingen betreft van zones waar meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. In de beslissing werd aangepast dat dit niet meer
kan in een deel van de Kapellei en de Lotelinglaan, alsook in de Westmallebaan. Zonder vooruit te willen lopen op toekomstig beleid zouden zulke zaken voorwerp kunnen uitmaken van een RUP meergezinswoningen. Er werd geen advies ingewonnen bij de GECORO.

Vraag Stan Meeussen
De fietsstalling rechtover apotheker Solie heeft de laatste tijd heel wat te lijden van vandalisme. Diefstal en vernieling schijnt al geruime tijd frequent voor te komen maar het laatste feit tart toch alle verbeelding. Recentelijk werden daar negen fietsen in brand gestoken, het heeft zelfs de krant gehaald.

Onze vraag:
Vermits het al langer bezig is, heeft het hoofd van de politie, onze burgemeester, behoeder van onze veiligheid, in samenwerking met onze politie, hier, bij voorgaande calamiteiten op gereageerd of gewoon alles op zijn beloop gelaten?

Nu we nog met ergere feiten te maken hebben, welke acties gaat men ondernemen?

Wij spreken ons niet uit over wat er moet gebeuren, dat is onze taak niet, maar vragen en verwachten wel van de mensen die de taak hebben voor onze veiligheid in te staan en daar voor betaald worden, dat zij op de gepaste manier reageren.

Zo kan het immers niet verder.

De burgemeester bevestigt dat zulk grof vandalisme ontoelaatbaar is. Het is inderdaad een gekend probleem. Op de grote verkeersas van de N12 gebeuren er heel wat fietsdiefstallen, en er is een plan van aanpak opgesteld in de politiezone met diverse acties om het fietsbezit te beveiligen. We gaan met de zone erop inzetten, want verlies of beschadiging is een grote kostenpost voor het gezin. De feiten zijn echter moeilijk te bestrijden, maar de opvolging ervan is besproken in het politiecollege en het zal de nodige acties als krijgen om daders te vatten en om preventief te werken. Het vermelde actieplan is op poten gezet en omvat acties om te bestraffen en te voorkomen.

Raadslid Constant Meeussen verduidelijkt dat het hier niet enkel over diefstal gaat, maar in het aangehaalde voorval over ernstig vandalisme.

De burgemeester antwoordt dat door in het kader van het actieplan rond fietsdiefstallen de controle te intensifiëren op die stalplaatsen, dit ook effect zal hebben op vandalisme aan, rond en in de fietsenstalling en aan de daar gestalde fietsen. Maar we moeten ons realiseren dat niet alles te voorkomen of te controleren is, wat niet wegneemt dat zulke feiten niet mogen worden getolereerd als lokale gemeenschap en we als lokale overheid dus eisen van onze politie om hiertegen effectief op te treden.