okt 242018
 

Gemeenteraad 23 oktober 2018

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.2: Financieel rapport, toestand op 31 augustus
Vraag Jos van Dongen:
In de toelichting over de evolutie van de budgetten over het eerste en tweede trimester 2018 en de huidige raming lees ik ‘Aan de ontvangstenzijde blijft het wachten op de verkoop van het oude politiecommissariaat, de woningen Dorp 38 en 50 en de grondaandelen van de woningbouwprojecten in Halle-Velden en de Blokskens.

In de ‘Vaststelling van de jaarrekening 2017’ lees ik in de ‘Toelichting bij de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven’ onder de rubriek ‘Investeringsontvangsten’ volgende opmerking ‘Aan de ontvangstenzijde in de investeringsrekening wachten we nog steeds op de finale afrekening van het legaat Markey. We dragen hiervoor 711.679 euro over naar 2018’.

Vermits er in de toelichting van vandaag geen melding meer wordt gemaakt van het wachten op deze finale afrekening, veronderstel ik dat deze inmiddels heeft plaatsgevonden. Ik kan echter het overgedragen bedrag niet terugvinden in huidig rapport, vandaar mijn vraag:
Waar vind ik dit bedrag terug, wanneer werd deze afrekening uitgevoerd en wat was de reden van de toch wel vrij laattijdige finale afrekening?

De burgemeester antwoordt dat inmiddels in september het ganse legaat definitief is afgerekend, dus na de toestand op 31 augustus 2018 die het rapport weergeeft. Het heeft zoveel tijd in beslag genomen omdat de andere begunstigde van het legaat lang heeft geaarzeld om zijn akkoord te verlenen aan de afrekening van de notaris.

 

Punt A.3: Principebesluit tot openbare verkoop van een gebouw en grond, gelegen Dorp 50.
Opmerkingen Stan Meeussen:
Dat men indertijd de Ceulemanshuisjes opgekocht en afgebroken heeft was een goede zaak. Het opende de mogelijkheid om een bijkomende groene oase in het hart van het dorp te maken. Helaas, het heeft niet mogen zijn.

We kunnen nog mee voor de nieuwe huisjes achterin maar de nieuwe bib. annex Kebab zaak hadden daar nooit mogen komen. Ik herhaal het nog maar eens, het Zonneputteke was, mits opknapwerk nog goed genoeg. Toen ook voor Open VId trouwens. Ik heb het artikel hier nog bij mij liggen waarin Stan Bartholomeeussen en Walter Van Hofstraten zich afvroegen: “Is die nieuwe bib nodig?”

De bib staat er nu toch en elke regelmatige bib. bezoeker ervaart telkens hoe gevaarlijk het is om vanaf de bib. de baan op te geraken, want de zichtbaarheid is daar héél beperkt. Daarom zou het een zegen zijn om dat huis, niet te verkopen en het gewoon af te breken voor de allernoodzakelijkste ruimte in het algemeen en de allernoodzakelijkste veiligheid voor de gebruikers van de bib en aangelanden. Wij stemmen dus tegen de verkoop.

De voorzitter legt het punt ter stemming voor wat resulteert in 12 stemmen voor (N-VA en Open VLD) en 12 stemmen tegen (CD&V, Groen, Vlaams Belang en Sp.a) waarmee STAKING VAN STEMMEN wordt bereikt wat betekent dat het voorstel is verworpen.

 

Punt A.4: Oprichting Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs
Vraag Jos van Dongen:
In Art. 4,§1 van de oprichtingsovereenkomst staat vermeld dat de oprichting ingaat op 1 september 2018. Vraag aan de juristen: Kan dit wel met terugwerkende kracht?

De burgemeester antwoordt dat dit juridisch werd nagekeken en dat dit geen probleem vormt.

Opmerking/vraag Stan Meeussen:
Als ik dit zo bekijk dan is dit een voortzetting van een interlokaal initiatief dat in 2005 van start is gegaan en hebben we niets tegen het principe.

Dus, niks mis mee zou ik zeggen maar Zoersel sluit geografisch niet aan bij de voornoemde gemeenten. Ondertussen zijn we 13 jaar verder en zijn er misschien dichter bij huis andere partners mogelijk, is dit onderzocht? In een tijd dat iedereen de mond vol heeft om ons fosiel brandstofverbruik naar beneden te brengen om milieu en klimaat te sparen is dicht/dichter bij huis meegenomen.

De burgemeester antwoordt dat eerder al onderzocht werd om de pijler beeldende kunst toe te voegen aan de academie voor woord en muziek van Wijnegem in het kader van dat samenwerkingsverband. Het regelgevend kader laat echter toe om voor woord/muziek en beeld bij aparte initiatieven aan te sluiten en bovendien is er een grote tevredenheid ten aanzien van beide werkingen en samenwerkingsverbanden. Het is ook niet zo dat de leerkrachten uit Turnhout komen, een aantal wonen vlak in de buurt en zijn ook alleen daar actief.

 

Punt A.7: Kader voor organisatiebeheersing
Opmerkingen Jos van Dongen:
Wij keuren dit agendapunt vol overtuiging mee goed. Eindelijk wordt hier werk van gemaakt. Het is tevens een stap in de richting van een reactie op het audit-rapport van januari 2017. Uit de ‘Resultaten opvolging aanbevelingen bij de gemeente en het OCMW Zoersel’ blijkt echter dat er nog enorm veel werk aan de winkel is om tot een aanvaardbaar bestuurssysteem te komen.

2 opmerkingen:
1/ Op pagina 1, 2e§ van ‘Juridische grond’ lees ik: ‘Het uitgewerkte systeem van organisatiebeheersing is erop gericht dat de organisatie een redelijke zekerheid kan verschaffen over: – het bereiken van de doelstellingen en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;’
Deze zin klopt langs geen kanten. Ofwel moet hier ‘kent en beheerst worden verwijderd, ofwel moet hier de volledige zin worden aangepast zodat deze begrijpbaar wordt.

2/ Op pagina 4, 1e§ onder het schema lees ik:
‘Tevens is het aan het MAT om te bepalen wanneer de actualisering van de zelfevaluatie aan de orde is met een minimum van eenmaal per bestuursperiode.’

Persoonlijk zou ik aan deze tekst een bemerking toevoegen in de zin van:
‘Tevens is het aan het MAT, eventueel na gemotiveerd verzoek van het schepencollege, om te bepalen wanneer de actualisering van de zelfevaluatie aan de orde is met een minimum van eenmaal per bestuursperiode.’
Zo krijgt het schepencollege, wanneer er zich zaken voordoen die dringend moeten aangepakt worden, de mogelijkheid om het MAT hierop te wijzen.

De burgemeester antwoordt dat de foutieve zin zal worden gecorrigeerd. Tevens wordt het voorstel van het raadslid toegevoegd aan de tekst.

Vraag Stan Meeussen:
Papier is verduldig en hopelijk blijft het niet bij mooie woorden. Ik lees daar ergens iets van, en ik citeer: “Jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening en dit uiterlijk op 30 juni, rapporteert de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor matschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing, enz…

Mijn vraag. Vast bureau? Op wat slaat dat?

Schepen K. Schryvers antwoordt als ocmw-voorzitter dat deze tekst al geschreven is op leest van het nieuwe decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het vast bureau een verplicht ocmw-orgaan wordt als equivalent voor het college. In het huidige decreet bestaat het vast bureau ook nog steeds maar dan als facultatief orgaan, wat maakt dat gedurende deze bestuursperiode het vast bureau niet meer is samengesteld.

 

Punt A.11: Opmaak van twee beheersplannen voor onroerend erfgoed
Opmerking Jos van Dongen:
Op pagina 18 lees ik
Bovenaan: ‘De gemeente Zoersel is eigendom van de Heilige Elisabethpastorie.’
Onderaan: ‘De gemeente Zoersel is eigendom van de Sint-Martinuskerk.’

Dit moet worden verbeterd (samen met tikfout in III.1.3 op volgende pagina bovenaan).

Schepen D. Van de Velde antwoordt dat dit zal worden aangepast.

Opmerkingen Stan Meeussen:
Alles samen beslaat dit bundel zo’n 129 bladzijden en daarom heb ik het enkel kruiselings doorgenomen. Maar ik heb toch nog een bedenking bij die eventuele andere aanpak, namelijk het zelf aanplanten op een vergelijkbaar stuk grond.

Maar, onroerend erfgoed is een waarde die we moeten doorgeven aan de volgende generatie, want wat we nu zijn, is geworteld in het verleden en zonder dit verleden heeft het heden geen basis voor de toekomst. Dus OK voor ons.

 

Vragen tijdens vragenronde

Vraag van Stan Meeussen:
In het verslag van het schepencollege van 30 juli 2018, lees ik dat in de Achterstraat op de plaats waar de technische dienst moet komen, zich een elzenbosje bevindt. Ik lees ook dat als compensatie voor de noodzakelijke rooiing, hiervoor een bedrag van 21.000 euro moet betaald worden. Voor de staat zijn alle middelen goed om geld uit de argeloze burger zijn zakken te kloppen. Het is daarom ook de reden dat ik de raad geef aan elke ouder of grootouder die nog een stukje bouwgrond heeft voor kind of kleinkind, om er niets spontaan op te
laten groeien, want achteraf wordt ge zwaar beboet omdat ge, als milieubewust iemand, de natuur al die tijd zijn gang laten gaan hebt. Nu lees ik in het eigenste bomenprotocol van november 2015 van de gemeente Zoersel, dat er drie gevallen zijn waarin een ontbossing niet gecompenseerd moet worden. Eén daarvan is, en ik citeer: ‘de grond is spontaan bebost (niet aangeplant) en de bomen jonger zijn dan 22 jaar.’ In het verleden werd dit laag gelegen, natuurlijk overstromingsbuffergebied van de Achterstraatse beek, dat nu stelselmatig verdwijnt (maar daarover hoor ik van de eco- en milieubehoeders geen enkele reactie), als volkstuintjes gebruikt en volgens mij is het geen 22 jaar geleden dat de laatste tuinier daar zijn ‘schup’ heeft afgekuist.
Mijn vraag. Heeft het bestuur dat nagegaan? In geval het toch langer zou zijn, en er toch zou moeten gecompenseerd worden. Gaat men dat bedrag, of het nu compensatiegeld is aan de staat of aankoop van nieuw plantgoed, zo eerlijk zijn om het bij de kost van de nieuwbouw bij te tellen en niet ergens anders weg te foefelen?

Schepen D. Van de Velde antwoordt: het is de Vlaamse overheid, meer bepaald het Agentschap Natuur en Bos, dat dit oplegt omdat het als bosgebied gezien wordt. De verplichting behelst dat je het zelf moet heraanplanten op eigen terrein, of een ander terrein maar je mag het niet spontaan laten uitschieten. Je kan ook een compensatie storten in een fonds van de Vlaamse overheid dat dient om elders bos te realiseren. We kiezen hier voor het heraanplanten aan de Gestelsebaan, de Medelaar en het Dwergenbergenbos. Hiervoor hebben we budget nodig om jonge bomen aan te kopen en dat is het geraamde bedrag. Het voorstel om het heraanplanten te doen samen met schoolkinderen was sowieso de bedoeling. De vermelde raming betreft ook de uitbreiding van het parkgebied. Het zou kunnen dat niet de volledige voorziene som nodig is. 

Schepen L. Kennis voegt hier aan toe dat uit de gegevens van het onderzoek en de voorbereiding blijkt dat dit elzenbos er al was als bos in 1998.

Vragen na mededelingen

Opmerking door Stan Meeussen bij de mededeling rond de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden :
Hetgeen wij nu voorgeschoteld krijgen is een algemeen jaarverslag van boven uit de intercommunales naar de gemeenten toe, dat identiek is voor al de aangesloten
gemeenten. Hetgeen we gekregen hebben is wel mooie literatuur met algemene interessante wetenswaardigheden, en dat is het. Het is al beter dan niets, maar niet wat het echt moet zijn. Immers in het decreet van 6 juli 2001 staat duidelijk dat er ‘een verplichte verslaggeving door de afgevaardigde op de gemeenteraad moet gebeuren’. Daarin willen wij de specifieke informatie horen over hoe onze vertegenwoordiger onze Zoerselse standpunten daar naar voor gebracht heeft. Vermits voor elke vergadering een zitpenning wordt uitgekeerd, lijkt het mij dan ook logisch dat men voor dat geld die prestatie levert. Ofwel neemt men een voorbeeld aan Katrien die zo fair was en zoveel fatsoen had om afstand te doen van haar zitpenning. Wie volgt? Of vervalt omwille van de poen het fatsoen om te werken voor zijn pree? Ik hoop dat de volgende legislatuur hierin de noodzakelijke verandering brengt die we de voorbije zes jaar echt niet gewaar geworden zijn.”