aug 292018
 

Gemeenteraad 28 augustus 2018

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.6: Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor AGB Zoersel
Vraag Jos van Dongen:

Vraag: Ik stel vast dat het bedrijf met de meest gunstige prijsofferte niet werd weerhouden met als reden ‘inschrijvingen bevatten essentiële tekortkomingen en worden dus niet geselecteerd: geen lijst van gelijkaardige relevante opdrachten toegevoegd aan hun offerte.’ Tevens zie ik dat er 2 firma’s na onze uitnodiging gewoon geen offerte hebben ingediend.

Daarom mijn algemene vraag: Worden door de gemeente Zoersel, na gunning van een overheidsopdracht, de indieners van offerten die uiteindelijk niet werden weerhouden of niet werden gegund, op de hoogte gesteld van de redenen waarom deze beslissingen werden genomen?

Dit zou er immers kunnen toe bijdragen dat firma’s aan wie we in de toekomst opnieuw offertes willen vragen gemotiveerd blijven om toch in te schrijven.

De burgemeester antwoordt dat de wettelijk voorziene kennisgeving van het resultaat van de gunning niet de motivering omvat van de beslissing maar dat alle indieners de mogelijkheid aangereikt krijgen om het gunningsverslag op te vragen waarin zij dan de motivering van de beslissing terugvinden.

 

Punt A.7: Afsluiten van verzekeringspolissen
Vragen en opmerkingen Jos van Dongen:

Het beheer van verzekeringen is zeer belangrijk. Verzekeringskosten betekenen immers een aanzienlijk deel van het budget. De uiteindelijke gunning, waar vandaag de eerste stap voor wordt gezet, wordt vandaag geraamd op een totaal bedrag van 950.000 euro, incl. btw. Noch in het lastenboek, noch in de ‘feiten en context’ van dit agendapunt heb ik kunnen lezen of dit het totaal bedrag is per jaar of het totaal bedrag voor de ganse periode van de overeenkomst, namelijk 4 jaar. Persoonlijk vind ik dat dit toch wel expliciet zou mogen worden vermeld.

Vragen bij het lastenboek

Pag. 5: De offerte dient uiterlijk 12/11/2018 om 10:00 uur geleverd te worden.
Pag. 13: De datum van aanvang van diverse contracten is 01/01/2019 om 0.00 u.

Vraag: Is dit wel uitvoerbaar? De ontvangen offertes moeten toch stuk voor stuk worden ontleed om te kunnen vergelijken en aldus de beste keuzes te maken. Daarna volgt de onderhandelingsperiode en de beslissing door het schepencollege.  Dit alles in de loop van een uiterst korte periode die bovendien nog wordt doorkruist door de eindejaarsvakantie. Daarom heb ik mijn grootste twijfel over de mogelijkheid  dat men aldus tot een ernstig besluit kan komen.

Pag. 19: De samenstellers van het lastenboek zijn blijkbaar al op de hoogte van de resultaten van de komende verkiezingen.  Onder de titel ‘Mandatarissen’ wordt in de eerste § vermeld:
‘De inschrijver waarborgt voor de heer Burgemeester een dekking …’

Ik ga er dus van uit dat de samenstellers hiermee onze lijsttrekker Wouter Bollansée bedoelen. Moest dit onverhoopt toch niet het geval zijn dan kan men misschien beter het woord ‘heer’ hier schrappen uit de tekst.

Pag. 44: Kunstwerken en voorwerpen. Vraag: Welke kunstwerken bevinden er zich nog binnen in Kasteel Hallehof (de zaken die zich in openlucht bevinden worden afzonderlijk vermeld)?

Pag. 73: In kader onderaan worden in de toelichting van de verzekeringspolitiek jaartallen vermeld die reeds lang voorbij zijn en dus alleen maar zorgen voor verwarring.

De burgemeester antwoordt dat het geraamde bedrag de premies over de duurtijd van de contracten over vier jaar omvat. Dit zal worden verduidelijkt in de tekst. In het bestek wordt ‘de heer’ geschrapt op p.19. De kunstwerken in het Halle-Hof, dit wordt nog nagekeken. Tevens zullen de jaartallen vermeld op p.73 worden nagekeken en indien nodig aangepast of weggelaten. Wat de haalbaarheid van de gestelde termijnen aangaat, we doen net beroep op een gespecialiseerd bureau om de procedure vlot te laten verlopen, zij hebben mee de gewenste timing opgegeven en zij gaan er op basis van hun ervaring van uit dat deze haalbaar is.

 

Punt A.8:Retributiereglement voornaamswijziging.
(voorstel Stan Meeussen)

We slagen er toch altijd in van iets simpels, iets ingewikkelds te maken. Waarom voor alles niet hetzelfde tarief?
Ook voor de voornaamloze. Ook voor de omgebouwde tot om het even wat. Als ge al die kosten er al voor over hebt gehad om zover te geraken, zal die finale kost er ook nog wel af kunnen zeker.

Ook geen tijdrovende interpreteerbaarheidsmogelijkheid door de ambtenaar of om het even wie. Hou het simpel.

Wat de prijs betreft.
Ook wij vinden 500 euro teveel maar anderzijds moet de prijs minstens de werkingskost van de ambtenaar dekken en anderzijds moet het een rem zijn om te beletten dat mensen in de toekomst niet veranderen van voornaam als van onderbroek.

Besluit: “ wij stellen een ‘één voor alles tarief’, van 250 euro voor.”

De burgemeester geeft aan dat het alleszins niet de bedoeling is van het bestuur om aan deze dienstverlening te verdienen. De meest voorkomende veranderingen komen immers voor onder het
uitzonderingstarief van 50 EUR. Het is bovendien als alternatief voor een voornaamswijziging ook perfect mogelijk om te werken met de tweede voornaam of roepnaam. Toch is het raadzaam om mensen te verplichten er eerst over na te denken vooraleer ze de nodige stappen zetten om hun voornaam te veranderen. Wat betreft de gemaakte opmerking over transgenders willen we als bestuur deze mensen kosten besparen om hun voornaam te wijzigen net omdat ze al veel kosten hebben gemaakt.

 

Punt A.9: Opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan
Voorstel Jos van Dongen:
Voorstel om in het bestek op pagina 13 in de paragraaf ‘Minimum volgende elementen dienen te worden onderzocht in het mobiliteitsplan:’ volgend punt toe te voegen:‘noodzaak aanleg of aanpassing fietspaden, rekening houdend met de toename van de elektrische mobiliteit’

Opmerkingen Stan Meeussen:
We hebben nog maar pas een dure studie achter de rug over de mobiliteitssituatie in Halle- Dorp. Het ANTEA studiebureau gaf toen zelf toe, dat door de beperkte straatbreedte tussen de huizen, het zeer moeilijk is om tot een bevredigende oplossing te komen voor deze problematiek.

Het is de schuld, en ik zal het blijven herhalen zolang ik in deze gemeenteraad zit, van een misdadig urbanisatiebeleid door onze gemeentelijke beleidsverantwoordelijken in het verleden, een beleid dat in deze legislatuur gewoon werd verder gezet. Nochtans, ik meen in een studie van 2015, door ‘Stramien, Architectuur en Ruimtelijke planning cvba’ (spijtig genoeg heb ik daar de prijs niet meer van teruggevonden), suggereert men van: “overwegen van achteruitbouwen bij nieuwbouw.” Hallo gemeentebestuur!

Dan verwacht men toch dat men, met een stijgende bevolking en daardoor een toenemend verkeer, dat men ingaat op deze goede raad. Maar nee, ter wille van de profijten van betonboeren en projectontwikkelaars heeft men het tegenovergestelde gedaan.

Gevolg, nu zitten we met de problemen en gaan we wat ‘kurieren am Symptomen’ en nog maar eens een adviesbureau inhuren, nu om te constateren dat het in Zoersel en St. Antonius van hetzelfde laken een broek is. We gaan daar nog eens 50.000 euro tegenaan smijten terwijl wij hier toch een schepen van mobiliteit hebben, we ook nog een mobiliteitsambtenaar hebben en ik weet niet of de extra interim die we in het verleden hadden, nog beschikbaar is. Is dat niet voldoende expertise zou ik zeggen.

Daarbij weten we al op voorhand wat de uitslag zal zijn. Wat wenselijk is, is onmogelijk door het corset waarin onze straten geprangd zitten. Om dan als resultaat te eindigen met een streep gele verf hier, een extra zebrapad daar en God betere het, nog een boom op het wegdek, vraag ik mij af of die 15.748,15 euro die we  besteedden aan ANTEA over de ‘Mobiliteits- en parkeerstudie dorpskern Halle- Zoersel’, dat geld wel waard was.

Stop nu eens om ons op die geldverslindende manier voor de zot te houden. Want als we dan toch voor alles een extern bureau moeten inhuren kunnen we evengoed de job van mobiliteitsambtenaar maar afschaffen. Het is het één of het ander want zoals we nu bezig zijn, met dubbele uitgaven, is niet eerlijk tegenover de belastingbetaler.

We kunnen wel begrijpen dat er een mobiliteitsplan moet opgemaakt worden maar we kunnen niet akkoord gaan met de wijze waarop.

Schepen Danny Van de Velde repliceert dat de voorliggende opdracht voor het uitvoeren van een algemene mobiliteitsstudie voor de gemeente veel meer inhoudt dan enkel de hoofdverbindingen in de gemeente. Het gaat over alle soorten wegen van verschillende types en omvang en van alle mogelijke vervoersmodi en de combinatie ervan, het gaat over circulatie en patronen van weggebruikers, dus een veel bredere scope dan de studie van Antea die qua onderwerp beperkt was tot de impact van PPS Halle op de plaatselijke mobiliteit. Deze zeer specifieke studie heeft goede en bruikbare tips opgeleverd in de vorm van diverse kleine ingrepen die onmiddellijk leiden tot een verbetering van de situatie en dus is die studie allerminst weggegooid geld.

 

Punt A.10: Aanvullend politiereglement invoeren parkeerverbod in Halle Dorp.
Opmerking Stan Meeussen:
Weer zoiets waar simpel gezond verstand voldoende is om die conclusie te trekken, want het wisselend parkeren was al lang een onveilig gedoe en een bron van misverstanden en daarom weet ik niet waarom het zolang moest duren.

 

Punt A.11: Zone 30 in omgeving kerk en school.
Opmerkingen Stan Meeussen:
Nu las ik in de Gazet Van Antwerpen van 27 juni 2018 dat in Hove, waar dus ook een 30 km zone is ingesteld, N-VA burgemeester Koen Volckaerts persoonlijk vindt, en ik citeer: “ Ik geef wel toe 30 per uur een lage snelheid te vinden. Persoonlijk ben ik voorstander van 40 kilometer, zoals dat in Spanje of Italië het geval is.” Wel, ik zou het niet beter kunnen zeggen.

40 per uur is evengoed een signaal, het is beter haalbaar en toch nog veilig genoeg. Enkel de onmiddellijke schoolomgeving kan rekenen op onze goedkeuring om er 30 van te maken.

Wat betreft het deel Halle- Dorp en Lindedreef vinden wij bovendien dat dit uitsluitend kan gebeuren bij start en einde van de schooltijden (dus zeker niet permanent) en mits aanduiding door verkeersborden met aangestuurde verlichting. Maar als heel het voorgesteld gebied echter wordt herleid tot 30, dan eis ik ook dat er een rigide toezicht, met alle mogelijke middelen, politie, cameratoezicht zowel openlijk als verborgen, vast als mobiel komt.

Dat er onverbiddelijk en repressief wordt opgetreden, ofwel zegt ge iets en doet ge het, ofwel laat ge het en anders komt ge niet meer geloofwaardig over. Geen verhaal zoals met het, bermdecreet zal ik het maar noemen, verschenen in Zoersel Magazine van 6 juni 2014, over het gebod om de bermen vrij te laten. Ook dode letter.

Ik wil ook voorstellen dat de gemeenteraadsleden die hier vandaag ‘voor’ stemmen, in geval dat zij toch per ongeluk in overtreding zouden gaan, als stichtend voorbeeld voor de goegemeente een dubbel straftarief krijgen opgelegd.

Pikant detail nog. CD&V en Open Vld die in Hove in de oppositie zitten, stemden tegen.

Schepen Danny Van de Velde reageert: Hove is Zoersel niet en een zone 30 is onmiskenbaar veiliger dan een hogere snelheid. De snelheid van 30 km per uur is zeker doenbaar, handhaving is inderdaad nodig, dat is ook door ons gevraagd aan de politiezone en door hen toegezegd.

 

Punt A.12, 13 en 14: Afschaffen van buurtweg 45, 32 en 73.
Opmerkingen Stan Meeussen:
Vermits we hier nog eens in herhaling vallen doe ik dat ook nog eens in het kort.
Buurtweg 45 naar het containerpark. Vermits de nieuwe weg een grote verbetering is tegen vroeger, OK.

Buurtweg 32 aan de Heideweg. De betrokken landbouwer betaalt de kosten, OK.

Buurtweg 73 Medelaar/ Heidehoeven.

Wie is de aanvrager? Wie betaalt de kosten? Als dat de overheid is, dan betaalt de belastingbetaler en daar ben ik niet met akkoord. Al jaar en dag valt hier niemand over, laat het zoals het is en vermeld desnoods op de notariële akte dat daar sinds 1841 de resten van een karrespoor in de grond steken en dat is het.

De burgemeester antwoordt dat de aanleiding tot agendapunt 14 een aanvraag tot reguralisatie was die perfect legitiem was maar niet kon worden ingewilligd omdat het bestuur had nagelaten de buurtweg, die al lang in onbruik was en feitelijk verdwenen , af te schaffen zoals had moeten gebeuren in het verkavelingsdossier. De burger mag toch niet de dupe zijn van een vergetelheid van het bestuur, dus is het volgens de burgemeester gewoon correct dat het bestuur de studiekosten voor het plan nodig voor de procedure van de afschaffing draagt . Er is hier geen rechtsgrond om dit aan de aanvrager aan te rekenen.

 

Punt A.16: Weg- en rioleringswerken Sint-Martinusstraat, Ketelheide, Krimveldweg, Winkelhoeve, d’ Eike en Ronkaartweg.
A/ Opmerkingen Stan Meeussen:
Ik lees hier over de ‘grachtbeschoeiing in duurzaam geëxploiteerd europees hardhout’.

Wel, ik geloof daar niet in en als ik zie hoe de, zo beschoeide grachten, er nu al uit zien, geloof ik er elke dag nog minder in. In een gracht met wisselend waterniveau moet hout vroeg of laat rotten. Elke boer weet waar een weipaal het eerst rot. En al is Acacia hout iets sterker dan andere houtsoorten, rotten zal het. Onze voorouders maakten honderden jaren lang de opstaande grachtkanten schuin tegen het inkalven. Door het feit dat de grachtkanten nu verticaal gemaakt zijn, klapt bij het rotten, de boel dicht.

Maar geen nood zeggen we, dan vernieuwen we dat nog maar eens, niks plezanter dan smossen met geld van de belastingbetaler. Zolang het maar niet uit hun eigen zak moet komen en de schuld naar de volgende generatie kan doorgeschoven worden. Onder “beheren als een goede huisvader versta ik wel iets anders.”

Dan nog iets over de boomsoort die aangeplant wordt.
De Rode esdoorn, of de Canadese Maple Leaf, is geen inlandse soort. Men heeft de mond vol over ecologie, inheemse soorten die het moeilijk hebben met invasieve soorten en dan is de Amerikaanse eik de gebeten hond maar het woekerend gedrag van de esdoorn in het algemeen is nog veel erger. In de herfst verspreid het gevleugelde zaad zich wijd en zijd. Met de zachte winters van de laatste jaren kiemt in het voorjaar elk zaadje.

In Natuurpunt Voorkempen van juli- augustus- september 2018 stelt men dat: “ de gewone Esdoorn, (maar de Rode doet niet onder ervaar ik), al lang gemengde gevoelens opwekt bij natuurbeschermers!” Ik lees daarbij ook nog dat die boom weer met een flinke, doel, stronk, grondkluit, moet aangekocht worden wat nog eens een pak geld kost.

En dan nog iets. Als ik lees over het noodzakelijke ‘beluchtings- en/of irrigatiesysteem evenals van een wortelgeleidingssysteem’, dan draait mijn maag om. Nogmaals, met wiens voeten en geld is men hier aan het spelen? En wat met al die plastieken rommel in de grond?

Schepen Luc Kennis reageert. Betuining heeft wel degelijk zijn nut en er is een goede reden waarom het bestuur hiervoor kiest, aangezien we de grachten breder zouden moeten maken zonder betuining en dus meer grond zouden moeten onteigenen. Dankzij de betuining en de minder brede gracht kunnen we de rooilijn situeren op 9m wat veel meer wordt aanvaard door eigenaars. Bovendien blijft de noodzakelijke breedte van de weginrichting onder druk door de toenemende plaats die de nutsmaatschappijen nodig hebben. Het aanplanten van bomen wordt ten gronde bekeken en bestudeerd door de dienst milieu en groen en zij formuleren een voorstel afhankelijk van de rooilijn, de grondsamenstelling, het nodige onderhoud en afval van de boomsoort en het planten van bijvriendelijke soorten. Het geleidingssysteem voor de boomwortels die wordt voorgesteld is om de boomwortels benedenwaarts te laten groeien wat al een verbetering betekent om het omhoogduwen van de verharding tegen te gaan.

B/ Opmerkingen Jos van Dongen:
In het ‘Besluit’ van dit agendapunt zou toch moeten worden vermeld hoeveel het deel van de kostprijs bedraagt dat de gemeente  Zoersel voor haar rekening zal nemen (toe te voegen onderaan artikel 1 of invoegen bij artikel 3). Ter info: In de notulen van het schepencollege van 2 juli staat dit geraamde gemeentelijk aandeel wel vermeld.

Dan opmerkingen bij het bestek zelf:
Het bestek omvat een dikke 100 pagina’s. Bij het lezen van het 1e blad had ik al mijn bedenkingen.  De functie van één van de personen die in naam van de gemeenteraad zijn handtekening moet plaatsen ter goedkeuring van dit dossier was niet alleen in het Afrikaans geschreven (Sekretaris met een k in plaats van met een c, maar was ook nog foutief (dit moet immers Algemeen directeur zijn).

Mijn eerste indruk was dus ‘dat begint al goed’. Gelukkig was mijn eerste indruk foutief en was de rest van het dossier zeer correct en tot in de details uitgewerkt en leerzaam. De vraag is alleen, wie gaat dit allemaal controleren?

In het volgend agendapunt dat handelt over de samenwerkingsovereenkomst die in verband met deze werkzaamheden wordt afgesloten staat op pagina 7 ‘Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen laste opvolgen’. Daarom mijn vraag: Welke waarnemers gaan dit doen voor de gemeente?

Schepen Luc Kennis antwoordt dat de projectleiders Joke De Beuckelaer en Rudy Reynders samen met de schepen en het aangestelde studiebureau via wekelijkse werfvergaderingen de werken bespreken, opvolgen en de nodige controles op de uitvoering doen. De werfvergadering vindt plaats op een vaste dag waarop alle vorderingen van die week worden besproken waarna een plaatsbezoek op de werf volgt en er controle wordt gedaan. Tevens is er nog de dagelijks controle via het logboek van de aannemer op de werf en de conformiteit van de uitvoering en de materialen met het bestek. Het aandeel van de kostprijs dat de gemeente draagt wordt nog aangevuld.

 

Punt A.18: Vernieuwen 2 daken basisschool De Kiekeboes
Vraag Jos van Dongen:
Ik ben geen dakspecialist en ben er van overtuigd dat de mensen van onze technische dienst die het bestek hebben opgemaakt wel over de nodige ervaring en vakkennis beschikken. Toch is er een vraag die mij wakker houdt.
Op blz. 17 lees ik bij ‘plaatsen van definitieve dakafdichting in epdm’ dat er rollen van 1 m x 10 m moeten worden gebruikt (op pagina 7 staat immers dat vrije varianten niet toegelaten zijn).

Nu weet ik dat er al jaren geleden naadloze rubberfolie tot 930 m2 bestond (15,25 x 61 m) die bij gebruik het aantal naden, indien niet volledig dan toch in aanzienlijke mate kan verminderen.
Daarom mijn vraag: Werd deze optie onderzocht? Zo ja wat was het nadeel? Zo neen, zou het dan niet nuttig kunnen zijn dit als vrije variant toe te laten?

Schepen Luc Kennis antwoordt dat hij dit zal navragen, en indien het volgens de dienst interessant is als toevoeging dan zullen we dit opnemen.

 

Punt A.19: Levering van brandstoffen voor dienstvoertuigen
Voorstel en vraag Jos van Dongen:
Op blz. 15 staat dat er 1 “mastercard” moet voorzien worden die altijd alle brandstoffen kan tanken zonder gegevens van een voertuig te geven”.
Vraag: Wie beheert deze kaart?

Blz. 16, voorlaatste punt van III.4 somt de gegevens op die de factuur minstens moet bevatten. Ik stel voor om hier aan toe te voegen ‘code personeelslid indien code werd ingebracht bij het tanken’. Deze code is beschikbaar vermits inbreng van de code een minimale eis is waaraan het systeem moet voldoen (zie blz. 15, punt 2, laatste lijn).

Schepen Luc Kennis antwoordt dat er een vaste chauffeur op iedere wagen staat gepland, dus vermelding van de personeelscode is geen meerwaarde voor de verdere opvolging. Het staat tevens vermeld in de werkplanning wie met welke wagen wanneer rijdt.
Afdelingshoofd Rudy Reynders is als budgethouder ook houder van de mastercard waarvan melding in het bestek.

Raadslid Roel Van Elsacker vraagt om de personeelscode bij elke tankbeurt te laten rapporteren, dit is slechts een kleine moeite en dan hoef je die gegevens niet apart te verzamelen.

De burgemeester zegt toe dat dit zal worden opgenomen in het bestek.

 

Punt A.20: Vernieuwing schoolreglement.
Opmerking Stan Meeussen:
OK voor mij, maar ik had graag gehad dat hoofdstuk 10, ‘onderwijs aan huis voor kinderen bij langdurige ziekte’, in Zoersel Magazine zou verschijnen, want de burger is op dit vlak totaal onwetend.
Waarom ik dat vraag? Omdat ik jaren geleden met de toenmalige schooldirecteur van Halle daar serieuze ambras over gehad heb.

De burgemeester begrijpt de vraag van raadslid Meeussen maar ziet hier geen informatieve meerwaarde in omdat het een regeling is die sowieso door de school zelf wordt aangeboden als het
zich voordoet, deze werkwijze is geëvolueerd en er wordt ook meer gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden om van op afstand te leren. De burgemeester wil het als voorstel wel meenemen naar de agenda van de eerstvolgende redactieraad van de Zoersel Magazine.

 

Punt A.22: Bouw van een’ Verenigingsschuur’ in de Kapelstraat.
Opmerkingen Stan Meeussen:
Weeral het zoveelste megalomane project voor de prijs van 500.000 euro!  Nu veronderstel ik dat de schijf van 500.000 euro voor een eerste fase is en dus nog maar een begin is. Wat als de rest nog moet uitgevoerd worden?”En wat wordt er precies afgebroken want op het plan bij het agendapunt staat een af te breken constructie getekend in rode lijn.”

Schepen Katrien Schryvers verduidelijkt dat in het kader van PPS Zoersel in het initiële kandidaatsdossier voorstellen staan om nog lokalen te realiseren, maar dit betreft louter een ruimtelijke visie van de toenmalige kandidaat. Elk deelproject is in al zijn facetten te onderhandelen en apart te beslissen door de gemeenteraad. Nu ligt er geen enkele andere afbraak of bouw voor. De schuur aan de Kapelstraat staat volledig op zichzelf dus er is geen enkele wijziging nodig aan bestaande lokalen. Het plan waar naar wordt verwezen maakt deel uit van het dossier van het agendapunt omdat het een visieplan van de projectpartner betreft en om te laten zien dat hierin niets werd opgenomen dat wat niet in het oorspronkelijke dossier was voorzien.

Komen er dus nog andere verwezenlijkingen?

Schepen Katrien Schryvers herhaalt op haar beurt dat alles wat er nog zou kunnen bijkomen in de toekomst steeds een aparte beslissing van de toekomstige gemeenteraad vergt. Wat nu voorligt is niets meer of minder dan wat er wordt voorgesteld aan de Kapelstraat onder het dossier verenigingenschuur.

Het eindigt maar niet. Het ene is nog maar net beslist of we buitelen al over het andere, het kan niet op. Natuurlijk is het in de overheidssector makkelijk om te potverteren op kap van de huidige en toekomstige belastingbetaler, dat is natuurlijk het verschil met de privé.

Eén voorbeeld uit de vele.
Voor het gemeentehuis waar we nu inzitten betalen we nog tot 2054. Als dit gebouw nog 36 jaar ouder is en er kosten aan komen, (hoe zeiden ze dat vroeger, huizen, zijn luizen) is misschien de grote hoop van wat hier nu zit al dood, ik toch zeker, maar veel van diegenen die dan de laatste afbetaling doen, moeten nu nog geboren worden. Dat doet ge gewoon niet. De komende generaties met een schuldenlast opzadelen waar zij geen inspraak in gehad hebben is moreel en ethisch onaanvaardbaar.

Geen enkele ouder doet dit ten opzichte van zijn kinderen. En als het daar dan bij bleef maar onlangs hebben we nog het Zonneputteke en de Technische dienst gehad. Het herhaalt zich en herhaalt zich en dan zwijgen we nog over de onderhoudscontracten die daar geruisloos aan gekoppeld zijn. Zo ben ik niet opgevoed.

Ik ben daar op die site in de Kapelstraat eens gaan kijken en heb wat mensen gesproken.

Zoals Zonneputteke en Technische dienst voor weinig geld gerenoveerd hadden kunnen worden, zodat ook de bib had kunnen blijven, (maar ja, waar had de nieuwe prioritaire Kebab zaak dan moeten staan), is de site Kapelstraat daar een copie van. Ook deze site kan, als het moet, voor veel minder geld gerenoveerd worden.

Ik wil best geloven dat in dit bestuur mensen zitten die veel langer naar school gegaan hebben dan ik en die veel slimmer zijn dan ik. Maar zo hoog ik hen intellectueel inschat, zo laag schat ik hun niveau aan gezond boerenverstand in. Want na al wat ik hier in deze raad al ervaren heb, durf ik, met of zonder pretentie van mijzelf zeggen, dat ik daar meer van heb.

Uit een artikel in de Gazet Van Antwerpen van 3 juli 2018 leer ik, dat, al de ons omringende gemeenten minder schuld hebben dan wij.

Daarom, over weer zo een reusachtig geldkostend project met grote maatschappelijke impact, zou eigenlijk participatie van de burger, overleg en bindend referendum moeten gebeuren. Zo alleen kunnen de bewoners via hun actiecomités een echte stem krijgen. En ik denk hier aan het actiecomité OverHal, hoe dat met een kluitje in het riet werd gestuurd.

Het huidige beleid waarbij de gemeente een speeltuin is geworden voor bevriende bouwpromotoren en dure studieburelen, zonder inspraak van de burgers, moet absoluut beëindigd worden.

Schepen Katrien Schryvers repliceert dat het een verkeerde veronderstelling is dat meerdere lokalen voor verenigingen worden voorzien, het is alleen wat nu voorligt. De afbraak van het Zonneputteke is weloverwogen want een verbouwing kost te veel in verhouding met nieuwbouw, tevens is het een moeilijke locatie. Er zijn redenen genoeg voor het vorige bestuur om PPS Zoersel als goed en evenwichtig onderbouwd dossier toe te wijzen en goed te keuren, bestaande uit verschillende deelprojecten. Nogmaals het eerste deelproject, de bib, is gebouwd tot ieders tevredenheid. Tegelijkertijd werd hiermee een smetvlek in het dorp van verkrotting weggewerkt , dat is ook de verdienste van dit dossier. De vorige gemeenteraad besliste om een nieuw gebouw voor onze afdeling openbare werken te realiseren en dit project blijft binnen het meerjarenplan; ook met de Kapelstraat is er geen enkel ander project dan dit gepland en ook dit deelproject komt tegemoet aan een reële behoefte. Op het ACCB mogen we fier zijn op de realisatie. Dit gebouw maakt mogelijk dat Zoersel voorloper was in de integratie gemeente en ocmw en het decreet lokaal bestuur naar ons model werd gevormd. De drempel van de sociale dienstverlening is er tevens door verlaagd. Wij zijn op dat vlak een voorbeeld voor heel Vlaanderen. De lange termijn van betaling aan het convent is een gespreide betaling van 2.200.000 EUR gespreid over 50 jaar waardoor de impact op onze uitgaven lager wordt
en geldt enkel voor de verwerving van het bestaande gebouw. De middelen hiervoor zijn reeds opzij gezet via een ethische belegging. Ik blijf hier zeer sterk achter staan.

Vragen tijdens vragenronde

Vragen van Jos van Dongen:
Ik had verwacht dat tijdens de mededelingen van het bestuur spontaan enkele toelichtingen zouden verstrekt worden. Dit is echter niet gebeurd. Daarom deze 2 vragen:

1/ Eerste vraag stelde ik ook reeds via e-postbericht aan de burgemeester, met copie aan de algemeen directeur, de secretaris. Ik lees de tekst nogmaals voor:

‘Tijdens de gemeenteraad van december 2017 stelde ik volgende vraag en kreeg ik volgend antwoord:
Vraag: Werd al een datum bepaald wanneer wij toelichting ontvangen over de stappen die inmiddels werden  genomen na het rampzalige rapport ‘Organisatie-audit Gemeente en OCMW Zoersel?.

Op 17 oktober verklaarde de burgemeester ‘De antwoorden worden verzameld en zullen worden bezorgd.’ Ik stel vast dat er wel ontzettend veel antwoorden moeten worden verzameld of dat het misschien moeilijk is om antwoorden te vinden, maar tot nu toe hebben wij nog geen teken van leven ontvangen. Daarom mijn vraag: Wanneer komt er licht in de duisternis?

De burgemeester antwoordt dat er een document in opmaak is met te nemen acties en dat sommige daarvan al in uitvoering zijn. Dit zal nog verder worden vervolledigd en naar de raad komen.  

Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder. Ik verwacht dan ook dat het ‘document in opmaak’ tijdens de gemeenteraad van augustus (eindelijk) aan de raad zal worden voorgelegd zoals beloofd.’

De burgemeester antwoordt dat er vanuit het management een document in opmaak is met te nemen acties en dat sommige daarvan al in uitvoering zijn. Dit wordt bezorgd aan Audit
Vlaanderen in het kader van de opvolgingsaudit die op hun beurt hierover aan de raad zullen rapporteren. Dus volgende zitting mag hierover meer informatie verwacht worden.

 

2/ Stand van zaken van de aanvraag tot individueel akkoord bij de fiscus:

Tijdens de Raad van Bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf van 26 juni werd gemeld:
 ‘Er is een reactie op het standpunt van de fiscus in voorbereideing. Deze reactie zal voor verzending naar de fiscus aan de bestuurders van het AGB worden bezorgd.’

Vandaar mijn vraag: Wat is de huidige stand van zaken? Ik had verwacht dat de Raad van Bestuur vóór de aanvang van deze gemeenteraad zou bijeen geroepen worden om op de hoogte te worden gesteld van de stand van zaken. Dit is niet het geval.

De burgemeester antwoordt dat er al een gedeeltelijk standpunt is maar dat er nog een beslissing van het BTW Kantoor Turnhout ontbreekt om een definitieve regeling op te stellen.
In de volgende raad van bestuur van het AGB voorafgaand aan de gemeenteraad van oktober zullen we het standpunt van de FOD Financiën alsook onze reactie behandelen.