mei 162018
 

Gemeenteraad 15 mei 2018

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

A/ vragen en opmerkingen van en door Stan Meeussen

Punt A.1: Jaarverslag 2017 Lokale Politie

Na deze bundel van 40 tal bladzijden tekst doorgeknauwd te hebben, heb ik wel enkele bedenkingen.

Ik lees o.a. bij de 30 km/uur snelheidscontroles, dat er toch, bij het volgens mij relatief lage aantal controles, de overtredingen massaal zijn. Geeft dit niet aan dat deze snelheid niet realistisch is. De meeste mensen willen zich best aan deze snelheid houden maar ge zit er over, voor dat ge het weet. Het overkomt mij ook en ik geef dat grif toe. Ik vraag me af, of het verkeer in ’t oog houden en tegelijk op uw kilometerteller letten zo veilig is.  Voor mij lijkt 40 km/uur, (en er hebben mij daar al meerdere mensen over aangesproken), als signaal beter. In die zin dat het in die zone anders moet maar zonder dat we tot een utopisch lage snelheid moeten afzakken, waaraan in de praktijk  moeilijk aan te voldoen is. Het moet veilig zijn maar ook realistisch.

Wat betreft het trajectcontrolesysteem. OK uiteraard, geen probleem maar ondertussen wordt er te weinig gedaan op de kleinere wegen, vind ik. En u hebt het wel over vaste bemande controles maar waarom geen mobiele camera’s. Met mobiele camera’s wordt de pakkans toch ook groter, juist zoals met ANPR en het is juist die pakkans die er toe leidt dat er trager gereden wordt, zegt u. Zet ze desnoods in een vuilbak, zou ik zeggen.

Anderzijds, de wegen vol zetten met anti- tankversperringen is geen oplossing. Het maakt ze juist onveiliger door chauffeurs die telkens van baanvak moeten wisselen, daardoor de fietser in gevaar brengen en door het voortdurend remmen en dan weer gas geven, voor een extra uitstoot van CO2, CO, stikstofoxiden en fijn stof zorgen. Plaats daar verplaatsbare camera’s en maak onze wegen terug normaal berijdbaar. Ik wil niet de morele verantwoordelijkheid dragen dat op een pikdonkere mistige novembernacht, nu ’s nachts het licht ook nog eens uit is,  iemand zich te pletter rijdt op zo’n bloembakobstakel. Of zoals in het Limburgse Meeuwen waar op 26 maart jongstleden, een meisje door een, tussen de bloembakken manoeuvrerende vuilnis ophaalwagen werd dood gereden. Ik wil het niet meemaken.

Aansluitend op wat Walter Van Hofstraeten zegt. Vrachtwagensluizen nog zo iets. Eerst knijpt men door de misdadige urbanisatie van de laatste decennia, en in deze legislatuur nog altijd voortdurend, de wegen dicht. Halle Dorp is hiervan het schoolvoorbeeld en dan gaat men ‘kurieren am Sympthomen’. Zijt vandaag maar vrachtwagenchauffeur die in de toekomst zoveel extra kilometers moet doen om op zijn bestemming te geraken. De meerkost aan brandstof wordt wel doorgerekend aan de cliënt en de meer uitstoot van CO2, giftige CO en stikstofoxiden uitstoot plus fijn stof speelt dan plots geen rol meer.

Dan de drugsproblematiek.  We zitten op den huidige ogenblik met een gevaarlijke cocktail van exotische en chemische roesmiddelen, boven op onze historische harddrug, alcohol. Vergeten we niet dat alcohol als hard drug nog erger is dan cocaïne en heroïne. Nu, de mens is nu eenmaal sowieso een kuddedier. Daarbij komt nog dat op jeugdige leeftijd de groepsdruk om er bij te horen zeer sterk speelt. Als jonge gast wilt ge toch gene ‘flauwe’ zijn en als meisje geen ‘seut’.

Sensibilisatie en voorbeeldfuncties in scholen, sportclubs en jeugdbewegingen zijn daarom belangrijk om de jongeren het juiste inzicht te geven, het gebeurt, maar het mag nog meer zijn van dat. ‘Jong geleerd is immers oud gedaan’. Voor sigaretten mag geen reclame meer gemaakt worden maar voor alcohol mag dat wel, begrijpe wie kan.

Zo moet ook voor mij de pest van de nachtwinkels zoveel mogelijk aan banden gelegd worden. Zandhoven is daarin volledig geslaagd meen ik. En in onze zone is de gemeente Malle het beu, dat “jongeren in zwaar beschonken toestand horecazaken binnenkomen, dankzij drank die ze in nachtwinkels hebben gehaald”, dixit schepen Dries Van Dijck van de gemeente Malle.

Zou het in Zoersel zoveel anders zijn?

Raadslid Jos van Dongen bedankt de korpschef voor de toelichting. De vraag naar het zonaal veiligheidsplan die hij had, na lezing van het jaarverslag, is reeds beantwoord van in het begin. Het raadslid merkt nog op dat de gemiddelde doorlooptijd 45 minuten bedraagt, maar hij vraagt of dit wel correct is. Immers dit gemiddelde is nu al twee jaar op rij tot op de seconde hetzelfde en hij vraagt of dit kan worden nagekeken.

 

Punt A.11: Autonoom Gemeente Bedrijf.

Opmerking: Er is een aanpassing in het bestek gedaan van de termijn die geldt voor de opstelling van de jaarrekening en de revisie ervan door de commissaris-bedrijfsrevisor, naar voorstel van raadslid Jos van Dongen. Van die aanpassing werd voor de aanvang van de zitting een afdruk voor elk raadslid op tafel gelegd.

Als kers op de taart krijgen we “de aanstelling van een bedrijfsrevisor” voorgeschoteld.
Als ik dat allemaal zo bekijk, stel ik mij de vraag met al die bijkomende administratieve rompslomp, want hoeveel uren is onze administratie daarmee bezig, of het sop de kool wel waard is en wij, bij het scheiden van de markt, ondanks de BTW recuperatie hier financieel iets gaan aan overhouden, want dat is toch de enige bedoeling.

En zelfs als dat zo is en wij bij de hogere overheid dan toch dat stuk BTW hebben kunnen recupereren, zal die het gederfde geld via de omweg van taksen en belastingen toch weer bij de burger komen halen. Het blijft dan zolang als het breed is. Het enige wat we dan gedaan hebben is gezorgd voor extra werk.

Trouwens. Is er al antwoord van de BTW administratie, aangaande de constructie en zo neen, wanneer valt die dan te verwachten?

De burgemeester antwoordt dat er inderdaad een eerste standpunt van de BTW-administratie is, maar dat dit nog verdere studie, advies en onderhandeling vraagt vooraleer hier het definitieve resultaat van te kennen.

 

Punten A.14, A.15 en A.16: Respectievelijk afschaffing buurtweg 45 en 73 en 32.

Blijkbaar heeft er hier iemand de juiste procedure niet gevolgd en vallen we in herhaling. In de vorige gemeenteraden heb ik omstandig uitgelegd waarom ik niet met elke afschaffing akkoord ga, sta me toe dat in het kort ook nog eens te doen.

A.14: Afschaffing buurtweg 45. Deze wordt vervangen door een bredere, betere weg. Dus geen probleem.

A.15: Afschaffing buurtweg 73 tussen Heidehoeven en Medelaar.
In het algemeen kunnen we stellen, of deze weg nu afgeschaft wordt of niet, in de praktijk verandert er niks. Zet het gewoon op de notariële akte dat daar een onbruikbare buurtweg als historisch relict uit de 19de eeuw ligt en dat is het. Toch wil ik niet contrair doen en mee instemmen met het afschaffen, op één voorwaarde en dat is dat de aanvrager de kosten betaalt.
Als de provincie of een andere overheidsinstantie de aanvrager is en de eventuele betaler, heeft het echter geen zin, want dan betalen wij het toch weer met zijn allen, via de belastingen.
In dit geval dus neen.

A.16: Afschaffen gedeelte van buurtweg 32 tegen de Heideweg.
In dit geval blijft de buurtweg en wat voornaam is, hier betaalt de aanvrager. Zo moet het en dus OK.

 

B/ vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen

Punt A.3: Jaarrekening 2017 eredienst Sint-Elisabeth Zoersel

Ik stel vast dat het zogenaamde investeringstekort van 2016 nog steeds voor een deel (3.826,39 van de oorspronkelijke 6.640,20 euro) in de jaarrekening 2017 staat vermeld. Indien dit niet uit de rekeningen verdwijnt, zal de gemeente, die vroeg of laat de tekorten van de kerkfabriek moet financieren, hiervoor de rekening betalen. Dit is niet correct. Dit bedrag moet uit de jaarrekening verdwijnen.

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2017 heeft schepen Govers reeds verklaart ‘Het staat hen (en hier bedoelt de schepen ‘de kerkbesturen) vrij om aan de gemeente een tussenkomst te vragen voor de investeringen die zij doen. Het is aan de gemeente om daar al dan niet op in te gaan. In deze heeft het schepencollege geoordeeld met respect voor het principe van gelijke behandeling van alle jeugdverenigingen.’

Daarom enkele vragen:
1/ Gemeente heeft 50% terugbetaald aan de Chiro die 2.813,81 euro heeft doorgestort aan de kerkfabriek. De totale kosten bedroegen dus 5627,62 euro. Vraag: Waar komt dit verschil van 1012,58 euro in de jaarrekening vandaan?

2/ Het bedrag dat werd ontvangen van de Chiro staat in de jaarrekening vermeld als ‘toelage privaat patrimonium’. Wat mij betreft is dit helemaal geen toelage maar wel een gedeeltelijke terugbetaling van een lening door de kerkfabriek aan de Chiro.

3/ Betaalt de Chiro huurgeld aan de kerkfabriek voor het gebruik van de lokalen en hoe zit dat bij de andere jeugdverenigingen in Zoersel?

Nog een vraag over opmerking 5 van de ‘Toelichting bij de jaarrekening’

Hier lees ik:
‘5) Voor de volgende jaren is vooral het relatief beperkte investeringskader voor patrimoniumrekeningen een aandachtspunt. Door de lage rente zullen de inkomsten uit de patrimoniumrekening mogelijkerwijze niet voldoende zijn om samen met de courante exploitatie-ontvangsten het budget sluitend te krijgen. Een uitbreiding van de financiële investeringsmogelijkheden voor patrimoniumrekeningen zou daarom wenselijk zijn.’

Vraag: Wat bedoelt men hier mee, wat wil men bekomen? Hoe ziet men dit? Graag toelichting.

Schepen Govers antwoordt dat er beleggingsfondsen van het bestuur vrijkomen die moeten geherinvesteerd worden. Bij dit alles is het bestuur gebonden aan strikte regels die een defensief
risicoprofiel voorschrijven en dit maakt dat er
1. weinig beleggingsproducten te kiezen zijn en
2. dat deze veel minder rente opbrengen dan de aflopende beleggingen.
Momenteel is niet bekend hoe de herinvestering er zal uitzien. De strenge decretale bepalingen rond het maximaal vrijwaren van het patrimonium spelen hier de financiële ruimte parten. In verband met het chirolokaal is de CV-installatie vervangen. Het daaruit voortkomende investeringstekort werd overgedragen, maar het is inderdaad aangewezen om dit jaar te bekijken hoe dit kan worden weggewerkt in het kader van de jaarrekening 2018. Hier zal overleg over plaatsvinden.
Of de chiro huurgeld betaalt, 
zal worden nagekeken. De lokalen zijn eigendom van het kerkbestuur, terwijl bij chiro Sint-Antonius de vzw Dekenij de eigenaar is van de lokalen, wat een verschillende regeling kan uitmaken.

Opmerking: Ik wens tot slot nog mee te geven dat ik het vooral belangrijk vind dat alle jeugdbewegingen kunnen rekenen op een gelijkaardige regeling en ondersteuning voor hun lokalen.

De schepen beaamt dit en stelt dat dit ook altijd de visie en de werkwijze is geweest van het gemeentebestuur.

 

Punt A.13: Wegentracé zone Meerheide

Onze fractie zal dit wegentracé mee goedkeuren, maar wel met de bedenking dat wij van oordeel zijn dat er een billijke vergoeding zou moeten worden betaald aan de eigenaars die in verhouding  gratis aanzienlijk meer grond moeten afstaan dan andere buurtbewoners, en dit ten gevolge van beslissingen die in het verleden, al dan niet doordacht of ondoordacht, door de gemeente werden genomen bij het bepalen van de rooilijnen.

 

 Punt A.20: Overschrijding ‘Structureel onderhoud asfaltwegen 2017’ met 31,82%

2 opmerkingen:
1/ De vermeldingen in ‘Feiten en context’ zijn onvolledig. Dit is blijkbaar de 2e aanpassing na de cijfers van de originele gunning. Het zou dus niet meer dan logisch zijn dat bij ‘Feiten en context’ ook de aanpassingen worden vermeld die de eerste keer werden verricht. De cijfers die worden vermeld in ‘Artikel 1’ van het besluit zijn immers ‘de bedragen in meer’ die werden berekend op basis van de cijfers na de eerste aanpassing. De totale meerprijs bedraagt immers 69.837 euro zonder en 84.502 euro met btw, en dit is inderdaad een meerkost van 31,82% zoals in de ‘Feiten en context’ wordt vermeld.

2/ Buiten het feit dat ik mij de vraag stel of deze manier van werken juridisch gezien wel in orde is stel ik vast dat dit punt vandaag ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl de beslissingen reeds lang geleden door het schepencollege werden genomen en de werkzaamheden reeds geruime tijd werden voltooid.  Eens te meer stel ik me de vraag wat wij hier zitten te doen. Ik ga niet akkoord met deze manier van werken en zal mij daarom bij de stemming onthouden.

Schepen Luc Kennis antwoordt dat deze werkwijze juridisch in orde is. Dit werd nagegaan.

 

Punt A.22: Kosteloze grondafstand in de Boogstraat

Wij keuren dit agendapunt mee goed, maar toch een vraag:
Waarom slechts een lot van 16 m2? Wat met de stukjes grond links en rechts van dit lot? Volgen die later nog in een ander dossier, alhoewel ze volgens de tekening voorlopig ook nog deel uitmaken van lot 3, hetzelfde lot waarvan deze 16 m2 deel uitmaakte. Graag een woordje toelichting.

De burgemeester laat nakijken wat de reden hiervoor is.

 

Punt A.31: Titel ere-gemeentesecretaris aan Ivo Van den Bulck

De correcte samenwerking die wij als gemeenteraadslid hadden met onze secretaris waarderen wij ten zeerste. Daarom keuren wij deze blijk van waardering, namelijk de toekenning van de titel van ere-gemeentesecretaris zonder enige twijfel goed. Daarmee wordt Ivo de eerste, de enige en ook de laatste ere-gemeentesecretaris van de gemeente Zoersel.

Wij hopen echter ook dat dit betekent dat de toekenning van deze eretitel door deze raad eveneens betekent dat de raadsleden ook zullen rekening houden met de wijze woorden die door een man met bijna 30 jaar ervaring tijdens zijn afscheidsrede werden uitgesproken.

Het viel mij op, en het stoorde mij geweldig, dat tijdens deze afscheidsrede door een groot aantal van de aanwezigen in de zaal veel werd getaterd maar weinig werd geluisterd. Voor de vandaag  aanwezige raadsleden die daardoor een deel van de toespraak hebben gemist of die de afscheidstoespraak niet  konden bijwonen herhaal ik hier graag uit de lange lijst van aanbevelingen bij wijze van eerbetoon een 3-tal aanbevelingen die zeker van belang zijn voor gemeenteraadsleden en/of schepenen. Ik citeer de wijze woorden:

1/ ‘ … er zal ook moeten worden ingezet op een fundamentele wijziging van de politieke cultuur.  Gemeenteraadsleden mogen zich niet laten dicteren door de partijpolitieke agenda.  Raadsleden van de meerderheid moeten ook kritische vragen kunnen stellen, en  raadsleden van de oppositie moeten constructief kunnen meedenken.  Er is volgens mij, zowel voor gemeenteraadsleden als voor schepenen, grote behoefte aan bijscholing, bijvoorbeeld in transparante besluitvorming.  Moet er niet gedacht worden aan verplichte introductieprogramma’s (gemeenteraadsleden) en professionele inwerkprogramma’s voor schepenen? Het is maar een aanbeveling.’

en

2/ ‘De slagkracht van een gemeentebestuur staat of valt echter met een goede of slechte ambtelijk-politieke verhouding. Aan die verhouding moet dus in Zoersel worden gewerkt.  Van fundamenteel belang hierbij is te weten dat ‘respect’ en ‘vertrouwen’ de lijm zijn van elk samenwerkingsverband, en dat vertrouwen – als het geschonden wordt – weg galoppeert, maar dat dit slechts te voet terug komt.  Hier dient dus aan gewerkt te worden. Het is maar een aanbeveling. ‘

en tot slot

3/  ‘Een gemeentebestuur moet zich voorbereiden op een meer participatieve politieke cultuur.  Dit vraagt een andere houding en andere vormen van communicatie van de lokale politici en de administratie.  Meer transparantie, meer informatie over wat er in de gemeente gaande is, is een eerste stap.  Maar burgers moeten ook worden uitgenodigd om zelf ideeën en voorstellen aan te reiken om de kwaliteit van het lokale leven te verbeteren (‘coproductie’).  De actieve betrokkenheid van inwoners bij overlegprocessen verhoogt de aanvaarding van maatregelen en helpt om tot gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap te komen.

Ook inzake burgerparticipatie kan de gemeente de wieg van maatschappelijke vernieuwing zijn.  Om te experimenteren met vormen van burgerparticipatie is het lokale bestuur het voor de hand liggende bestuursniveau.  Inwoners beschouwen zich in toenemende mate als expert naargelang het gaat over hun gemeente, hun wijk of hun straat.  Een gemeente moet vertrouwen hebben in haar bewoners en hen betrekken bij het bestuur, al is het maar om geen hoop lokale expertise onbenut te laten.  Projecten van burgerparticipatie kunnen maar slagen door de deelnemers ernstig te nemen en reële impact te geven.  Zodra dat gebeurd is, kan het probleemoplossend vermogen van burgers wonderen doen.’

Tot zover mijn eerbetoon aan de Zoerselaar die vandaag, wat mij betreft, de titel van ere-gemeentesecretaris zeker welverdiend mag in ontvangst nemen.