apr 162018
 

Gemeenteraad 20 maart 2018

 

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

A/ vragen en opmerkingen van en door Stan Meeussen

Punt A.1: Op verzoek van de Groen-fractie: Ondertekening van het Charter Kernenergievrije Gemeenten.

Toch eerst even dit.
In de gemeenteraad van 18 maart 2014 diende Vlaams Belang een vergelijkbare motie in om bij de Vlaamse overheid aan te dringen op een spoedige aanleg van de R2, de Grote Ring aan de zuidkant van Antwerpen. Destijds gepland door mensen met visie maar deskundig geboycot door CD&V politiekers Swaelen en Tindemans onder het motto: “Wij willen geen autostrade in onze achtertuin.”

Voor ons was dit en is dit nog altijd de enige volwaardige oplossing voor het fileprobleem in de regio in het algemeen en voor de Zoerselaar in het bijzonder, die er dagelijks mee geconfronteerd wordt door “… traag vanaf Zoersel aan te schuiven als hij van zijn oprit vertrekt en we zijn in goed gezelschap. Ook een Fernand Huts van Katoennatie en Christian Leysen zeggen, dat het veel duurdere Oosterweel (een onbetaalbare 15 miljard euro zegt het Rekenhof) geen oplossing biedt.

Wij kregen van de burgemeester toen echter als antwoord:“… dat de inhoud ervan buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad gaat, de motie onontvankelijk is en er dus ook niet moet over worden gestemd”.

Gaat u, burgemeester, in dit geval Groen ook terechtwijzen dat zij zich bezig houden met iets dat, “buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad valt, de motie onontvankelijk is en er dus ook niet moet over worden gestemd” ?

Ter zake.
Ook wij als Vlaams Belang zouden niets liever hebben dan dat kernenergie kon gebannen worden maar in dit dossier moet men met kennis van zaken en realiteitszin oordelen en zoals gewoonlijk ontbreekt het daaraan bij de utopisten van Groen weereens geen klein beetje. Wensen worden hier voor werkelijkheid genomen en ofwel weet men hier totaal niet over wat men het heeft, ofwel doet men aan bewuste volksmisleiding.

Laat ons eerst even technisch worden. Men heeft het hier onder andere over de scheurtjes in de reactorvaten. Wel, dat zijn geen “scheurtjes” maar blaasjes, belletjes die ontstaan zijn tijdens het proces. In het Engels noemt men dit hydrogeenblistering. De constructeur treft dus geen schuld. Het verschil met scheurtjes is, dat eens de aanzet gegeven is, deze kunnen blijven doorscheuren. Belletjes zitten ingekapseld en zijn niet gevaarlijk zolang er niet teveel nieuwe bijkomen. Door de verbeterde huidige acuratere meet- en regeltechniek is dit fenomeen perfect beheersbaar.
Dat de oudste reactoren ‘old timers’ zijn is waar, maar daarom zijn ze nu, met de betere controles, dus nog niet persé onveiliger dan toen ze gebouwd werden.

Maar de techniek vordert en vermits er nu al installaties gebouwd worden van de vierde generatie of het veiligere thorium (kleinere halveringstijd) had men deze weg al moeten inslaan in plaats van te blijven treuzelen. Want inderdaad de bouw van een volgende generatie duurt door de steeds strengere veiligheidsnormen lang. Hier is de politiek in gebreke gebleven om beslissingen te nemen. Is ‘regeren niet vooruit zien’ dacht ik en niet zoals een populistische dagjespolitieker het ooit zei: “Wij lossen de problemen wel op als ze er zijn.” Want nu zitten we met de gebakken peren.

Waarschijnlijk gaan we in de toekomst met de alternatieven, zoals zonne- windenergie wel het huidige elektriciteitsverbruik, zonder kerncentrales kunnen opvangen.
Alhoewel. De bevolking stijgt met de omvang van een stad als Mechelen. Die extra mensen worden ook nog eens bijkomende verbruikers. Maar dat lukt misschien nog wel.

Maar voor de bijkomende energie nu geleverd door fossiele brandstoffen voor industrie, verwarming in onze huizen, ons wagenpark, de scheepvaart en niet te vergeten het luchtverkeer hebben wij met het huidige en toekomend alternatief aanbod niet genoeg. Een boot blijft van zichzelf drijven maar voor een vliegtuig geldt de wet van Archimedes niet. Om bijvoorbeeld zo’n ding in de lucht te houden zijn tonnen kerosene nodig met de bijhorende CO2 uitstoot in de zeer kwetsbare hogere luchtlagen.

En tot nog toe waren er heel wat mensen die in de winter hun houtkacheltje konden stoken maar als ge ziet hoe minister Schauwvliege en de Vlaams bouwmeester tekeer gaan, dan voelt ge met uw ellebogen dat , dat verbieden of betalen wordt in de toekomst als we dat soort mensen laten doen.

Zouden we enkel al ons autovervoer volledig elektrisch maken, dan verdubbeld het gemiddeld verbruik van een Vlaams gezin van 3500 KWh naar 7000 KWh per jaar. Dixit Ronnie Belmans, CEO EnergyVille.

Op 31 januari 2017 waarschuwt Febeliec ons voor de kostprijs van hernieuwbare energie: “Kernuitstap maakt stroom 4 miljard euro duurder. Vlaams minister van energie  Tommelein reageert boos en noemt dit “bangmakerij”.Maar wie gelooft u? Een in deze materie geschoold en onderlegt iemand of een niemand die door de verkiezingsuitslag toevallig in een ministerszetel terecht is gekomen?

Men zegt/ vraagt hier: “De gemeente kiest voor de eigen gebouwen en diensten voor 100% groene stroom en weigert stroom afkomstig van kerncentrales”.
Wel, de gemeente heeft niet te kiezen. Juist zoals gij thuis niet te kiezen hebt waar de stroom vandaan komt die gij gebruikt. Diverse leveranciers steken op het net en waar gij het dichtst bij zit dat komt bij u binnen.

Wat de betaalbare stroom voor iedereen in de toekomst betreft. Gaat de gemeente subsidiëren? Want elektriciteit gaat dus niet goedkoper maar duurder worden.

Immers. Ons net is van oudsher een watervalsysteem. Te vergelijken met onze bloedsomloop van het hart naar slagaders tot haarvaatjes. Door dat men nu van alle kanten stroom op het net steekt krijgt men het zelfde effect alsof uw hart op uw grote teen wordt aangesloten. De verdelers moeten continue het net aanpassen en dat kost geld, veel geld, gigantisch veel geld.

Enkele voorbeelden. Verleden jaar op een uiteenzetting van Eandis hoorden we dat er in wijken waar in de zomer veel stroom via fotovoltaïsche cellen opgewekt wordt, de cabine het niet kon mannen en uitviel. Pats, heel de wijk zonder stroom en het net moet weereens aangepast worden. Gaat de gemeente de hieruit voortvloeiende eventuele schadekosten betalen?
Of als er geen zon en geen wind is en we vallen zonder stroom, wie neemt de verantwoording? Als we dit goedkeuren moet ge toch goed beseffen wat ge goedkeurt en de consequenties.

Ik ben 100% voor windmolenparken op zee maar men moet die elektriciteit niet aan land brengen want transport van elektriciteit is verlieslatend. Waarom staan in Zandhoven over de brug van de autostrade op de Schildebaan die bogen denkt ge?

Men moet daar, met die stroom, via elektrolyse water splitsen in waterstof en zuurstof. De zuurstof verkoopt men aan de industrie en met de waterstof gaat men in een reactor over een catalysator samen met CO2 (dat hebben we genoeg) over tot het maken van methaan, CH4, aardgas maar nu synthetisch en laten ons wagenpark daarop rijden. CNG, Compressed Natural Gas als het dan toch in het Engels moet zijn.

Natuurlijk krijgen we dan de machtige elektrische lobby tegen, maar op die manier moeten we geen concurrentieoorlog voeren om aan de grondstoffen voor batterijen te geraken en zijn we echt energie onafhankelijk anders herhaalt zich het fenomeen van de aardolie. Trouwens zolang er niets revolutionair uitgevonden wordt om elektriciteit op te slaan blijft de batterij het zwakke punt.

Ik kan zo nog wel wat verder maar voor die meer wil weten raad ik “Energietrilemma”aan dat vooruitziet naar 2030 met een meer realistische kijk dan het blad dat hier voor mij ligt.

Hier lees ik de gekende blaba, maar ik wil toch ook nog vragen waar men het radioactief materiaal gaat halen om te bestralen als er geen kernenergie meer is.

Ik mis hier ook een oproep aan onze regering om eindelijk eens klaarheid te scheppen in het onderzoek naar de sabotage van het niet radioactieve gedeelte van de kerncentrale in Doel in augustus 2014. Als Groen hier seffens een motie voorlegt, gericht naar de Vlaamse regering om daar een prioritair onderzoek naar op te starten, steun ik dat onmiddellijk.

Wat de jodiumpil betreft. “Zinloos en dus overbodig voor mensen boven de 40 jaar”, zo zegt mijn apotheker! Ik ben een technicus, geen medicus en ga hier dus niet op reageren.

Alles wat opwekken van groene stroom bevordert krijgt onze steun maar voorlopig kunnen we niet zonder kernenergie en daarom keuren wij dit niet goed. Afhankelijk zijn van Franse Kernenergiestroom of Duitse bruinkoolelektriciteit is lood om oud ijzer oftewel boerenbedrog.

Nog een ethische kwestie.
Wij zijn in een razend tempo, sinds de eerste op grote schaal uitgevoerde boringen in Penssilvania in Amerika, de erfenis van de nakomende generaties aan het opstoken, dat is gewoon misdadig.

Neem alles hier weg wat op basis van koolwaterstoffen is vervaardigd en we zitten én 100 jaar terug én in de kou. Dat is de realiteit. Zolang er geen verder werk gemaakt wordt van kernfusie en toch aardolie als grondstof willen sparen voor zij die achter ons komen, blijft het bij kernsplitsing maar elk bijkomend alternatief is meegenomen.

 

A/ vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen

Punt A.4: Beheersovereenkomst met Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel
Vraag om verduidelijking bij artikel 17,§2: ‘Kosten gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder worden terugbetaald. Er worden echter geen andere kosten terugbetaald dan deze die aan de gemeenteraadsleden worden terugbetaald.’

Ik begrijp hier dus dat deze terugbetalingen maximum 100 euro/jaar bedragen, namelijk het maximumbedrag dat wij als gemeenteraadsleden maximum kunnen ontvangen.

Welk bedrag werd hier specifiek in het budget voorzien en welke kosten kunnen dit dan wel zijn?

Opmerking bij artikel 18, laatste lijn: zoals reeds vroeger door mij opgemerkt: verwijzing naar artikel 20 is foutief, moet zijn artikel 21§2.

Vraag bij artikel 22: ‘Het Autonoom Gemeentebedrijf mag noch deze Overeenkomst, noch enig recht of verbintenis uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Gemeente.’

Met ‘Gemeente’ wordt hier het College bedoeld. Daarom mijn vraag: Indien er vanuit het AGB een toelatingsverzoek tot overdracht zou komen, wordt dan de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld voordat het College schriftelijke toestemming verleent?

De burgemeester antwoordt dat in verband met het overdragen van rechten of verbintenissen vanuit het AGB en de toestemming van de gemeente er, door het beleidsorgaan dat hiertoe bevoegd is volgens de decretale bepalingen terzake die dit vrij gedetailleerd regelen, in voorkomend geval zal worden beslist naargelang het voorwerp. Voor wat de vraag naar de kosten voor de leden van de raad van bestuur betreft kan zij bevestigen dat er geen presentiegelden voor hen zijn voorzien maar enkel terug te betalen kosten, mochten die er zijn, en mochten deze niet worden gedekt door de regeling voor de kostenvergoeding van de mandatarissen van de gemeente. Het is dus veeleer een theoretische bepaling en daarom is er geen aparte lijn voor opgenomen in het budget.

Punt A.5: Artikel 9 werd niet aangepast zoals goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur.
Vraag was of dit niet anders kon, bijvoorbeeld door ontvangsbevestiging via e-post of door afgifte van een schriftelijke ontvangstbevestiging door de ontvanger?

Burgemeester Liesbeth Verstreken verzorgt de inleiding tot de bespreking van het agendapunt. Ze vermeldt onder andere ‘In de tekst is nog een wijziging aan te brengen: in het artikel 9.1 betreffende de notificatie van inbreuk of verzuim stond vermeld: ‘ is slechts rechtsgeldig indien gedaan per aangetekend schrijven.’ Hier wordt nu aan toegevoegd: ‘of per brief met afgifte tegen ontvangstbewijs.’ Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst van aanneming van diensten tussen de gemeente en het AGB zo goed te keuren.’

Raadslid Jos van Dongen geeft aan dat met de voormelde wijziging zijn opmerking hiermee werd behandeld.

Punt A.11: Arbeidsreglement personeelsleden scholengemeenschap Zoersel
Een bedenking bij de aanpassing van Art. 161: Er stond ‘De school kan foto’s waar personeelsleden op afgebeeld zijn, slechts publiceren na ondubbelzinnige toestemming van het personeelslid’.
Dit wordt nu ‘De school kan foto’s waar personeelsleden herkenbaar en centraal op afgebeeld zijn, slechts publiceren na ondubbelzinnige toestemming van het personeelslid’.
De aanpassing ‘herkenbaar’ begrijp ik volkomen, bij de aanpassing ‘centraal’ heb ik mijn bedenkingen. Wat wordt bedoeld met centraal? Als het personeelslid herkenbaar maar iets meer of volledig naar de rand toe van de foto staat is zijn toestemming niet meer nodig?  Dit begrijp ik niet.

De burgemeester antwoordt dat deze formulering eveneens kadert in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat er getracht is in de verwoording zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen hierover. De juiste terminologie overeenkomstig de wetgeving wordt nog nagekeken.

Punt A.12: Convenant korte vervangingen gemeentelijk basisonderwijs
Wij vinden dit convenant een goede zaak en zullen dit zeker mee goedkeuren, maar ik stel me daarbij toch nog 1 vraag: Waarom wordt dit convenant pas nu afgesloten?
Het Besluit van de Vlaams regering  dateert reeds van mei 2009. Slechts op 2 maart 2018 werd een akkoord afgesloten met de representatieve vakorganisaties. De doelstelling van het convenant is ‘de werkdruk van de leerkrachten te verminderen en het comfort van de leerlingen te verhogen’.

Waarom heeft het bijna 9 jaar geduurd om deze toch wel belangrijke doelstellingen te realiseren? Wat waren hier de obstakels?

De burgemeester antwoordt dat het niet zo is dat er voorheen geen convenant was en korte vervangingen werden in het verleden wel degelijk doorgevoerd. De einddatum van het vorige
convenant was ondertussen echter verlopen en daarom moet een nieuwe convenant worden goedgekeurd.

Punt A.16: Wijziging plaatsvervangend gemeentelijk afgevaardigde
Vragen:
Hoeveel algemene vergaderingen werden er door de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg in 2016-2017 en misschien zelfs 2018 georganiseerd?
Was er vanuit Zoersel telkens een gemeentelijk vertegenwoordiger aanwezig?
Hoe komt het dat de gemeente zo laat ontwaakt uit haar winterslaap? De plaatsvervangend gemeentelijk afgevaardigde nam immers al ontslag op 24 mei 2016, dus bijna 2 jaar geleden of ruw geschat 20 gemeenteraden geleden.

Schepen en ocmw-voorzitter, Katrien Schryvers, antwoordt dat de vzw LOGO max twee keer per jaar een algemene vergadering organiseert, maar wie wanneer aanwezig was, kan nu ter zitting niet precies worden meegedeeld. Wel is het zo dat er bij verhindering altijd een volmacht werd gegeven aan iemand anders die de gemeente vertegenwoordigde. Het gaat hier ook niet om de effectieve vertegenwoordiger maar alleen over de plaatsvervanger. Tevens is het zo dat noch de gemeentelijk afgevaardigde noch de plaatsvervanger in LOGO een mandataris moet zijn van het gemeente- of het ocmw-bestuur, dus de voorheen aangeduide plaatsvervanger kon dit mandaat perfect blijven uitoefenen. Het is pas naar aanleiding van de uitnodiging voor de laatste algemene vergadering dat Sofi Van Ussel gevraagd heeft om zich te laten vervangen.

Vragen tijdens vragenronde gemeenteraadsleden

Vragen en opmerkingen Jos van Dongen:

Beste collega’s ik heb een vraag aan jullie.

Toen ik nu bijna 2 weken geleden de krant las trokken enkele mooie en zeer geslaagde foto’s van onze Zoerselse OCMW-voorzitter mijn bijzondere aandacht. Samen met haar collega OCMW-voorzitter uit Brecht voerde ze in de Brechtse deelgemeente Sint-Lenaerts actie in het kader van sjerpendag, een actie om meer vrouwen in de politiek te krijgen, een initiatief dat zeker onze steun verdient.

Wat mij echter opviel was het feit dat onze OCMW-voorzitter zich had verkleed als burgemeester. Nu weet ik wel dat het zich verkleden eigen is aan bijna elke toneelopvoering,  en zelf bezondig ik mij hier ook aan gedurende enkele dagen per jaar tijdens de Sinterklaasperiode, maar in dit geval zag ik de meerwaarde van deze verkleedpartij niet onmiddellijk in.

Zelf lig ik daar nu niet direct wakker van, ik weet immers wie de Zoerselse burgemeester is, maar voor de Zoerselse burger is dit misschien niet zo duidelijk meer. Het gevaar bestaat dat de Zoerselaar het burgemeestersambt gaat beoordelen zoals de Sinterklaas- en Kerstmanfiguren: er bestaat maar één echte, maar er zijn vele hulpsinterklazen en hulpkerstmannen. De kunst bestaat er in om te achterhalen welke de echte is.

Bovendien blijft het feit  dat, in tegenstelling tot mijn verkleedpartij, die voorlopig, en misschien zelfs oogluikend, nog wordt toegestaan, de gedaanteverwisseling van onze voorzitter uitdrukkelijk werd verboden door het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007’. Ik citeer uit het besluit: ‘De mandatarissen mogen de sjerp enkel dragen bij de openbare uitoefening van hun bevoegdheid ter gelegenheid van evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van de gemeente plaatsvinden, dus niet in andere gemeenten.’ En volgend citaat ‘Ook de vervanger van het ambt mag de sjerp niet dragen. De sjerp wordt immers beschouwd als een van de attributen van het ambt. De schepen kan de burgemeesterssjerp dus niet dragen bij het voltrekken van het huwelijk in de hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand of wanneer hij de burgemeester vervangt bij oproer, samenscholing of ernstige verstoring van de openbare rust.’

Daarom mijn vraag aan jullie: Moet ik hier toch van wakker liggen en is hier verdere actie nodig of vinden jullie ook dat de titel van de romantische komedie van William Shakespeare ‘Much ado About Nothing’ hier van toepassing is? Graag jullie mening.

Raadslid T. Kohlen vindt ook dat het ongehoord is dat iemand anders in de krant verschijnt met een burgemeesterssjerp terwijl ze geen burgemeester is.

De ocmw-voorzitter, K. Schryvers, voelt zich niet geroepen om zich te verantwoorden. De actie vond niet plaats in Zoersel. Het ging hier om een ludieke actie die trouwens op tientallen
plekken in Vlaanderen werd gehouden met mensen die zelfs geen mandaat hebben in een gemeenteraad en die een burgemeesters- of schepensjerp droegen. Ze is van mening dat lachen
nog altijd gezond blijft. Ze leende trouwens zelf haar sjerp van burgemeester of schepen al verschillende keren met veel plezier uit voor bijvoorbeeld een toneelvereniging en ze maakte
hier nog nooit een punt van.

Vragen en opmerkingen Stan Meeussen:

“Alle partijen hier in deze gemeenteraad hebben in de diverse intercommunales waar we inzitten wel een bestuursfunctie, alleen Vlaams Belang niet.
Voor elke bestuursvergadering wordt er een zitpenning geïnd die varieert tussen de 175 en 205 euro. Daar staat tegenover een wettelijk verplicht verslag op de gemeenteraad (decreet op
Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001).
Ik wil het hier nog niet hebben over de andere bepalingen maar tot dusver heb ik van die verslaggeving nog weinig gehoord en gezien. Daarom vraag ik dat in het laatste jaar van deze legislatuur, elke bestuurder van elke vergadering, zijn verplichting nakomt én een verslag maakt én ons daarvan in kennis stelt. Ik zou zelfs zeggen, geen verslag , geen zitpenning.”

De burgemeester antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is om van de betrokken afgevaardigden verslaggeving te ontvangen.

Raadslid Marc Somers repliceert op de vraag van raadslid Constant Meeussen dat het niet klopt dat elke fractie bezoldigde mandaten heeft in rechtspersonen, zo is dit al niet het geval
voor S.pa. Hij zou dan ook graag van raadslid Meeussen vernemen wie er allemaal de gemeente vertegenwoordigt in rechtspersonen en daarvoor een vergoeding ontvangt.

Raadslid Constant Meeussen reageert dat het niet aan de Vlaams-Belang fractie is die lijst uit te pluizen en bekend te maken.