dec 202017
 

Gemeenteraad 19 december 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

A/ Vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen:

Punt A.5: Gemeentebelasting bij vergunning voor bouwen van groepswoningproject, appartementen of verbouwen/herbouwen van bestaand gebouw.

Vraag en opmerking bij artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 1.800 euro per bijgecreëerde woongelegenheid zoals aangegeven bij het aanvragen van de vergunning.

Opmerking: Er wordt hier uitdrukkelijk vermeld dat deze belasting geldt voor bijgecreëerde woongelegenheden. In artikel 2 betreffen de afgeleverde vergunningen bij de eerste 2 opgesomde mogelijkheden echter gecreëerde woongelegenheden (bouwen van groepswoningbouwproject of bouwen van appartementen) en geen bijgecreëerde woongelegenheden zoals dit wel het geval is bij de derde opgesomde mogelijkheid. Dit kan aanleiding geven tot misverstanden.

Vraag: Op welke basis komt men tot dit bedrag van 1.800 euro? In het verleden werd deze belasting berekend op basis van vijf euro per m3 bovengronds bouwvolume ingenomen door woongelegenheden. 1800 euro vertegenwoordigt aldus in het vorige berekeningssysteem een bouwvolume van 360 m3 per woongelegenheid.

Schepen Govers antwoordt dat de dienst ruimtelijke ordening een hele reeks aanvragen heeft bekeken en zo tot een gemiddelde is gekomen.

M.b.t. de opmerking zegt de burgemeester, bevoegd inzake ruimtelijke ordening, dat als bijvoorbeeld een eengezinswoning wordt omgevormd tot vier woonentiteiten, er drie maal 1.800 euro wordt aangerekend.

 

Punt A.6: Gemeentebelasting bij vergunning voor verkaveling.

Op zich heb ik geen fundamenteel bezwaar tegen het belasten van wat ik zou noemen ‘commerciële verkavelingen’, alhoewel de eigenaar deze bijkomende onkosten ongetwijfeld zal doorrekenen in de verkoopprijs van de kavel.

Toch is er een zaak waar we nog moeten over nadenken. Enerzijds trachten wij zoveel mogelijk jonge Zoerselaars te bewegen om zich in Zoersel te (blijven) vestigen. Anderzijds verhogen wij als gemeenteraad in aanzienlijke mate de kosten verbonden aan het verkavelen van een familiegrond, wanneer bijvoorbeeld de ouders de grond naast hun woning wensen te verkavelen om hun kinderen de mogelijkheid te geven zich aldaar te vestigen. In zulke gevallen zou er toch op de een of andere manier een tegemoetkoming moeten kunnen worden uitgewerkt voor de betrokken jongeren.

De burgemeester, bevoegd inzake ruimtelijke ordening, zegt dat raadslid van Dongen een specifieke situatie aanhaalt. Natuurlijk loopt dit op als er veel kavels zijn, maar het gaat om een algemene regel die iedereen op gelijke wijze treft. Het onderscheid tussen familiale en niet-familiale verkavelingen is niet gemakkelijk. Zij denkt dat er andere middelen zijn om tegemoet te komen aan de jongeren. De bekommernis zal worden meegenomen.

 

Punt A.7: Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning

Wij hebben geen fundamentele bezwaren met het doorrekenen van onkosten die verbonden zijn aan bepaalde dienstverleningen door middel van belastingen. Dit op voorwaarde dat de forfaitair aangerekende bedragen min of meer overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten.

Ook voor een bepaling in de zin van ‘De verschuldigde belasting ‘ is ‘het totaal van de werkelijk gedane kosten met een minimum van 250 euro’, zoals dit het geval is voor het ‘afleveren van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 2’ kunnen wij begrip opbrengen. Wanneer het echter gaat over ‘het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1’ verandert de berekening van de verschuldigde belasting plots in ‘het totaal van de werkelijk gedane kosten te vermeerderen met 500 euro’.

Hiermee kunnen wij niet akkoord gaan. Waarom moeten de werkelijke kosten nu worden verhoogd met 500 euro? Dit is echt een pestbelasting en niet correct. Waarom wordt ook hier geen (verantwoord) minimumbedrag vastgesteld, zoals dit ook het geval is voor klasse 2 dossiers?

De schepen van leefmilieu, K. Paredaens, antwoordt dat de aanvragen voor klasse 1 bedrijven over dossiers van grote bedrijven gaan, waarmee een ambtenaar lang bezig is, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. Daar een minimum bedrag voor bepalen, is niet gemakkelijk. Het is trouwens ook afhankelijk van wanneer er moet gepubliceerd worden. Hij vindt 500 euro trouwens ook niet zo veel voor zulke grote bedrijven.

Raadslid van Dongen zegt dat het om de werkelijke kost gaat, verhoogd met 500 euro. Hij vindt dit niet correct. Waarom die 500 euro?

Schepen Paredaens zegt dat de werkelijke kosten de portkosten en de publicatiekosten inhouden, en dat daarin geen arbeidsuren zitten. Klasse 2 dossiers komen veel frequenter voor.

Voor raadslid van Dongen gaat het om een andere invulling van het begrip ‘werkelijke kosten’.

 

Punt A.10: Budgetwijziging 2 van 2017

Bij de motivering van het niet-prioritaire beleid lees ik ‘Het schrappen van een nominatieve toelage aan scabazoe (-3.000 euro). Wat is hier de reden voor?

Ik lees ook ‘Een vermindering van de tussenkomst van Spelati voor de bijkomende uitrusting van de nieuwe sporthal in Halle’. Wat is hier de reden voor? Heeft Spelati besloten om geen gebruik te maken van de sporthal?

Tot slot wordt ook het wegvallen van de schijf van 2017 van de toegestane lening aan het woonzorgcentrum voorzien (-150.000 euro). Waarom valt deze schijf weg? Graag meer details.

Schepen Govers antwoordt, wat Scabazoe betreft, dat dit is ten gevolge van een wijziging van het reglement van Bloso. De bevoegdheid werd overgeheveld naar Sport Vlaanderen.

Raadslid M. Somers vult namens Scabazoe aan dat er geen nieuwe acties werden ondernomen, omwille van te weinig ruimte qua agenda/tijd. Scabazoe heeft die middelen dan ook niet opgevraagd.

Wat betreft Spelati, zegt schepen Govers, dat zij mee wilden investeren in toestellen. Er werd echter ook geïnvesteerd voor andere verenigingen, die daar niets voor hebben moeten terugbetalen. Vandaar.

De burgemeester antwoordt ook nog dat het Woonzorgcentrum die lening niet nodig heeft gehad.

De schepen van sociale zaken en voorzitter van het OCMW, K. Schryvers, vult aan en zegt dat er constant wordt gemonitord wat er nodig is, vooral in functie van de liquiditeit. Er was dus minder nodig. Wel is er een erkenning van bijkomende RVT-bedden. Dit betekent dat de exploitatie stilaan meer in evenwicht komt naar de volgende jaren toe.

 

Punt A.11: Aanpassing 4 van meerjarenplan 2014-2019

In de motivering van de wijzigingen meerjarenplan 2014-2021 lees ik ‘Op gebied van personeelsbudgetten voorzien we een extra budget voor de aanstelling van een algemeen directeur na het pensioen van de gemeentesecretaris (+281.387 euro). Graag enige toelichting, hoe komt men tot dit bedrag?

 Voor wat de ‘algemeen directeur’ betreft, zegt de schepen van personeel, K. Paredaens, dat er een vermindering is voorzien in het OCMW-budget.

De voorzitter van het OCMW, K. Schryvers, zegt dat de algemeen directeur gebudgetteerd zal worden op de gemeente. Ook de toeslag van 30% is voorzien.

 

Punt A.13: Oprichting van het  Autonoom gemeentebedrijf Zoersel

Enkele vragen en opmerkingen. Een eerste vraag die ik me stel is: Waarom komt dit onderwerp vandaag op de agenda van de gemeenteraad? Ter herinnering: In de loop van 2014 werd een eerste opdracht tot onderzoek van de mogelijkheid tot oprichting van een AGB uitgewerkt door het schepencollege. Nadat deze opdracht door de gouverneur werd geschorst, werd op 21 april 2015 een aangepaste opdracht ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd (agendapunt BP1). De opdracht had tot doel om te laten onderzoeken of voor onze gemeente de oprichting van een AGB een realistische piste kon zijn met toegevoegde waarde voor de gemeente. Dit agendapunt werd naar mijn mening zeer terecht met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. Immers, alleen met kennis van zaken kan men in een dergelijk belangrijke zaak de juiste beslissingen nemen.

In januari 2016, dus een 9-tal maanden later volgde er dan een gemeenteraadscommissie met conclusie ‘Er zal gaan worden beslist of er al dan niet een AGB zal worden opgericht’.

Tijdens de gemeenteraad van 24 mei 2016 vroeg ik naar de stand van zaken (agendapunt A.5). Antwoord van Schepen Sebreghts ‘Na de informatievergadering voor de gemeenteraadsleden hieromtrent is er een bespreking geweest in het schepencollege waaruit een aantal scenario’s zijn gekomen. Hoewel al een aantal keren gerappelleerd hebben we van onze consultant hierop nog geen gepaste antwoorden gekregen. We zijn dus wachtende’.

Vandaag  19 december 2017, tijdens vermoedelijk de laatste gemeenteraad van dit jaar en een 19-tal maanden na laatste informatie terzake, wordt  ons gevraagd om in te stemmen met de oprichting van het AGB.

Vond er inmiddels een commissie plaats om de raadsleden op de hoogte te stellen van de evolutie van het dossier? NEEN!

Bevat het vandaag voorgelegde dossier nieuwe elementen om een gegronde beslissing te nemen? NEEN!

Kennen wij de gepaste antwoorden van onze consultant waarop het schepencollege sinds begin 2016 aan het wachten is? NEEN!

Wat is er sinds mei 2016 veranderd?

Daarom opnieuw de vraag ‘Waarom komt dit onderwerp vandaag op de agenda van de gemeenteraad?’. Zou het misschien kunnen dat ik het antwoord op deze vraag reeds gelezen heb in ‘Het Nieuwsblad’ van 23 januari 2012, waarin in het kader van een artikel over de oprichting van een AGB voor beheer van een bibliotheek en buurthuis in Ternat  de mening van CD&V werd toegelicht?

Ik citeer uit het artikel:

‘CD&V is van mening dat de voor- en nadelen van een AGB eerst grondig hadden moeten worden onderzocht. Zij beweren dat dit niet is gebeurd.

“Het gemeentedecreet verbiedt de oprichting van een AGB in een verkiezingsjaar om te vermijden dat een uittredende meerderheid zaken zou uitbesteden die de werking van een gemeente nog decennia kunnen ontwrichten”, stelt Desmet. “Om dit verbod te omzeilen heeft LVB de oprichting van een AGB overhaast beslist tijdens de laatste gemeenteraad van 2011. Wij betreuren deze gang van zaken zeer”.

Einde citaat.

Ter informatie, het artikel bevat nog een ganse reeks bezwaren en opmerkingen gemaakt door CD&V Ternat, maar die ook voor Zoersel van toepassing kunnen zijn en die ik met alle plezier wil voorlezen indien hier een luisterend oor voor zou aanwezig zijn.

Maar niet alleen CD&V heeft bedenkingen bij AGB’s.  Zo vond ik in 2013 op de webstek van N-VA Rotselaar volgende bemerkingen die ik hier aanhaal omdat ze aansluiten bij de bemerkingen die ik straks ga maken.

Er staat onder andere ‘De gemeente Rotselaar wordt bestuurd door een politieke meerderheid. Deze meerderheid neemt zo wat al de belangrijke mandaten voor haar rekening, ook de mandaten van het AGB.’ En ‘Het AGB heeft ook een aantal nadelen, o.a.: het directiecomité kan vergaderen buiten de controle van de gemeenteraad, waardoor beslissingen meestal in een achterkamer van de politiek worden genomen. Dit nadeel is een aanfluiting van de democratie en vraagt om gewijzigd te worden. Dit moet een aandachtspunt zijn voor de oppositie.’

Dit zijn de woorden van N-VA, maar ik beken, zelf zou ik het niet beter kunnen zeggen.

Zojuist maakte ik een opsomming van enkele zaken die we als gemeenteraadslid niet hebben gekregen. Nu enkele opmerkingen bij de zaken die we wel hebben gekregen:

1/ Verslag van het college

Na wat wollige taal over projecten en doelstellingen worden er een aantal voordelen van externe verzelfstandiging aangehaald:

  • Verhoogde transparantie: er zou transparanter kunnen gewerkt worden naar de burger toe? Veel bladvulling en geen steekhoudende argumenten.
  • Verhoogd financieel engagement: Had de gemeente dan geen financiële verantwoordelijkheid en moeten bij de gemeentewerking de resultaten niet altijd tegen zo laag mogelijke kosten worden behaald? Bezuinigingen ten gevolge van een verhoogd kostenbewustzijn? Werkt de gemeente dan niet voldoende kostenbewust? In dat geval is het misschien raadzaam om eindelijk werk te maken van de ‘delegatie van budgethouderschap’, idee waar ik ten volle achtersta.
  • Autonomie in uitvoering van beleidsprioriteiten: Snelle beslissing in dossiers doorgaans een moeilijke zaak onder andere gelet op het feit dat tientallen punten op dezelfde dag dienen afgewerkt te worden? Als alle schepenen zich voltijds voor de gemeente zouden inzetten zou er veel meer tijd beschikbaar zijn om beslissingen te nemen. Bovendien valt de vergadertijd van het college al bij al blijkbaar nogal mee wanneer we de tijd van openen en afsluiten van de vergaderingen nader bekijken.
    De gemeenteraad vergadert slechts éénmaal per maand waardoor dit vergaderritme een snelle besluitvorming uitsluit? Vraag: Wat is er zo dringend aan het bibliotheekbeleid?
  • College zal ontlast worden? Misschien, maar niet zeker. 5 van de 9 bestuursleden worden immers voorgedragen door fracties die vertegenwoordigd zijn in het schepencollege. Blijft dus de vraag hoeveel van deze 5 voorgedragen bestuursleden maken nu al deel uit van het college dat uit 7 leden bestaat?
  • Fiscale/financiële overwegingen: Eindelijk, hier brandt de lamp, hierover gaat het. Ik lees ‘Er kan gesteld worden dat, in tegenstelling tot het beheer binnen de gemeente Zoersel, de btw niet langer een extra kost zal vormen.’ Dit klopt, maar vraagt wel enige verduidelijking. De recuperatie van de btw op de toekomstige exploitatiekosten is in gans deze constructie bijna te verwaarlozen. Het is de recuperatie van de btw op de bouw van de bibliotheek die de motivatie is voor heel deze rompslomp. Toch is men blijkbaar nog niet heel zeker van de zaak want  in agendapunt A.15 dat handelt over de erfpachtovereenkomst met AGB lees ik in artikel 6 ‘De Erfpachter verklaart dit te aanvaarden en te weten dat in voorkomend geval de btw zal verschuldigd zijn op de waarde van de erfpachtvergoeding, meer bepaald 439.504,80 euro.

Er worden ook enkele nadelen en ‘mogelijke nadelen’ vermeld in het verslag van het college:

  • Democratische deficit: Hier verwijs ik naar de opmerkingen van de NV-A gemeenteraadsleden van Rotselaar. Alleen al in dit verband dienen de statuten te worden herzien .
  • Allerlei extra kosten: vennootschapsbelasting, boekhouding . Er worden echter geen cijfers vermeld. Ook over andere kosten zoals kosten voor jaarlijkse controle door erkende bedrijfsrevisoren wordt in het verslag niet gerept. (Deze werden door PWC geschat op een 7500 euro per jaar, zijn ongetwijfeld indexgebonden en gelden denk ik toch voor de ganse duurtijd van de overeenkomst, dus 99 jaar).

Even tussendoor: Er is een fout in tekst op de voorlaatste lijn van deel III Nadelen: er staat
‘van de gedelegeerd bestuurder directiecomité’. Het woord directiecomité moet hier worden verwijderd. Men kiest ofwel voor een gedelegeerd bestuurder ofwel voor een directiecomité. Volgens de statuten punt 15.5 wordt in dit geval gekozen voor een gedelegeerd bestuurder.

Tot zover de opmerking over het verslag van het college.

We kregen echter ook nog

2/ Statuten Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel

Artikel 6: De raad van bestuur is samengesteld uit 9 leden die door de gemeente worden benoemd.

Dit is de oorzaak van een deel van het democratisch deficit dat in het verslag van het college wordt vermeld als nadeel. Dit kan echter eenvoudig worden opgelost door het voorbeeld van Hemiksem te volgen. Op 27 juni 2013 vond aldaar de eerste Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem plaats. De schepen van financiën Kristien Vingerhoeds (sp.a) gaf daarbij onder andere volgende toelichting , ik citeer,

‘In andere gemeenten klaagt men wel eens dat men met de oprichting van het AGB de macht van de gemeenteraad uitholt en daarbij de democratische controle op bepaalde delen van het bestuur onmogelijk maakt. Daar doen we hier in Hemiksem niet aan mee. De Raad van Bestuur zal vanaf Januari 2014 bestaan uit de voltallige gemeenteraad. Wij laten geen democratisch deficit toe!

Sommige besturen creëren zo’n AGB om extra politieke postjes te creëren. Wij hebben er echter resoluut voor gekozen de mandaten in de Raad van Bestuur onbezoldigd te laten. Het is puur vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeente!’ Einde citaat.

Bij deze laatste zin springen de tranen mij in de ogen, maar voor het overige kan ik volledig akkoord gaan met deze genomen beslissing, die overigens overeenstemt met de bepalingen van artikel 236§2bis van het gemeentedecreet, met inbegrip van de vermelding ‘en mogen er geen presentiegelden worden toegekend voor de vergaderingen van de raad van bestuur’.

Artikel 14: Notulen

Er staat ‘Op verzoek van een lid van de Raad van Bestuur worden de notulen elektronisch ter beschikking gesteld.’ Dit is niet in overeenstemming met artikel 238 van het gemeentedecreet waarin uitdrukkelijk staat vermeld: ‘Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.’ Dit moet dus al zeker worden aangepast.

Ook met de tijdige beschikbaarheid van de notulen bestaat er een groot probleem. De notulen van de vergadering worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring worden ze in een speciaal register opgenomen. Het zijn dan deze goedkeuringen die eventueel elektronisch ter beschikking worden gesteld.

Volgens artikel 10 van de statuten vergadert de Raad van Bestuur ten minste 2 maal per boekjaar. Dit betekent dat, in het slechtste geval, er bijna 1 jaar kan verstrijken vooraleer de notulen ter beschikking zijn van het gemeenteraadslid. Dit is totaal onaanvaardbaar. Ook hier moet een oplossing voor worden gezocht, tenzij natuurlijk wanneer het de bedoeling zou zijn van de bestuursmeerderheid om te zorgen voor zo weinig mogelijk transparantie.

Mijn voorstel: De notulen van de beraadslaging van de Raad van Bestuur worden ten laatste voor het einde van de maand die volgt op de beraadslaging elektronisch ter beschikking gesteld van gemeenteraadsleden die daarom verzoeken.  Dit eventueel met vermelding van een duidelijk leesbare aanduiding ‘onder voorbehoud van de latere goedkeuring’.

Tot slot wat betreft de statuten: Op pagina 13, artikel 36, eerste lijn van de allerlaatste §, staat foutief een verwijzing naar ‘lid 3 en lid 4’. Dit moet zijn ‘lid 4 en lid 5’ (zie gemeentedecreet artikel 244 §2 en §3 waar in § 4 wordt naar verwezen).

Algemeen besluit

Inmiddels heeft u misschien al begrepen dat wij koele minnaars zijn van dergelijke constructies, om niet te zeggen dat wij er fundamenteel tegen zijn.

Dit is eens te meer een extra vehikel dat gecreëerd wordt met weer een bestuur… OCMW weg maar dit erbij?

En waarom? Om een btw winst? Moet dit probleem dan niet aan de basis aangepakt worden en de gemeentelijke boekhouding federaal herbekeken worden? Mogen wij u er op wijzen dat CD&V en N-VA ook federaal in de meerderheid zitten. Met deze constructie zegt de meerderheid van Zoersel eigenlijk ‘we gaan hier een achterpoort benutten omdat onze partijen federaal het basisprobleem niet aanpakken’.

Een ‘bedrijfsmatigere aanpak met meer flexibiliteit en kwaliteit’ kan volgens de meerderheid blijkbaar enkel maar door een nieuw AGB orgaan op te richten. Onze mening is dat dit niet wordt tot stand gebracht door een nieuwe structuur maar wel door een nieuwe CULTUUR .

Om al deze redenen en door de vaststelling dat de beslissingsbevoegdheden van de gemeenteraad  steeds meer en meer worden uitgehold (theoretisch bestaan ze nog wel maar in praktijk wordt alles reeds beslist door schepencollege, intercommunales, politieraden en -colleges en allerhande andere constructies) zullen wij dit agendapunt niet goedkeuren.

Collega’s,

Tot deze ochtend dacht ik om mijn uiteenzetting over AGB Zoersel hier te beëindigen om vol belangstelling te luisteren naar de antwoorden van het college. Toen wist ik echter nog niet dat wat men in Antwerpen noemt ‘den bloemekee’ van het vuurwerk nog moest komen.

Deze ochtend vernam ik dat een ambtenaar van de gemeente Zoersel gisteren, en voor zover ik weet was er gisteren geen gemeenteraad, dus gisteren een bericht rondstuurde, bericht dat bewijst dat alle oppositieleden en alle hier aanwezige ja-knikkers van de meerderheid beter thuis blijven en in hun zetel naar familie of naar thuis kijken.  Dan brengen ze in ieder geval hun tijd nog nuttiger door dan hier deel te nemen aan dit dramatisch schouwspel.

Ik laat u nu meegenieten van een deel van de boodschap van onze ambtenaar:

‘ De bibliotheek start 2018 op vele vlakken in het nieuw: nieuw dienstreglement, nieuwe openingsuren, … en op de valreep een nieuw autonoom gemeentebedrijf. Op de vorige beheerscommissie werd meegedeeld dat er momenteel wordt gewacht op een akkoord van de bijzondere belastinginspectie. Dit akkoord is momenteel nog hangende. Het gemeentebestuur heeft beslist om wegens de strikte timing, het AGB de komende gemeenteraad al op te richten.’

Dit leert mij 2 dingen:

1/ Het bevestigt mijn vrees dat de mogelijkheid nog steeds bestaat dat er geen akkoord wordt bereikt met de bijzondere belastingsinspectie en de oprichting van een AGB dus geen enkele meerwaarde zal opleveren. Blijkbaar moeten we ons niet druk maken over de nutteloze kosten die hier aan verbonden zijn, het is niet ons geld, de burger betaalt toch. Ik noem dit geen beleid, ik noem dit wanbeleid!

2/ Dat de gemeenteraad hier voor spek en bonen bijzit en dat inderdaad alle beslissingen reeds werden genomen door het college. Door de oprichting van een AGB zoals die hier voorligt zal de invloed van de gemeenteraad nog meer worden beknot en zullen nog meer beslissingen worden genomen door een kleine ’raad van wijzen’ , buiten het toezicht en de controle van de gemeenteraad en de burger. Onze visie over inspraak en democratie is totaal anders. De visie van het schepencollege kennen we reeds sinds het verhaal van de toneelzaal in Halle. Deze visie wordt hier nogmaals bevestigd.

De vraag die we ons vandaag moeten stellen is dus niet ‘Richten we een Autonoom GemeenteBedrijf op ja of neen’ maar wel ‘Wat zitten we hier in feite nog te doen’.

Zoals reeds gezegd, ik luister met veel belangstelling naar de antwoorden.

De burgemeester zegt dat iedereen wel een beetje koele minnaar is, maar dat er werd afgewogen om toch een AGB te moeten oprichten. Bij voorkeur zou de wet zo moeten zijn dat men dit niet zou moeten doen. Maar, het gaat toch om veel geld. Als dit elders moet worden gezocht. Er is natuurlijk ook de dwingende termijn (vóór einde 2017). Betreffende het door raadslid van Dongen aangehaalde democratisch deficit zegt ze dat toch elke partij vertegenwoordigd is. Wat notulering/verslaggeving betreft, zou er een aanpassing kunnen gebeuren. De oprichting van een AGB biedt opportuniteiten. De voordelen zijn groter dan de nadelen. Er werd nog geen gedelegeerd bestuurder aangesteld. Het is vanzelfsprekend dat de gemeenteraadsleden er bij betrokken worden. De oprichting moet door de gemeenteraad gebeuren. Het betreft een voorstel om kansen te grijpen die er zijn.

Raadslid van Dongen zegt dat dit jaar elke fractie inderdaad zal vertegenwoordigd zijn. In de toekomst is dit misschien niet zo.

De burgemeester zegt dat de statuten steeds kunnen worden aangepast.

Raadslid van Dongen vraagt waarom het voorstel van Hemiksem niet wordt gevolgd waarmee elk gemeenteraadslid ook lid van de raad van bestuur van het AGB zou zijn.

De burgemeester stelt dat dit een verhoging van de administratieve last zou zijn.

Raadslid M. Somers zegt dat raadslid van Dongen wel een punt heeft, en vraagt waarom er niet zou worden bepaald dat elke fractie vertegenwoordigd moet zijn. Het probleem inzake de verslaggeving zou volgens hem, om redenen van transparantie, toch ook moeten kunnen worden aangepast.

Raadslid van Dongen zegt dat het maximum aantal leden 12 is.

Vervolgens schorst de voorzitter de raad om hem na 15 minuten te heropenen. De burgemeester verklaart dat het schepencollege en de meerderheid er voorstander van zijn dat elke fractie vertegenwoordigd is, en dat dit in een andere bestuurssamenstelling ook zo is. Het is niet de bedoeling om hieraan iets te wijzigen, omdat nu toch iedereen vertegenwoordigd is.

Wat de verslaggeving betreft, kan er worden bepaald dat er een ontwerpverslag wordt overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur, die een maand tijd hebben om opmerkingen te formuleren. Als er geen opmerkingen zijn, dan kunnen de gemeenteraadsleden het verslag opvragen en inzien, en als er wel opmerkingen zijn, dan moeten deze ter bespreking worden voorgelegd aan de volgende vergadering van de raad van bestuur.

 

Punt A.15: Erfpachtovereenkomst betreffende de hoofdbibliotheek met Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel

Vraag: De erfpachtvergoeding bedraagt een 21.140 euro per jaar of +/- 1760 euro per maand. Dit op basis van een totale contante vergoeding van 2.092.880 euro. Hoe werd dit laatste bedrag bepaald?

De burgemeester antwoordt dat dit bedrag de bouwkost omvat van wat er in erfpacht wordt gegeven, namelijk de bibliotheek en de vergaderlokalen.

 

Punt A.16: Wegtracé De Beemdekens, Biekorfstraat, Herentalsebaan.

Onze fractie gaat dit agendapunt mee goedkeuren. Toch een opmerking.

Ik lees ‘worden er 15 bomen op private percelen gerooid. De bomen worden niet heraangeplant’ en vermoed en hoop dat de noodzaak tot rooien van deze bomen grondig werd onderzocht. Wat ik ook logisch vind is dat de eigenaars van de private percelen niet zullen moeten zorgen voor heraanplanting van deze bomen die buiten hun wil zullen worden gerooid.  Wat mij wel stoort is het feit dat de gemeente in dit geval haar voorbeeldfunctie niet vervult.

Wanneer een burger op zijn privaat perceel bomen rooit wordt hij door de gemeente in de meeste gevallen verplicht om een aantal nieuwe bomen te planten.  Wanneer nu de gemeente beslist om de Herentalsebaan een uniform uitzicht te geven en hiervoor 15 bomen moeten worden gerooid, is een heraanplanting van bomen plots niet meer aan de orde. Aldus geeft de gemeente een foutief signaal. Ofwel geeft de gemeente het goede voorbeeld, volgt ze haar eigen regels, en zorgt ze in dit uitzonderlijk geval zelf voor aanplanting van bomen op een andere plaats in de gemeente, ofwel schaft ze voor haar burgers de regels af die ze zelf niet volgt en die ze blijkbaar toch niet zo belangrijk vindt.

De burgemeester antwoordt dat die 15 bomen niet op dezelfde plaats kunnen worden her aangeplant. Ze zullen elders worden gecompenseerd.


 Punt A.17: Interlokale Vereniging Woonbeleid Midden

Vorige maand gaf ik reeds de toelichting waarom wij dit agendapunt onmogelijk kunnen goedkeuren.

Buiten de nodige aanpassingen die werden uitgevoerd naar aanleiding van mijn opmerkingen over het conflict dat er bestond tussen de tekst van het toen voorgelegde agendapunt en de tekst van de statuten van de vereniging is er inhoudelijk niets gewijzigd en zullen wij ook deze keer dit punt niet goedkeuren.

 

Punt A.18: Afsprakennota bouwwerven en werftransport

Op zich hebben wij geen bezwaar tegen deze afsprakennota. De meeste punten kunnen hun nut bewijzen op voorwaarde dat wordt gecontroleerd en opgevolgd of de gemaakte afspraken wel worden nagekomen. Waar ik wel vragen bij heb is de vermelding ‘In de onmiddellijke omgeving van scholen is elk werftransport tijdens de begin- en einduren van de scholen verboden.’  Wat dan met de St.-Elisabethschool in de Zandstraat? Alle andere vrachtwagens mogen daar voorbij, uitsluitend de aannemer die werkt in dienst van een bouwheer die de afsprakennota heeft ondertekend moet zijn vrachtwagen aan de kant zetten tot de tijd rijp is om de rit verder te zetten?

Wat wordt bedoeld met ‘onmiddellijke omgeving’?

Welke sancties worden voorzien indien al deze afspraken niet worden nagekomen? Het geheel is nogal vrijblijvend, maar baat het niet dan schaadt het niet, dus wij zullen dit agendapunt mee goedkeuren.

Schepen Van de Velde antwoordt dat de bepalingen van de afsprakennota niet zo vrijblijvend zijn. Het is de bedoeling dat de mobiliteitsambtenaar en de bouwheer/aannemer tot goede afspraken komen, die dan ook moeten worden nageleefd. De bepalingen hebben dus wel een waarde. Wat betreft de omschrijving ‘onmiddellijke omgeving’ wordt er bekeken hoe deze het best kan worden afgebakend.

 

B/ Vragen en opmerkingen van en door Stan Meeussen:

Punten A.10, A.11 en A.12: Budgetwijziging, aanpassing meerjarenplan en goedkeuring begroting 2018.

Ik lees hier ergens: “onkostenvergoeding veldwachter.” Nu wist ik echt niet dat wij nog een velwachter hadden, weer iets bijgeleerd.
Is dat een statutair of contractueel iemand? En wat heeft die persoon als functieomschrijving?

Met betrekking tot de functie van ‘veldwachter’ licht de schepen van natuurbeleid en bosbeheer, D. Van de Velde, toe dat er reeds vele jaren veldwachters actief zijn. Vroeger was er al Jan Van Rossum, en nu ook Rudy Schoofs. Het zijn vrijwilligers die door het schepencollege worden aangesteld en door de vrederechter worden beëdigd. Zij staan in voor de handhaving van het natuurbehoud op openbare eigendommen, zoals bvb. toezicht op sluikstorten. Zij begeleiden ook de openbare houtverkopen. Zij worden niet betaald, maar krijgen enkel een onkostenvergoeding voor bewezen kosten. Zij dragen een uniform en zijn in het bezit van een legitimatiekaart.

Raadslid C. Meeussen zegt m.b.t. ‘groendaken’ dat we in een regenland wonen en dat een groendak dus een natte dweil is op het dak. Hij weet ook niet of een groendak wel isolerend werkt.

Raadslid Meeussen zegt nog dat het mobiliteitsprobleem het gevolg is van misdadig urbanisatiebeleid.

 

Punt A.19: Definitieve goedkeuring twee straatnamen voor de verbindingswegen

Wij hebben daar in augustus uitvoerig onze mening over gegeven en blijven er bij dat straatnamen zoveel mogelijk in de eerste plaats moeten gegeven worden aan de hand van geografische feiten, bodem en reliëfsituaties, cultuur historische en andere aan die plaats gerelateerde gebeurtenissen of gewoonweg creatief zijn.

In dit geval zaten in het voorgestelde pakket twee namen die hierin aan onze voorkeur konden voldoen, namelijk Kleine Halmolenweg en Doorsteek steegske omdat topografie en historiek moet primeren boven personencultus. Alhoewel, en ik herhaal het nogmaals. Als het bij wet mogelijk was geweest, had ik graag voor één bijzonder iemand een uitzondering gemaakt. Namelijk Leo Cautereels, omdat die bijna op zijn eentje het Zoerselbos voor ons en volgende generaties heeft gered.

Wij hebben bij de zitting in augustus tegen gestemd en zullen dit van uit deze optiek vandaag weer doen.

Schepen Schryvers zegt dat ze zich meent te herinneren dat het voorstel van raadslid Meeussen tijdens de gemeenteraad van augustus was om één van de straten te vernoemen naar Leo Cautereels. Toen is gezegd dat dit niet mogelijk was, omdat men geen straten mag vernoemen naar mensen die nog in leven zijn. Dit was een andere argumentatie dan deze die raadslid Meeussen vandaag geeft.

Raadslid Meeussen zegt dat Leo Cautereels een grote verdienste heeft in de bescherming van het Zoerselbos, en dat hij daar veel respect voor heeft.

 

 Vragenronde

Vragen gesteld door Jos van Dongen:

1/ Wanneer ACCB overlegcomité? Werd er al een datum vastgesteld?

2/ Werd al een datum bepaald wanneer wij toelichting ontvangen over de stappen die inmiddels werden genomen na het rampzalige rapport ‘Organisatie-audit Gemeente en OCMW Zoersel’.

Op 17 oktober verklaarde de burgemeester ‘De antwoorden worden verzameld en zullen worden bezorgd.’ Ik stel vast dat er wel ontzettend veel antwoorden moeten worden verzameld of dat het misschien moeilijk is om antwoorden te vinden, maar tot nu toe hebben wij nog geen teken van leven ontvangen. Daarom mijn vraag: Wanneer komt er licht in de duisternis?

3/ VVSG nr. 41: Week 31/10 tot 6/11/17: Vlaamse overheid biedt gratis opleidingen aan voor e-tendering (electronisch indienen en ontvangen van offertes voor overheidsopdrachten). Op dit ogenblik kan E-tendering altijd, maar hoeft (nog) niet altijd. Mijn vraag: Wie van het gemeentepersoneel Zoersel heeft/hebben deze opleiding gevolgd?

4/ In de Zoersel nieuwsbrief van 20 oktober deed Kristof Janssens een oproep met als titel ‘Richt u mee ons lokaal dienstencentrum op?’ Men kan zich tot 15 januari kandidaat stellen. Vraag: Heeft Kristof al enige reactie ontvangen op deze oproep?