sep 202017
 

Gemeenteraad 19 september 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.2: Kennisname financiële rapport 2017
(vragen en opmerking van en door Jos van Dongen)

Vragen:
1/ Bij de grafiek ‘debiteurenbeheer’ 2b ‘vervallen openstaand bedrag per module (fiscaal/niet-fiscaal)’ staat enerzijds bij de grafiek ‘fiscale opbrengsten’ een openstaand bedrag van 100.000 euro voor ‘belasting verkavelingen 2013’ graag enige toelichting hierbij. Wat is de reden dat dit bedrag nog openstaat? Anderzijds zie ik bij de grafiek ‘niet-fiscale opbrengsten ‘ een openstaand bedrag van een kleine 1000 euro voor ‘belasting verkaveling 2011’. Waarom staat deze belasting vermeld in de grafiek van de niet-fiscale opbrengsten?

2/ Bij de liquiditeitsprognose staat vermeld dat we op einde van deze maand opnieuw afhankelijk worden van overbruggingskredieten om over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken. De reden hiervoor is dat ‘een aantal belangrijke gebudgetteerde ontvangsten’ volgens de huidige inschatting niet in 2017 zullen kunnen ontvangen worden (verkoop diverse gebouwen). Daarom mijn vraag: Wat is de verklaring voor deze volledig foutieve inschatting?

Onze financieel beheerder eindigt haar rapport met de melding ‘Toch zal bij een eerstvolgende budgetwijziging een grondige evaluatie moeten gebeuren van de overige nog te realiseren budgetten in het investeringsbudget. Vooral aan de ontvangstenzijde dient de timing van een aantal ontvangsten te worden bijgestuurd.’ Zelf besluit ik daar uit dat de inschatting van de timing van de ontvangsten op zijn zachts gezegd ruim optimistisch werd bekeken. Ik hoop maar dat de inschatting van de daaraan gekoppelde ontvangsten op een meer realistische manier zijn gebeurd.

De burgemeester antwoordt op de eerste vraag dat dit te maken heeft met moeilijkheden (betwistingen/procedures) bij de inning.

De schepen van financiën, W. Govers, antwoordt op de derde vraag dat met de eigenaar van Domein Martinus is overeengekomen dat hij het RUP betaalt. Verder stelt hij dat het niet altijd eenvoudig is om gebouwen verkocht te krijgen aan de vastgestelde schattingsprijs. Er wordt aan gewerkt.

De burgemeester zegt dat het de schattingen zijn van de beëdigde landmeters die in het budget worden ingeschreven. Voor wat het politiekantoor betreft, zouden de bebouwingsmogelijkheden eventueel nog kunnen worden gewijzigd.

Raadslid van Dongen herhaalt zijn vraag m.b.t. verkavelingsbelasting 2013.

De burgemeester antwoordt dat dit zal bekeken worden.

 

Punt A.3: Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst Sint-Antonius Abt.
(opmerking door Jos van Dongen)

Dit zogenaamd ‘Geactualiseerd meerjarenplan’ leert ons weinig of niets over de actuele toestand. De enige betrouwbare cijfers zijn deze van de rekening 2012. Cijfers van het meerjarenplan 2013 tot 2016 werden niet aangepast aan de inmiddels gekende werkelijke toestand. De penningmeester verklaart zelf ‘In het overzichtschema van het MJP 2014-2019 staat voor het jaar 2018 een exploitatietoelage van 11372 euro vermeld. Aangezien de jaarrekeningen van de laatste jaren een exploitatieoverschot hebben zal het bedrag van 11372 euro hierdoor aangepast worden. ‘ Dit betekent dat niet alleen de cijfers uit het verleden niet overeenstemmen met de realiteit, ook de cijfers van de komende jaren geven geen juist beeld van de te verwachten resultaten. Ik heb dan ook de grootste twijfel over de zin van een dergelijke meerjarenplanning. Daarom zullen wij ons onthouden bij de stemming van dit agendapunt.

 

Punt A.4: Budget 2018 Sint Antonius Abt.
(vraag en opmerking van en door Jos van Dongen)

Opmerking: De geluidsinstallatie is aan vernieuwing toe. Hiertoe wordt een bedrag voorzien van 11.163 euro. Dit voor vervanging van apparatuur en overbrengen van deze apparaten van de sacristie naar een nieuw meubel in de kerk. Ik vraag me af of deze nieuwe apparatuur niet beter beveiligd is tegen beschadiging en diefstal in de sacristie dan in een meubel in de kerk?

Ik stel ook vast dat de kerkfabriek in dit verband 4000 euro van haar spaarrekening voorziet. Hier is zeker niets mis mee, maar het herinnert mij er aan dat wij als gemeenteraadsleden geen enkel idee hebben over de huidige financiële toestand van de verschillende kerkfabrieken die onze gemeente rijk is. Daarom mijn vraag: Kan u de gemeenteraadsleden een overzicht bezorgen van de actuele financiële toestand van onze kerkfabrieken?

 

Punt A.5: Budget 2018 Sint-Elisabeth
(opmerking door Jos van Dongen)

Bij de argumentatie lees ik dat het budget 2018 een investeringstekort vertoont van 6.640,20 euro. Het handelt hier over een tekort van 2016. Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2017, punt A.1, toen de jaarrekening 2016 werd behandeld stelde ik hierover reeds enkele vragen. De 6.640,20 euro betreffen immers de vervanging van de verwarmingsinstallatie van het Chiroheem .  Toen bleek dat er aan de gemeente een 3000 euro tussenkomst werd gevraagd in het kader van het budget ‘verbouwingen jeugdlokalen’. De schepen verklaarde dat de gemeente hier verder niets mee te maken heeft en dat het verder iets is tussen Chiro en kerkbestuur. Ik ga hier volledig mee akkoord, maar, vermits gemeente vroeg of laat tekorten van de kerkfabriek moet financieren, zou ik het toch verstandig vinden dat de gemeente dit van nabij opvolgt, zodat we later geen onterechte of dubbele tussenkomsten verlenen. Dit zou immers niet correct zijn ten overstaan van andere jeugdverenigingen die deze kosten wel voor een deel zelf moeten dragen.

Schepen Govers antwoordt dat er navraag kan worden gedaan naar de financiële transacties tussen de Chiro en het kerkbestuur. Ook kan er gevraagd worden naar de actuele financiële toestand van de kerkbesturen, die dan aan de raadsleden kan worden meegedeeld.

In verband met dit laatste zegt de burgemeester dat ook de rekeningcijfers actueel moeten worden gemaakt.

Voor wat de geluidsinstallatie betreft, zegt de schepen dat het best is dat het kerkbestuur zelf zou kiezen welk systeem het handigste is. Zij kunnen wel worden gewezen op het veiligheidsaspect, en dit in functie van de diefstalbeveiliging.

 

Punt A.9: Lastgevingsovereenkomst en projectnota met Igean dienstverlening
(vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen)

Vragen en opmerkingen in verband met ‘Overeenkomst van lastgeving’
Vraag bij punt 2.2 pagina 3/9: In dit punt geeft de gemeente aan IGEAN de bevoegdheid om het project te realiseren en hierbij alle noodzakelijke en/of wenselijke rechtshandelingen mag stellen, met uitzondering van de rechtshandelingen beschreven in artikel 2.1. Ik begrijp dit niet. Als leek zou ik denken ‘met inbegrip van de rechtshandelingen beschreven in artikel 2.1’.  Daarom mijn vraag, waarom deze beperking? Wat betekent dit? Graag toelichting van de juristen onder ons.

Opmerkingen bij punten 4.3 en 4.4 pagina 4/9:

4.3: Beslissingen van DE GEMEENTE nemen de vorm aan van een besluit van het College. Ik begrijp dit, maar dit betekent ook dat vanaf de goedkeuring van de overeenkomst de gemeenteraad buiten spel staat, zelfs wanneer belangrijke, misschien onvoorziene,  beslissingen dienen te worden genomen.

4.4: Alle communicatie zal verlopen via de verantwoordelijken van beide Partijen.

Vraag: Wie zijn die verantwoordelijken?

Wat IGEAN betreft bestaat er wel enige verwarring door de verwijzing naar verantwoordelijken op pagina 9 van de projectnota:
Pagina 7 en 9: Voor de opdrachtgever is de projectcoördinator het vaste aanspreekpunt binnen IGEAN.
Pagina 9: Naast de projectcoördinator wordt voor elk van de sporen een verantwoordelijke en bijkomende medewerkers aangeduid.

Wat de gemeente betreft staat nergens genoteerd wie deze verantwoordelijke is.

Opmerking bij ‘Overlegmodel’, pagina 7 laatste §:
Ik weet dat de financiële toestand van de gemeente niet zo rooskleurig is en dat door fusie van gemeenten een groot deel van de schulden kan worden weggewerkt, maar ik wist niet dat Zoersel een fusie ging aangaan met gemeente Niel. Ik lees hier immers ‘IGEAN zal zoals gebruikelijk de lopende dossiers op regelmatige tijdstippen met de gemeente Niel en de betrokken diensten bespreken.’

Op pagina 8, punt 4. Sporen lees ik in de eerste § ‘door de diensten van (NAAM gem)’ misschien kan dit ook worden aangepast?

Opmerkingen bij Bijlage B ‘Ontwerp van volmacht’
In deze volmacht ontbreekt de vermelding dat deze volmacht uitsluitend geldt voor acties die noodzakelijk zijn in het kader van een door de gemeenteraad goedgekeurde lastovereenkomst en bijhorende projectnota.

Tikfout  bladzijde 3, 4e§: ‘Het ambtshalve namen van inschrijving’ moet zijn ‘‘Het ambtshalve nemen van inschrijving’

Schepen Schryvers antwoordt als volgt:
– Alle rechtshandelingen zijn toegelaten, met uitzondering van de verwerving. Als Igean verwerft, dreigen zij een meerwaarde te moeten betalen. Die meerwaarde zou dan wel worden aangerekend aan de gemeente, en zo verder naar de koper.
– Het schepencollege is wel bevoegd voor de aflevering van de verkavelingsvergunning, maar voor de vaststelling van de toewijzingsvoorwaarden is enkel de gemeenteraad bevoegd.
– Alles gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het schepencollege, dat een medewerker zal aanduiden, in samenspraak met de secretaris. Er werd voor gekozen om nu geen medewerker nominatief aan te duiden, omdat dit zou kunnen wijzigen (bv. door ontslag).
– De gemeente ‘Niel’ zal worden vervangen door de gemeente ‘Zoersel’.
– De ‘naam van de gemeente’ zal worden ingevuld (Zoersel).
– Wat betreft ‘de volmacht’, deze is in functie van de overeenkomst. Er is geen probleem met de toevoeging zoals voorgesteld door raadslid van Dongen.

Punt A.10: Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Domein Martinus.
(opmerkingen van Stan Meeussen)

Wij hebben hierover geen vragen, wel een algemene reactie.

Als de uitbater zegt een diepgaande renovatie uit te voeren, letterlijk in dit geval, want er komt ook een hele kelderverdieping- parking onder het totaal vernieuwde gebouw, dat op zijn beurt aan alle gestelde urbanisatie- milieu- lawaai en lichteisen zal voldoen, dan willen wij hem geloven.

Wat de klachtenbundel van de tientallen opgejutte mensen betreft over drukte en lawaai.

In de toelichting van de juist gepasseerd agendapunten 8 en 9, lees ik onder andere over ‘De Watermolen’: “ IGEAN heeft in 2007 een perceel grond van 5.240 m2 aangekocht, gelegen op de hoek van de Driesheide en Watermolen te Halle. In 2014 werden gronden met een oppervlakte van 33.000m2 aangekocht gelegen tussen de Driesheide, Watermolen en Pannenhuisstraat te Halle. De gronden zijn allen in woongebied gelegen. Een opstaande woning, magazijn en verharding werden recent afgebroken.

In het kader van PPS Halle- Dorp werd een ontwerp gemaakt waarbij het terrein wordt bestemd voor woningbouw. De stedenbouwkundige randvoorwaarden moeten nog worden opgesteld.”

Ik zou zeggen aan de bezwaarindieners, maak uw borst al maar nat voor een toekomstig klachtenbundel, want als dat eenmaal zal volgebouwd zijn, is de drukte rond Domein Martinus daar tegenover nog maar klein bier.

Voor zij die in het verleden naar hier komen wonen zijn voor de landelijke rust, dat is dus ook zonder Domein Martinus definitief verleden tijd. Met een steeds stijgende bevolking, een stijgende bebouwing en dus onafwendbaar drukker verkeer, zullen we al blij mogen zijn dat we nog relicten van ons vroeger landschap kunnen bewaren, aan het Vlaams Belang zal het niet liggen. ik wil hier daarom van de gelegenheid nog eens gebruik maken om mijn waardering uit te drukken voor die mensen die zich daar belangloos voor inzetten.

Want volgens de OESO normering, telt de provincie Antwerpen geen enkele landelijke gemeente meer. Ravels was tot 2008 de laatste.

We mogen, om over iets anders even te spreken, ook niet vergeten dat Domein Martinus meer dan 20 vaste werknemers in dienst heeft plus een nog groter aantal om in te springen waar nodig. Dit zijn mensen van hier, dus met een korte woon/werkradius, toch ook een pluspunt zou ik zeggen.

Als ik de uitbater zijn bedoelingen nog eens nalees, dan denk ik dat na 15 jaar getouwtrek, wat de persoon niet alleen kopzorgen maar ook veel geld aan procedures gekost heeft, het tijd wordt om iemand met initiatief zijn project te laten uitvoeren. Trouwens na de voorliggende toelichting nog eens doorgenomen te hebben, meen ik dat het bestuur een evenwichtig en voor iedereen acceptabel dossier heeft samengesteld. En dat daarmee de sereniteit kan terugkeren.

Ik ben er stellig van overtuigd dat veel van de bezwaarindieners achteraf zullen inzien dat ze misleid werden en dat er hier veel drukte om niets gemaakt is.

 

Punt A.12: Afschaffing buurtweg 45
(opmerkingen van Stan Meeussen)

Ik begrijp best dat, na de aanleg van de nieuwe parallelweg, deze weg in sé niet meer hoeft.

Maar dan heb ik direct al een vraag: “Wie is nu eigenaar van de grond waar de nieuwe weg op ligt en is de nummering van de oude weg overgedragen op de nieuwe?

Verder, in de vorige gemeenteraad heb ik een algemene vraag gesteld waar ik geen duidelijk antwoord op heb gekregen, daarom nog eens. Wordt een eigenaar van het stuk grond waar een buurtwegel over loopt, -waar al jaar en dag niemand nog over kan-, en daar een constructie staan heeft, een patattenveld liggen heeft, of wat dan ook; beboet, gesanctioneerd, verplicht tot afbraak of in den bak gestoken? Zo ja, dan mag in dit geval de weg officieel verdwijnen. Nogmaals, voor fouten in het verleden moet nu niet geboet worden. Maar als dit niet is. Als dit enkel een administratief bureaucratische maatregel is die verder niets om het lijf heeft, laat het zoals het al 20 of 100 jaar is, en vermeldt op de notariële akten dat daar een “in onbruik gestelde weg” ligt, zoals men zou vermelden dat daar b.v. een aardgasleiding onder loopt of nog een urneveld uit de bronstijd onder ligt.

Waarom die moeite en de kosten voor iets dat in de feiten niets verandert. Want nu betalen we een landmeter en nog wat uren in de administratie van mensen die zich moeten bezig houden met de plannekes te veranderen. Duurbetaalde bezigheidstherapie. Of is er tussen de duizenden Belgische wetten die ik, mea culpa, mea maxima culpa, niet allemaal ken, een wettekst die dat afschaffen verordent?

Of kloppen de geruchten die ik opvang dat dit een offensief is dat zou gestuurd worden door de provincie. Provincie wiens bevoegdheden meer en meer worden overgenomen door gemeenten en gewest en waardoor er zelfs afschaffing dreigt én die op deze manier hun reden van bestaan proberen te bewijzen? Geïnspireerd door het gezegde: “Werk hebben is goed maar werk blijven hebben is beter”. Tracht de provincie op deze manier misschien haar onmisbaarheid te bewijzen? In dat verband wil ik u toch deze uitspraak, ook uit een uitgave van Lokaal, van Baron Paul Buysse niet onthouden: “België is een bedrijf dat dringend geherstructureerd moet worden. De provincies hebben in ons land bijvoorbeeld geen enkel nut meer, dat geven zelfs gouverneurs binnenskamers toe.” En als zo iemand dat al zegt moet ge dringend iets verzinnen om uw broodwinning veilig te stellen.

Over het planneke gesproken, dit was nu eens duidelijk. Ge ziet, met een beetje goede wil kan het wel. Dank u.

De burgemeester zegt dat de afschaffing noodzakelijk is om de eigendomsoverdracht te doen. De Atlas van de Buurtwegen heeft kracht van wet. Het bevoegd orgaan moet er een uitspraak over doen. Het kan niet op een andere manier worden gedaan dan op de deze.

 

Punt A.14: Dienstreglement van de bibliotheken van Bibburen
(vragen van Jos van Dongen)

In het verslag van het beheerscomité Bibburen lees ik op pagina 3, punt 6 dat er in 2018 een grootschalig gebruikersonderzoek wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Bibliotheken. Men ging polsen naar de instapkost in regioverband. Inschrijven moest tegen 1 juli. Vraag: Wat was het resultaat? Prijs per gemeente? Ingeschreven of niet?

De burgemeester antwoordt dat er nogal een prijskaartje aan vast hing en dat er beslist werd om niet deel te nemen, maar om zelf een bevraging te gaan doen.

Punt A.15: Retributiereglement voor de bibliotheek
(vraag van Jos van Dongen)

In artikel 2 staat onder andere vermeld welke retributie moet worden betaald bij verkoop van afgevoerde boeken, cd’s, tijdschriften, dvd’s. Vraag: Hoe en door wie wordt bepaald welke zaken worden afgevoerd?

De burgemeester antwoordt dat daar richtlijnen voor zijn.

Raadslid T. Lacante zegt dat er mensen van de beheerraad bereid zijn om daar samen met de bibliothecaris door te gaan. Dit gebeurt op een ernstige en goed overdachte manier. Zo zijn bv. Vlaamse auteurs belangrijk, maar ook moderne auteurs. Niet alles moet worden bewaard, zegt ze. Daarvoor bestaan er andere grote en gespecialiseerde bibliotheken.

Raadslid van Dongen vraagt of hierbij het aantal uitleningen een rol speelt.

Raadslid Lacante antwoordt dat dit niet het geval is. Wel is het zo dat veel van die boeken niet meer worden uitgeleend.