jun 222017
 

Gemeenteraad 20 juni 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.1: Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’ (elektronische A-kaart).

Raadslid J. van Dongen zegt, zoals men heeft kunnen lezen in de toelichting bij de agenda, dat er op dit ogenblik geen extra gemeentelijke belastingen verbonden zijn aan het afleveren van de
elektronische A-kaart aan een vreemdeling. Dit betekent dat er totaal geen dekking is van de administratieve kosten die verbonden zijn aan een dergelijke verlenging en de verschillende stappen
die de gemeente dient te doorlopen alvorens de documenten aan een vreemdeling te kunnen afleveren. Om hieraan te verhelpen vraagt zijn fractie om in dit geval, zoals in andere gemeenten, een retributie
van 50 euro per persoon goed te keuren.

De burgemeester zegt dat het voorstel, los van de emotie, werd besproken door het schepencollege en dat er werd besloten om er niet op in te gaan. De gemeente hanteert reeds lang het principe om geen
bijkomende lasten te heffen op federale kosten. Bovendien werd in het bestuursakkoord opgenomen om de fiscale druk niet te verhogen. Dit geldt in het algemeen.
Dit jaar werden er tot nu toe 22 kaarten van dergelijk type afgeleverd. Een A-dossier vraagt wel wat meer werk, maar het aantal is zo beperkt dat het ook niet de moeite zou zijn om er een belasting op te
heffen. De kaarten zijn beperkt in tijd, en ook voor diverse mensen zoals o.a. studenten en au pairs. Vaak komen deze mensen met hun financiële problemen bij het OCMW terecht. Het heeft dus niet veel
zin om een dergelijke belasting in te voeren. De raad wordt dan ook gevraagd om het voorstel niet goed te keuren.

Raadslid van Dongen zegt dat dit in Antwerpen hetzelfde verhaal is, maar dat de belasting toch wordt toegepast. Toch vindt hij de toelichting van de andere raadsleden verhelderend.

De burgemeester zegt dat zij de autonomie van de stad Antwerpen respecteert en dat Antwerpen deze van de gemeente Zoersel ook wel zal respecteren.

Het voorstel van de Vlaams Belang-fractie voor het invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’ (elektronische A-kaart) wordt, met 3 stemmen voor (Vlaams Belang en G. Decock) en 22 stemmen tegen, niet goedgekeurd.

Punt A.2: Kennisname van de jaarrekening 2016 van het OCMW van Zoersel

Opmerking Jos van Dongen
Op pagina 43 van de toelichting bij de jaarrekening staat een werkingssubsidie vermeld van 721,77 euro met N-VA Zoersel als begunstigde en ‘fractietoelage 2016’ als omschrijving. Graag enige toelichting. Gaat het hier over de fractietoelage aan de fracties van de gemeenteraad? Indien dit het geval is, hoort dit dan hier thuis in de rekening van het OCMW? Indien neen, waarom dan geen fractietoelagen aan de andere fracties die deel uitmaken van de OCMW-raad?

Voorzitter Schryvers antwoordt dat het een fout betreft die in de toelichting is geslopen. Het totale bedrag van de toelage klopt, maar de uitsplitsing is niet correct gebeurd. Zo ontving ook haar fractie
een toelage. Deze bedraagt maximum 100 euro per jaar, per raadslid, ook van het OCMW. De fracties moeten bewijzen voorleggen vooraleer tot betaling kan worden overgegaan en de financieel
beheerders bewaken het systeem zodat er bijvoorbeeld geen twee maal wordt betaald.

Punt A.3: Budgetwijziging 1 van 2017

A/ Opmerkingen Jos van Dongen
Vragen in verband met het niet-prioritaire beleid 2017:
1/ De uit te keren ontvangsten van het legaat Markey worden bijgesteld conform de meest recente informatie (-296.228 euro). Wat is de oorzaak van dit toch wel aanzienlijk verschil?

2/ Het budget voor verbouwing van de Villa Markey wordt verhoogd met 20.000 euro. Als compensatie voor deze verhoging wordt het onderhoudsbudget voor het asfalteren van wegen verminderd met 20.000 euro. Betekent dit dat er geen putten en beschadigingen meer zijn aan de Zoerselse asfaltwegen of oordeelt men dat deze putten best nog wel een jaartje langer kunnen wachten op herstelling?

Vraag over prioritaire beleid 2017
Een budget van 4.500 euro voor sanering van verontreinigde grond in de Meerheideweg. Over welk soort verontreiniging gaat het hier? Wat werd er vastgesteld?

De burgemeester antwoordt m.b.t. de villa Markey dat ze de precieze detailcijfers niet kan geven. Destijds werd er een inschatting gemaakt van de kosten. Ondertussen kwam er een afrekening toe,
waaruit o.a. blijkt dat er extra kosten dienden te worden betaald voor het weghalen van een stookolietank. De reden van het verschil is dus te wijten aan het feit dat de kosten wat overschat, en
de inkomsten wat onderschat werden. Zij zal wel een detail bezorgen over het verschil van 296.228 euro.

De schepen van openbare werken, L. Kennis, antwoordt dat er één budget is voor de uitvoering van wegenwerken, maar dat er aparte bestekken zijn voor asfaltwerken, betonwerken en klinkerwerken.
Aan de villa Markey dienen ook wegenis- en rioleringswerken te worden uitgevoerd. Daarvoor is 20.000 euro voorzien.

De schepen van leefmilieu, K. Paredaens, antwoordt dat de sanering in de Meerheideweg noodzakelijk was omwille van olie die in de berm was terechtgekomen. De gemeente heeft de opdracht gegeven tot
de sanering en probeert nu de kosten te verhalen op de veroorzaker.

B/ Opmerkingen Constant Meeussen
Op bladzijde 9 van 18 lees ik:
Streven naar klimaatneutrale organisatie tegen 2020 en opmaak broeikasinventaris. In kader burgemeesterconvenant, starten met de opmaak van een klimaatactieplan.
Sensibiliseren, informeren en inspireren van burgers en bedrijven rond energie- klimaatgerelateerde thema’s. Ik hoor dat daar budgetten voor uitgetrokken zijn maar hoe staat het met de concrete uitvoering? Hoever staat men daarmee? Want, om het maar te zeggen; 2020 nadert snel.

Op pagina 13:
Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier “Wandelweg- fase 2”. Is daar al een datum voor vastgesteld wanneer de werken beginnen?

De schepen van leefmilieu deelt ook nog mee dat er voor Zoersel een daling van de uitstoot van broeikasgassen is vastgesteld van 22%. Daar zal nog verder blijven aan gewerkt worden.

Wat de Wandelweg betreft, antwoordt schepen Kennis dat men bezig is met de samenstelling van een riolerings- en wegendossier. De subsidie moet nog worden goedgekeurd. De Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) wil geen open grachten voor regenwater meer subsidiëren. Donderdag aanstaande wordt daarover overlegd met Pidpa, de VMM en de gemeente. Ook is de man die bij de
VMM de dossiers van Zoersel opvolgt gedurende lange tijd afwezig geweest wegens ziekte, waardoor al zijn dossiers bij een collega terechtkwamen. Er is nog geen datum bepaald waarop de werken van
start zouden gaan.

Punt A.4: Parochiekerkenplan

A/ Opmerking Constant Meeussen
Voor mij is dit een duidelijk verhaal dat niet alleen over getallen en cijfers gaat maar ook de historiek schetst van onze 3 parochiekerken. Tevens wordt ook het interieur met de respectievelijke kerkschatten aan waardevolle beelden en andere aanhorigheden onder de aandacht gebracht. Een knap stukje werk van de opstellers. Goed gedaan, zou ik zeggen.

B/ Vraag van Jos van Dongen
Vraag over St-Martinuskerk: Op pagina 16 van het kerkenplan lees ik ‘Het gebouw is steeds goed onderhouden door de gemeente en de kerkfabriek, wat resulteert in een behoorlijke bouwfysische toestand.’  Op pagina 18 lees ik echter dat er naast de noodzakelijke werken aan de verwarmingsinstallatie, het wegwerken van de vochtproblemen en de gevolgen daarvan en het renoveren van de grote toegangsdeur er ook nog +/- 123.100 euro renovatiekosten werden geraamd.  Over welke renovaties gaat het hier?

De burgemeester antwoordt dat dit duidelijk is beschreven in de verslagen van de Monumentenwacht.

De schepen van openbare werken, L. Kennis, zegt dat er per kerk een document is dat duidelijk de tekortkomingen aan het kerkgebouw omschrijft. Men kan er echter pas beginnen aan te verhelpen
nadat er een parochiekerkenplan is. De betreffende documenten zijn trouwens ter inzage bij de gemeentelijke dienst openbare werken.

Raadslid van Dongen vraagt, als men het heeft over de ‘bouwfysische toestand’, wat er mis is met de St.-Martinuskerk.

Schepen Kennis antwoordt dat hij dit zo niet kan zeggen, maar herhaalt dat het document over de kerk ter inzage is.

 

Punt A.5: Vaststelling van een algemene stedenbouwkundige verordening.

Opmerking Constant Meeussen
Op pagina 11 lezen we: “Op plaatsen waar dit hinderlijk is voor het verkeer, zoals op de hoeken van toegankelijke (verkeers)wegen mogen aanplantingen, hagen en  afsluitingen een max. hoogte hebben van 0,75 meter. Deze max. hoogte geldt over een lengte van 5 meter van de rand van de rijbaan. Op de kruispunten van de openbare wegen is het verboden, langs de grens met het openbaar domein, en dit op aan weerszijden van het kruispunt op minder dan 5 meter, hagen, boomstruiken of welke beplanting ook, hoger dan 0,75 meter te laten groeien.”

Op bladzijde 20 lezen we: “Bermen moeten steeds gevrijwaard worden van alle mogelijke obstakels”.

Ik wil maar zeggen: Ik denk dat in beide gevallen nog veel werk aan de winkel is.

 

Punt A.6: Termijnverlenging voor definitieve vaststelling van het RUP ‘Domein Martinus’

Opmerking Jos van Dongen
Wij zijn zeer tevreden dat er nu werd beslist om bijkomende mobiliteitsmetingen te laten uitvoeren. Wij zullen dit agendapunt over de verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen dan ook mee goedkeuren.

Toch is er iets dat ik totaal niet begrijp.  Tijdens de gemeenteraad van 15 november 2016 heb ik reeds uitvoerig toegelicht waarom ik mijn bedenkingen had bij de mobiliteitsstudie die in opdracht en voor rekening van Domein Martinus werd uitgevoerd. Ik begrijp dan ook totaal niet waarom er nu door de gemeente werd beslist om opnieuw beroep te doen op dezelfde firma die in het verleden, op zijn zachts gezegd, half werk heeft geleverd en bovendien betaald werd door een betrokken partij. Ik hoop dat ik me vergis en wacht de nieuwe bevindingen vol ongeduld af, maar voorlopig heb ik nog steeds mijn twijfels over de objectiviteit en/of vakkennis van deze firma.

Vraag aan burgemeester: Kunnen de resultaten van de aanvullende mobiliteitsstudie aan alle gemeenteraadsleden worden bezorgd zodra deze resultaten beschikbaar zijn?

De burgemeester antwoordt dat dit zal gebeuren.

 

Punt A.8: Actualisatie woonbeleidsplan 2013-2019

A/ Vraag Jos van Dongen
In 2015 bedroeg de gemiddelde wachttijd bij toewijzing van een sociale woning bij ‘SHM De Voorkempen’ 1834 dagen, of dus meer dan 5 jaar. Hiermee worden alle records met glans doorbroken. Daarom mijn vraag: Wat is nu de huidige toestand en wat is de prognose voor de komende jaren?

Schepen Schryvers antwoordt dat ze dit zou moeten navragen. Wel wordt er geprobeerd om stelselmatig het aantal sociale woningen op te drijven Ook wordt er geprobeerd om met het lokaal
toewijzingsreglement de wachttijden onder controle te houden. In de toekomst zal ook het type van woning worden gebouwd dat zich richt naar de mensen die de grootste nood hebben.
Zoersel bevindt zich ook in een speciale situatie. Er zijn namelijk heel wat mensen die uitstromen uit zorgsituaties, maar die wel hier willen blijven. Wat we zeker weten, is dat dit hier de vraag naar
sociale woningen vergroot.

B/ Opmerking Constant Meeussen
Wij gaan dat punt goedkeuren maar het stoort mij dat in dit IGEAN bundel van 113 bladzijden duidelijkheid niet altijd troef is. Zo lees ik ondermeer op bladzijde 39: “Zoersel zit zoals gans Vlaanderen volop in een demografische overgangsfase met een dalende nataliteit.” Maar op pagina 50 lees ik dat er een “uitgesproken positieve natuurlijke bevolkingsaangroei is”. Wat dan blijkbaar weer tegengesproken wordt op pagina 104. Want daar lees ik dan weer “dat de natuurlijke bevolkingsaangroei daalt”. Wat is het nu?

Nog zo iets. Op pagina 68 zegt men dat de “bijkomende woningbouw enkel kan in functie van de natuurlijke aangroei van de bevolking binnen de gemeente.” Maar op pagina 79 lezen we dat de aangroei van de bevolking in de realiteit sneller verloopt dan voorspeld, de oorzaken van deze snellere bevolkingsgroei zijn een sterkere migratie en minder sterfte. Als bijbouwen enkel kan in functie van natuurlijke aangroei, waar gaan die inwijkelingen dan wonen? Hoe rijmt men dit alles?

Als ik daarjuist tegen de opstellers van het “parochiekerkenplan” zei: “goed gedaan”dan kan ik dat over dit rapport absoluut niet zeggen.

 

Punt A.10: Samenwerkingsovereenkomst met vzw WIK-ZIEZO betreffende renovatie villa Markey

Opmerking Constant Meeussen
Ik heb dus zojuist gehoord dat “toekomstige ontwikkelingen niet gehypothekeerd zijn”.

 

Punt A.13: Jaarverslag interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie

Vorig jaar tijdens de behandeling van dit agendapunt merkte ik op dat er in 2015 voor het vormingsinitiatief ‘Volleybal’ er toch 18 Zoerselse deelnemers waren en dat het misschien toch wel best was om de samenwerking voort te zetten. Bij nazicht van huidig jaarverslag 2016 stel ik vast dat ik mij toen vergist heb en dat schepen Bart Sebreghts toen gelijk had . De Zoerselse deelname aan initiatieven van Sportregio Midden-Provincie bedroeg in 2016: 0,00.  Het wordt tijd om het voorbeeld van gemeente Schilde te volgen en uit te stappen uit deze interlokale vereniging.  Blijft nog na te kijken hoe dit kan en moet gebeuren volgens de statuten van de vereniging.

Punt A.14: Kosteloze grondafstand in de Ten Halvelaan

Opmerking: In artikel 1 van het besluit wordt verwezen naar kadastrale nummers 105/V en 105/H3.Deze nummers vind ik niet terug op bijgevoegd opmetingsplan. Op dat plan staan wel de nummers 105/V4 en 105/S4.

De burgemeester zegt dat ze dit zal laten nakijken, zodat de situatie correct wordt weergegeven.

Vragen vragenronde

Vragen van Stan Meeussen:
In de vorige gemeenteraad vroeg ik bij agendapunt A6, “Reservering binnengebieden in woongebied” de verduidelijking van het begrip “grondwaterstromingen”. De burgemeester zei toen dat ze dit zal navragen. En? Is dit inmiddels gebeurd?

De burgemeester antwoordt dat ze dit inderdaad nog verschuldigd is en dat ze het antwoord nog zal bezorgen.

Tevens heb ik ook nog geen antwoord gekregen of onze vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerking verbanden een zitpenning krijgen en zo ja, hoeveel die bedraagt.
Blijkbaar vond men het niet nodig in de mededelingen te zeggen dat dit antwoord al bij iedereen ergens op tafel werd gesmeten, op een wijze zoals men de koning zijn handschoenen geeft.

Vragen van Jos van Dongen:
1/ In Visie’ van 2 juni 2017 las ik dat verzekeraars om een ganse reeks onterechte redenen steeds vaker weigeren om een arbeidsongeval te erkennen.  Ook Ethias, de verzekeraar van ons gemeentepersoneel, staat vermeld bij de lijst van verzekeraars die zich hier aan bezondigen. Vandaar mijn vraag: Heeft onze verzekeraar de voorbije jaren geweigerd om arbeidsongevallen te erkennen en, indien dit het geval was, werd door onze personeelsafdeling onderzocht of de weigering wel terecht was? Onterechte redenen zijn onder andere ‘Ongeval tijdens rustpauze’ of ‘ Ongeval op de arbeidsweg’.

De burgemeester zegt dat er naar haar weten de laatste periode geen betwiste arbeidsongevallen zijn geweest. Het komt natuurlijk wel eens voor dat er een weigering is van
een arbeidsongeval. De schepen van personeel, K. Paredaens, antwoordt dat hij dit zal laten onderzoeken.

2/ Periodiek aanbesteden van de verzekeringsportefeuille is een wettelijke verplichting.
Vraag: Wanneer deed de gemeente de laatste periodieke aanbesteding voor de verzekeringsportefeuille?

De burgemeester weet het niet, maar zegt dat de gemeente al heel lang bij dezelfde verzekeraar zit. Hiermee is wel een overleg gepland over de verzekeringsportefeuille, want
deze wordt wel regelmatig doorgelicht, maar dan wel met de huidige leverancier.