apr 272017
 

Gemeenteraad 25 april 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

A/ Vragen en opmerkingen van en door Jos van Dongen:

Punt A.1: Jaarrekening bestuur eredienst Sint-Elisabeth Zoersel

Bij de ‘Toelichting bij de jaarrekening 2016’ heb ik toch enkele vragen en bedenkingen.

Er is een investeringstekort ontstaan van 6640,20 euro. Dit ten gevolge van het feit dat de verwarmingsinstallatie van het Chiroheem diende te worden vervangen. Een aanzienlijk gedeelte (+/- 3000 euro?) kan gerecupereerd worden door tussenkomst van de gemeente in verbouwing van jeugdlokalen. De kerkraad stelt echter voor dat de gemeente ook het uiteindelijke saldo van de investeringen op zich zou nemen. Dit, en ik citeer  ‘Gezien de spaarzaamheid van de Kerkraad over de laatste twee jaren en het sociaal nut van het Chirolokaal’.

Dit laatste begrijp ik niet goed. Betekent dit dat de kerkraad voorheen niet zo spaarzaam was en het geld over de balk smeet? Ik zou denken dat de kerkraden, zoals ook de gemeenteraad, altijd spaarzaam moeten omgaan met de beschikbare gelden, of vergis ik mij?

Specifiek heb ik 3 vragen:
1/ Werd de aanvraag tot tussenkomst voor verbouwing (+/- 3000 euro) ondertussen door de gemeente onderzocht en afgehandeld, en hoeveel bedroeg de toegekende tussenkomst?

2/ Werden er, buiten de tussenkomsten voor verbouwing,  in het verleden door de gemeente al tussenkomsten verleend aan andere Zoerselse jeugdverenigingen voor het wegwerken van investeringstekorten?

3/ Heeft de gemeente het voorstel tot volledige tussenkomst intussen reeds onderzocht en welk antwoord werd er naar de kerkraad verzonden?

Schepen Govers antwoordt m.b.t. jaarrekening van het bestuur van de eredienst Sint-Elisabeth dat het toelagereglement op de gemeentelijke website is te vinden onder de rubriek ‘jeugdverenigingen’.
Jeugdverenigingen kunnen tot 50% van de investeringskosten aan hun jeugdlokaal terug krijgen. In principe heeft de gemeente hier niet veel meer mee te maken. Dit is iets tussen de Chiro en het kerkbestuur.
Hij zegt ook dat de kerkbesturen in het verleden steeds spaarzaam zijn geweest. Het staat hen vrij om aan de gemeente een tussenkomst te vragen voor de investeringen die zij doen. Het is aan de gemeente om daar al dan niet op in te gaan. In deze heeft het schepencollege geoordeeld met respect voor het principe van de gelijke behandeling van alle jeugdverenigingen.

 

Punt A.3: Jaarrekening bestuur eredienst Sint-Martinus Halle

Vraag: Op pagina 4/7 van de jaarrekening staat onder de exploitatieontvangsten van het privaat patrimonium onder punt 132 ‘Jachtrechten’ voor de rekeningstand van 2016 een bedrag van 5850 euro vermeld. Dit bedrag stond niet in de rekeningstand 2015, noch in het budget 2016. Daarom de vraag, waar komt dit uit de lucht gevallen bedrag plots vandaan, aan wie werden deze jachtrechten de vorige jaren betaald?

De burgemeester antwoordt op de vraag m.b.t. de jaarrekening van het bestuur van de eredienst Sint-Martinus Halle over het jachtrecht dat het om een lange periode gaat, namelijk vijf of tien jaar zelfs.

Raadslid van Dongen zegt dat dit dan in het budget had moeten staan.

De burgemeester zegt dat raadslid van Dongen hierover zal worden geïnformeerd.

 

Punt A.6: Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Raadslid J. van Dongen zegt dat zijn fractie het een goed initiatief vindt en dat ze dit mee zal goedkeuren. Wel heeft hij nog een paar vragen, als volgt:

Ik lees: ‘maximaal ¼ van het totale patrimonium mag bij voorrang toegewezen worden aan 65-plussers. Voor Zoersel betekent dit maximum 14 woongelegenheden.’

Vraag: Wordt dit aantal (14) in de toekomst aangepast indien het totale patrimonium toeneemt?
Zo ja, welk adres wordt dan geselecteerd. Zo neen, waarom niet?

Bij toewijzingsregel 1 staat ‘Mutaties moeten binnen de gemeente gebeuren. Wat wordt hiermee bedoeld in deze context?

Toewijzingregel 2 vermeldt dat men op het moment van inschrijving minstens één jaar gedomicilieerd moet zijn in Zoersel. Dit is duidelijk.

De bedoeling van volgende zin is voor mij minder duidelijk ‘Deze regel is vooral van toepassing op mensen met een psychiatrisch verleden of voor diegenen die nog ambulante verzorging nodig hebben. Graag enige toelichting bij deze opmerking.

Ook de paragraaf in verband met ‘Toepassingsgebied’ is mij niet geheel duidelijk. Er staat ‘Dit toewijzingsreglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Zoersel en op de aangeduide woningen in de Berkenlaan en Graffendonk, die toebehoren aan de sociale huisvestingsmaatschappij die er werkzaam is.’

Wat wil men hier verkondigen? Is het reglement nu van toepassing op gans het grondgebied van de gemeente Zoersel (dus bij toename van totale patrimonium zal ook het aantal aan 65-plussers voorbehouden woningen volgens dit reglement worden aangepast en toegewezen) of bedoelt men hier ‘Het reglement is uitsluitend van toepassing op deze 2 aangeduide woningen’.

Schepen Schryvers antwoordt dat er, voor wat betreft het quotum voor senioren, twee sites zijn, namelijk de Berkenlaan en de Graffendonk. Als er sociale huurwoningen bijkomen, zal de gemeenteraad beslissen hoeveel er hiervan voor senioren zijn.
In verband met ‘mutaties’ zegt zij dat men niet op één adres binnen de gemeente Zoersel moet hebben gewoond. Wel is er de vastgestelde termijn.
Wat de ‘één jaar-domiciliëring’ in Zoersel betreft, deelt zij mee dat er nogal wat mensen zijn die tijdelijk in Zoersel worden verzorgd in de psychiatrie of beschut wonen, of die nog ambulante zorg
nodig hebben. Deze mensen zijn vaak afgesneden van hun familiaal of sociaal netwerk, en willen hier vaak verder blijven wonen omdat ze zich in hun omgeving hier geborgen voelen. Daarom moeten ook
die mensen toegang kunnen krijgen tot een sociale huurwoning.

Raadslid van Dongen vraagt of de cascaderegel hier geldt, m.n. enkel als er geen 65-plussers zijn.

Schepen Schryvers antwoordt dat dit niet het geval is als er geen mensen zijn die hier 5 jaar gewoond hebben gedurende de laatste 15 jaar.

B/ Vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen: 

Punt A.6: Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Ik vind in de toelichtingtekst niet terug wat ik lees in Lokaal van april 2017 als titel van een rubriek over sociaal huren, n.l. “De sociale huurder moet Nederlands kennen” en verder  “de sociale verhuurder is verplicht om die kandidaathuurders op de hoogte te brengen van de nieuwe verplichting.”

Ik veronderstel dat dit hier in Zoersel, nu niet zo direct speelt maar als dit inderdaad de ‘nieuwe verplichting’ is, vind ik dat we ons er moeten aan houden en dit zinnetje mee in het toewijzingsreglement moeten zetten. Kwestie van in regel te zijn met die nieuwe wetgeving. Als het Sociaal Verhuurkantoor in dit geval onze partner is, vind ik dat we hem ook van die regelgeving dus op de hoogte moeten brengen.

Schepen Schryvers zegt dat het om een toewijzingsreglement gaat, namelijk over het bepalen op welke manier mensen die op een wachtlijst staan een sociale huurwoning kunnen worden toegewezen. Het
gaat dus alleen om de volgorde, en niet om de voorwaarden. Deze zijn op Vlaams niveau bepaald. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daar trouwens zeer goed van op de hoogte.

Punt A.7: Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Wat me weer wel stoort is het niet verklaren van de letterwoorden en afkortingen, die ik in dit agendapunt tegenkom en als leek niet begrijp. Ik ben nu eenmaal iemand die wil begrijpen wat hij leest, omdat ik wil begrijpen waarover men het heeft. In de aanhef van de toelichtingstekst zit het goed maar dan gaat het verder weer de mist in. Ik heb dit in het verleden reeds gevraagd en vraag nogmaals om het jargon begrijpelijk te vertalen.

Ik meen te weten dat de overheid in het verleden een soort campagne gestart was om begrijpelijk taalgebruik in haar diensten te promoten.
Ik dank u.

Schepen Kennis antwoordt dat de verklaringen van de afkortingen in het gemeenteraadsverslag zullen worden opgenomen.