mrt 232017
 

Gemeenteraad 21 maart 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Opmerkingen Constant Meeussen:

Punt A.1: Toetreding tot ‘cluster noord’ met recyclagepark van Zoersel.

Wat betreft de samengevoegde gemeenten. Geen Zandhoven, geen Malle en geen Ranst. Nochtans lijkt dit voor ons meer voor de hand liggend, dan Essen, Kalmthout, Kapellen of zelfs Stabroek, om er maar enkele te noemen. Een gemiste kans en dus een beperkte meerwaarde. Uit de uitleg van Schepen Koen Paredaens maak ik op dat we niet compatibel zijn, of hoe moet ik het zeggen. Als dat zo is. Als grote mensen ondereen, moet daar toch een oplossing voor te vinden zijn

Wat betreft de kostprijs: De tarieven stijgen in het algemeen én bepaalde zaken die vroeger gratis waren, worden nu betalend. Dit staat duidelijk in de, hiervoor liggende tekst. Voor ons is dat dus duidelijk een minwaarde. We begrijpen het allemaal weer niet zo goed maar als in de bedrijfswereld fusies of samenwerkingsverbanden tot stand komen dan is dat o.a. om de kostprijs te drukken. Als overheden zo iets doen dan stijgt de kostprijs.

Vervolgens willen we er nog aan toevoegen dat, zolang het baar geld bestaat, een overheid de mogelijkheid moet blijven bieden aan zijn burgers om met baar geld te betalen. In de notulen van de zitting van de gemeenteraad van 17 december 2014 lezen we dat betaling met contant geld kan, als het tot nu toe kon, moet het verder ook nog kunnen. Vooral dit laatste is voor ons een breekpunt. Er zijn nog heel wat en zeker oudere mensen, die met heel het elektronisch gedoe niet zo mee zijn. Indien hier niet wordt op teruggekomen, zullen wij dit agendapunt niet goedkeuren.

Dit doet niets af van de waardering die wij als Vlaams Belang hebben voor de professionele en klantvriendelijke manier waarop de mensen van het containerpark hun taak vervullen.

Naar aanleiding van de bemerking van raadslid Meeussen, herhaalt de schepen dat Zandhoven zelf exploiteert en dat Malle geen diftar-weging heeft.

Raadslid Meeussen zegt dat hij enkel vraagt dat er zou worden gepraat.

De burgemeester antwoordt dat daar vroeger reeds gesprekken over hebben plaatsgehad, maar dat het een nuttige suggestie is om deze nog eens te herhalen.

Wat de betaling met cash geld betreft, zegt schepen Paredaens dat uitgemaakt is dat het 8.000 euro kost om telkens het geldkoffertje te transporteren.

Raadslid Meeussen herhaalt dat betaling met cash geld zou moeten kunnen mogelijk blijven.

 

Punt A.5: Realisatie van een nieuw skatepark

We lezen: “De visie van het bestuur is dat we in elke deelgemeente skate-infrastructuur aanbieden.” Als het bestuur nu, deze eigenste ogenblik ook zegt: “De visie van het bestuur is dat we in elke deelgemeente bibliotheek- infrastructuur aanbieden” dan willen we meegaan in dit agendapunt.

Nu is het zo dat ik de agenda van de beheerscommissie van volgende week dinsdag 28 maart heb aangekregen en hierin lees ik als punt 5: “ Stand van zaken AGB en bib. St. Antonius.” Mag ik vragen, dat het bestuur vooruitlopend op die vergadering reeds een tipje van de sluier over dit onderwerp wilt lichten. Want aan die skate infrastructuur hangt toch een prijskaartje vast van 94.985 euro, BTW inbegrepen. Wij hebben geen idee van de bezettingsgraad maar toch vinden wij dat héél veel geld.

Vermits over de skate piste al verregaande concrete beslissingen zijn gevallen, willen wij over de bib. ook iets meer dan vage beloften, ons stemgedrag zal hier van afhangen. Als het bestuur vindt dat men in de drie deelgemeenten moet kunnen ‘skaten’, ongeacht de prijs, moeten we ook in de drie deelgemeenten kunnen ‘lezen’. De mens leeft niet alleen van brood en skaten.

Schepen Govers antwoordt als volgt:
Momenteel kan men skaten in de drie deelgemeenten. In St.-Antonius is het nu de bedoeling om te 
vernieuwen. Momenteel kan men ook naar de bibliotheek gaan in de drie deelgemeenten.

Raadslid Meeussen zegt dat de bibliotheek van St.-Antonius maar op de lange baan wordt geschoven. Als er 100.000 euro kan worden geïnvesteerd voor een skatepiste, en in de toekomst zou er geen bibliotheek meer zijn in St.-Antonius, dan hoeft het niet.

De schepen voor bibliotheken, M. De Vos, deelt mee dat de bibliotheek van St.-Antonius in de pijplijn zit. De prijs ervan is trouwens van een andere orde dan deze van een skatepark. Dit zal worden besproken in de beheerscommissie van de bibliotheek.

 

Punt A.6: Herstelling van wegen, meer bepaald, fietspaden.

Wij hebben er uiteraard niets tegen dat het ‘fietspad riooldeksel” in de Bethaniënlei hersteld wordt. Maar als het over dringende herstelling van fietspaden gaat, dan zit de Lindedreef in Halle qua dringendheid mee op de eerste rij. Om dit te kaderen gaan we even terug in de tijd.

In de zitting van donderdag 24 maart 2005 werd beslist tot heraanleg van het fietspad langs de Lindedreef en ik citeer:  “Omdat door de wortels van de naaststaande lindebomen de verharding van het fietspad naar omhoog werd gedrukt.” De toenmalige prijs was 98.466,17 euro.

We zijn inmiddels 12 jaar verder maar ondanks de fameuze worteldoek, die nu eens, voor eeuwig en altijd, gegarandeerd ging beletten dat de wortels van de lindebomen de tegels naar omhoog zouden duwen, is dit fietspad in de beide richtingen al jaren verworden tot een hobbelbaan. Toen al wetende dat, als er nu één boom oppervlaktewortels maakt, het de linde is. Destijds werd hier geen rekening mee gehouden en al jaren is dit zich aan het wreken. Ik zie ook wel dat de gemeente probeert het ergste leed te lenigen door zo nu en dan de ergste bulten er uit te halen, het zijn echter maar pleisters op een houten been waar geen eer van te halen is.

Opmerkelijk, de betonweg die zich al meer dan 50, 60 jaar of langer langszij de bomenrij bevindt, even dicht bij de bomen dus als het fietspad, ligt er nog hetzelfde bij. Is dat niet opmerkelijk en zou dat ons niet moeten aanzetten om ons eens af te vragen of het systeem van tegels, waar vlak naast een bomenrij staat, wel het juiste is.

We kunnen het ons toch niet veroorloven, van om de zoveel jaar, voor zoveel duizenden euro’s onze fietspaden te vernieuwen of blijven we maar aanklooien door hier en daar de ergste oneffenheden er uit te halen wat enkel resulteert in een lopende rekening zonder definitieve oplossing.

Schepen Kennis zegt dat de fietspaden in de Lindedreef klinker-fietspaden zijn. Beton is trouwens niet altijd mogelijk, want daar mogen geen nutsleidingen onder. De staat van het fietspad wordt echter goed in het oog gehouden. Als het nodig is, worden herstellingen zo snel mogelijk uitgevoerd. Als de fietspaden in de Lindedreef volledig zouden moeten worden heraangelegd, dan zouden de wortels van alle lindebomen moeten worden gekapt, zodat ze los zouden komen te staan, wat dan weer de vraag zou doen rijzen of ze niet allemaal zouden moeten worden gekapt. Er zou hoe dan ook een keuze moeten worden gemaakt.

 

Punt A.7: Structureel onderhoud van diverse asfaltwegen.

Al jaren zijn die wegen in slechte staat en al jaren opgelapt met een klets hier en een klets daar van koude asfalt. Maar de verkiezingen komen eraan en het zesjarig ritueel gaat zijn gang. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen in de hoop dat deze keer de werken toch iets duurzamer zullen zijn.  En dat we het na enkele maanden weer niet moeten meemaken dat men met ‘den beerpollepel’ de baan op moet om de gaten te dichten waardoor de putten dan weer vervangen worden door bulten wat ook geen oplossing is.

Indertijd heb ik hierover een schriftelijke vraag gesteld en ik kreeg dit als schriftelijk antwoord: “De gietasfalt voelt in eerste instantie stroef aan maar zal afvlakken naarmate ze(sic) meer bereden wordt.”

In mijn naïviteit heb ik altijd gedacht dat, ‘hoe meer men iets gebruikt, hoe meer het verslijt’. Uit dit antwoord blijkt het dus juist het tegenovergestelde te zijn: “Hier doet sleet de weg verbeteren.” Ik zou aansluitend hierop zeggen, onmiddellijk hier een patent op nemen. Alhoewel, als ik zie hoe de fietsers, die’ immer zichzelf verbeterende plekken’ mijden, dan falen we toch grandioos in de praktijktest voor dit patent.

Buiten zijn welgekende spotnaam zei men vroeger ook over Zoersel dat daar ‘bekan goe, helemaal goe’ was. We zullen de gemeente nog maar eens krediet geven en hopen, dat het deze keer niet ‘bekan goe’, maar ‘helemaal goe’ is en nu van de eerste keer.

Schepen L. Kennis zegt dat raadslid Meeussen in het verleden al vaak de Medelaar heeft aangehaald. Nu staat de Medelaar op de lijst van de te herstellen wegen.

 

Punt A.8: Heraanleg fietspad, voetpad en parkeerstrook in Oostmallebaan.

Vermits hier geen bomen naast staan, lijkt de kans op malversaties  van de tegels onbestaande. In bijgevoegd dossier heeft zich echter wel een andere malversatie voorgedaan, want de situatieschets op blz. 12 is, door een ‘machinale fout’ zullen we maar denken, ondersteboven komen te staan.

 

Punt A.9: Uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de wijk Meerheide.

We vinden het positief dat de ingebuisde waterloop van tweede categorie, door de samenwerking van gemeente, Pidpa en provincie terug wordt opengelegd en het water daar terug zijn natuurlijke loop kan volgen, de waterhuishouding daar ten goede.

Maar nu moet er mij toch iets van het hart.
Als dat daar kan, waarom ook niet op Risschot waar in de loop der tijden met de natuurlijke afwatering ook het één en ander is misgelopen. Het zou veel, moeite, miserie en ambras gespaard hebben als de betrokken diensten de moeite gedaan hadden om de waterhuishouding daar eens grondig te analyseren.

Op eigen initiatief dan maar, hebben gratis en voor niks uit burgerzin en begaan met milieu, ecologie en waterhuishouding in de wijk Risschot, een geëngageerde burger uit die wijk, het bestuur wel bekend meen ik,  plus ikzelf en nog een ander iemand, samen met de beheerder  van de provincie die instaat voor het ‘Integraal Waterbeleid van het district Schijn,’ de Schriekbeddeloop, doorwaad en afgedweild en de obstructies die een normale afvoer blokkeren, genoteerd.

De betrokken ambtenaar zou verder de nodige stappen doen heeft hij ons beloofd, zodat voor het Risschot, na al hetgeen dat daar al aan werken is gebeurd, een totaaloplossing kan gerealiseerd worden, zodat er op termijn eindelijk een einde komt aan deze vaude ville. Zonder dank, graag gedaan.

De schepen van openbare werken, L. Kennis, zegt dat dit losstaat van het agendapunt, maar dat men daar ook mee bezig is.

 

Punt A.12: Aankoop van twee percelen grond door de gemeente in de Bruelen, dit in het kader van de “afbraak van het Zonneputteke.”

Uiteraard hebben we geen probleem met die aankoop maar het was allemaal niet nodig geweest als men het Zonneputteke, het Zonneputteke gelaten had. En ik kan het dus niet laten om het nog maar eens te herhalen. Ik geef u hier op een briefke dat niemand die hier binnen zit, noch de eerstvolgende generaties na ons het zouden meemaken dat het gebouw vanwege betonrot zou instorten. Als er iets instort zie ik het nog eerder gebeuren met de boekerij van St. Antonius.

Als het geld niet op uwe rug groeit en er prioriteiten moesten vooropgesteld worden, dan had met het geld van de nieuwe bibliotheek in Zoersel de hoofdbibliotheek in Sint Antonius moeten gebouwd worden en waren de bib. perikelen en de nog andere hier aangehaalde, in groot Zoersel van de baan geweest. Maar waarom het  goedkoop en gemakkelijk doen als het duur en moeilijk ook gaat.

Nog een vraag. We lezen dat: “het betrokken perceel gelegen is boven een site van ondergrondse aardgasopslag. Deze ondergrondse stockagezone bevindt zich op een aanzienlijke diepte onder het betrokken terrein.”

Mijn vraag: Hoeveel meter is die aanzienlijke diepte, diep.

Schepen Schryvers zegt dat Igean dit heeft onderzocht en dat dit opgenomen is in de akte. Verder zegt zij dat raadslid Meeussen de zaak nogal eenzijdig voorstelt met zijn bewering dat de beslissing over het Zonneputteke werd genomen omdat het vorige bestuur absoluut een groot project wou realiseren rond de bibliotheek in Zoersel. Dit is niet waar. De enige reden is dat er op termijn geen goede werking van de gemeentelijke technische dienst meer mogelijk is in het Zonneputteke. Het resterende gedeelte nog behouden, was ook geen optie. Ze zegt fier te zijn op de mooie functionele bibliotheek middenin de dorpskern van Zoersel, met de bijhorende vergaderlokalen, waarmee de smet van verkrotting in het centrum kon worden vermeden, en waardoor er ook nog een mooi project rond privaat wonen kon worden gerealiseerd. De engagementen t.o.v. de verenigingen zullen worden nageleefd, en het Zonneputteke zal behouden blijven zolang dit niet het geval is. Er worden geen verenigingen op straat gezet.

Vragen vragenronde

Stan Meeussen:

Vraag om het Emma paadje terug te nivelleren. Op heel wat plaatsen is er daar in de loop der tijden geulvorming opgetreden, waardoor het water over heelder lengtes niet kan afvloeien en op het paadje blijft staan.

De schepen van openbare werken, L. Kennis, antwoordt dat het Emma paadje momenteel werd opgenomen in een bestek van studiebureau Anthea voor een volgende fase in het NIP (Natuurinrichtingsproject) Zoerselbos. Op dinsdag 28 maart zal de volgende vergadering hierover plaatsvinden. Bedoeling is om het Emma paadje op te waarderen, een nieuwe brug over het Schijn te maken met de nodige kokers, en een ruiterpad aan te leggen. Dat is ook de reden waarom er voorlopig geen verdere actie wordt ondernomen. Ondertussen worden er wel hier en daar geultjes gemaakt om het water te laten afvloeien.

 

Jos van Dongen:

1/ Nadat raadslid M. De Cordt een vraag had gesteld over het rapport m.b.t. de organisatieaudit wil Jos van Dongen hier nog aan toevoegen dat het voor hem een verbijsterend rapport betreft. Hij heeft een aantal aandachtspunten aangeduid die hij in de toekomst gaat opvolgen om te kijken welke actie er nu gaat genomen worden om dit te verbeteren. Wat hem vooral verbaasde, is dat zelfs de basisprincipes niet gevolgd worden en hij geeft het voorbeeld van een factuur die niet overeenstemt met de leveringsbon. Hij begrijpt niet dat een gemeente zoals de onze, dat niet controleert. In elk klein bedrijfje doet men dat en de gemeente is in feite een groot bedrijf en dat wordt dan over het hoofd gezien. Dat is volgens hem echt verbazingwekkend. Hij gaat al deze punten, punt voor punt, in de toekomst opvolgen, maar hij hoopt dat de gemeente reeds maatregelen heeft getroffen om dergelijke blunders te voorkomen.

2/ Vraagt of en wanneer er nog eens een overlegcomité met ACCB gepland staat?

De burgemeester antwoordt dat zij hierover al eens informatie ingewonnen heeft. Momenteel staat er nog geen overleg gepland, maar zij zal hier een afspraak voor maken.