jan 242017
 

Gemeenteraad 17 januari 2017

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Opmerkingen Constant Meeussen:

Punt A.4: Budgetwijziging 1 OCMW

Op blz. 6 lees ik: “Aankoop van toestellen en plaatsing op belangrijke plaatsen in de gemeente.”
Over welke toestellen gaat het hier? Want ik kan dit in de tekst niet terugvinden.

Raadslid C. Meeussen zegt dat hij op blz. 6 leest: ‘Aankoop van toestellen en plaatsing op belangrijke plaatsen in de gemeente.’ Hij vraagt over welke toestellen het hier gaat, want hij kan dit in de tekst niet terugvinden.

De voorzitter antwoordt dat er vorig jaar een voorstel was om AED-toestellen te plaatsen op diverse plaatsen in de gemeente. Vanuit de medische sector kwam echter het advies om hier niet in eerste instantie op in te zetten. Om voldoende dekking te voorzien zouden er immers heel veel toestellen moeten worden geplaatst. Bovendien vragen die toestellen ook heel wat onderhoud. Daarom werd beslist om er eerst op in te zetten om zo veel mogelijk mensen te leren reanimeren. Daarvoor werden, in samenwerking met het Rode Kruis, cursussen ingericht van drie uur, voor 15 personen. Dit was een onverhoopt succes. De respons was onvoorstelbaar. In totaal zijn er ondertussen 150 mensen bijgekomen die kunnen en durven reanimeren. Van daaruit zijn er trouwens ook nog heel wat mensen die doorlopen naar de volledige cursus EHBO.

Raadslid Meeussen zegt dat men iedereen de kans moet geven om dit te kunnen volgen. Hij doet trouwens de suggestie om de mensen ook de ‘Heimlich-greep’ aan te leren, die levensreddend kan zijn in geval van verstikking.

De voorzitter zegt dat zij deze suggestie zal overmaken aan het Rode Kruis want dit lijkt haar inderdaad iets beperkts dat mogelijk binnen de cursus kan kaderen.

Punt A.7: Aankoop tractor.

In het kader van, dat men als gemeente de wil heeft, toch ecologischer en milieubewuster te functioneren om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen, stel ik de vraag of men er bij de gecontacteerde firma’s naar gepeild heeft of er geen evenwaardige uitvoeringen zijn met een motor op CNG, gecomprimeerd aardgas. Ter vervanging van gasoil.

Er zijn firma’s in België die zulke tractoren in hun aanbod hebben. Dit over tractoren maar ook met het gewone wagenpark kan bij vernieuwing perfect op deze milieuvriendelijkere brandstof overgegaan worden. In onze buurgemeente Zandhoven gaat men bij de vernieuwing van hun wagenpark resoluut over op CNG, ook voor vrachtwagens. Dit in samenwerking met Eandis die voor de bouw van een eigen kleinschalig vulstation, aangesloten op het gewone aardgasnet, gezorgd hebben.

Ik vind dat de vraag moet gesteld worden naar de industrie, want als die vraag van ons niet komt zal de industrie er ook niet op inspelen. In heel wat Europese landen staat men op dat vlak al veel verder. Een pionier op dat gebied is bij ons o.a. de firma Colruyt waar het wagenpark en ook de vrachtwagens al voor een groot gedeelte op methaan rijden. Het kan dus.

Ik vraag en hoop dat men in de toekomst ook in onze gemeente de CNG piste gaat bewandelen. We mogen niet achterblijven. Onze leefomgeving kan er enkel maar goed bij varen.

Opmerkingen Jos van Dongen:

Punt A.7: Aankoop tractor.

Raadslid J. van Dongen heeft enkele suggesties i.v.m. het bestek. Op blz. 7 is vermeld dat, voor de gunning van de opdracht, aan het criterium van de waarborgtermijn op wisselstukken, carrosserie en dergelijke een gewicht van 25% is toegekend. Op blz. 9 is opgenomen dat de waarborgtermijn voor de levering 24 kalendermaanden bedraagt. Op blz. 16 zijn onder punt III.5 de bepalingen opgenomen i.v.m. de waarborg op wisselstukken en service. Zijn eerste suggestie is om op blz. 9 toe te voegen dat de waarborgtermijn ‘ten minste’ 24 maanden zou bedragen. Zijn tweede suggestie is om op blz. 16 de omschrijving ‘wagen’ te vervangen door ‘voertuig’. De raad stemt in met beide suggesties.

Vragen vragenronde

J. van Dongen

Las een artikel in het tijdschrift Lokaal van januari 2017 met de titel ‘Personeelsbeleid: groen licht voor aanpassingen evaluatiereglement’. Hierin stond dat een evaluatie niet meer verplicht is voor iedereen en in alle gevallen. In de plaats daarvan komt het recht op opvolging en feedback op het functioneren. In dit artikel werd de vraag gesteld of een bestuur dat niet meer periodiek wil evalueren, maar enkel n.a.v. concrete feiten of gedragingen, dat nu al in zijn lokale rechtspositieregeling kan regelen en uitschrijven. Hierover werd een parlementaire vraag gesteld waarop de minister positief antwoordde. Hij wil weten of de gemeente hier werk van gaat maken.

De burgemeester antwoordt dat wijzigingen aan de rechtspositieregeling volop voorbereid worden. De rechtspositieregeling kan dan meteen wel eens in zijn geheel worden overlopen om te kijken welke wijzigingen het bestuur nog wenst door te voeren.

Raadslid van Dongen meent dat een evaluatie niet jaarlijks, maar iedere dag moet gebeuren en zou dit liefst op de agenda van het volgende syndicaal overleg geplaatst zien.

De burgemeester antwoordt dat dit een waardevolle suggestie is die zeker zal meegenomen worden.