dec 212016
 

Gemeenteraad 20 december 2016

(vragen en opmerkingen van en door Constant Meeussen en Jos van Dongen)

Opmerking Constant Meeussen:

Punt A.1: Op verzoek van de fractie Groen: Toegankelijke voetpaden voor iedereen.

Wie kan daar tegen zijn? Daarom vinden wij het goed dat Groen dit op de agenda zet.

Wij gaan hier dus voluit in mee maar in het besluit van Groen: Artikel 1: lazen we liever “De gemeente wenst de hindernissen op de voetpaden in de dorpscentra in kaart brengen”, wat meer alles omvattend is en de doelstelling blijft dezelfde.

We vrezen echter dat dit alles weer beperkt gaat blijven tot ‘kurieren am Symptomen’ en waar enkel de zoveelste ‘beweging’ haar boterham mee gaat verdienen of doen die dat gratis, zoals ik uit de tekst kan opmaken waarschijnlijk niet.

De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) met heel wat geëngageerde leden, waaronder ook ons ere gemeenteraadslid Walter Vochten, zet zich al meer dan 40 jaar in om de pijnpunten weg te werken die in deze motie aangehaald worden en zij doen dat gratis en voor niks.

Weliswaar met wisselend succes, want en ik zal het tot in den treure herhalen: “ Mobiliteit begint bij urbanisatie.”

Mobiliteit kan maar functioneren binnen de ruimte die door urbanisatie wordt toegestaan. De bevolking stijgt en automatisch brengt dit ook meer verkeer mee. Desondanks voert deze  meerderheid, juist zoals de vorige meerderheden in het verleden, en ik wik mijn woorden, een misdadig non- urbanisatie beleid.

Decennialang al bouwt men huizen op de 19de en 20ste eeuwse bouwlijn, wat maakt dat onze straten als het ware tot een dwangbuis verworden zijn waar het toenemend aantal weggebruikers wordt doorgeperst en er geen plaats is voor én een fatsoenlijke rijweg, én een fatsoenlijk fietspad én een fatsoenlijk voetpad, zodat, als ge een winkel buitenkomt ge moet oppassen dat uw neus er niet afgereden wordt en onze hoofdstraten verworden zijn tot spiegelkerkhoven.

Als we voor elke nieuwbouw van de laatste tientallen jaren de bouwlijn verplicht achteruit hadden geschoven, hadden we zelfs nog plaats gehad voor hier en daar een bank, een plukje groen, extra veilige parkeerplaatsen én faciliteiten voor de allerzwakste weggebruiker.

Dan hadden we van onze dorpen nog iets kunnen maken maar deze kans hebben we laten schieten om betonboeren en projectontwikkelaars terwille te zijn, want die bouwlijn één of twee meter achteruit trekken kan een extra appartement schelen en daar gaat het om. Om de poen is het te doen. Dat een hele gemeenschap in het heden en de toekomst daardoor gekloot wordt interesseert hun geen bal en ook met de grootste partij in de huidige bestuursmeerderheid, blijft men hardnekkig bij die bekrompen visie op urbanisatie.

Ooit waren er in de voorbije eeuw vooruitziende mensen met wel een visie op een toekomstgerichte urbanisatie. In onder andere St. Antonius kan men nog goed zien hoe het had kunnen zijn en ook tot wat het nu verworden is.

Ondanks het feit dat gedane zaken geen keer nemen, die nieuwe bebouwing staat er voor generaties en de mogelijke straatbreedte blijft in de toekomst dus even beperkt, kan hopelijk, mits wat gefoefel in de marge, voor onze zwakste weggebruikers toch hier en daar iets aangepast worden.

Beter iets dan niets, daarom gaan we zeker mee in dit voorstel.

 

Vragen en opmerkingen Jos van Dongen:

Punt A.5: Waarborgen van een lening aangegaan door Igean Dienstverlening voor verwerving gronden aan De Doelen.

Vraag: Toen op 25 januari 2011 de ‘Beslissing tot het waarborgen van een lening aangegaan door Igean dienstverlening nodig voor de verwerving van gronden gelegen aan De Doelen te Zoersel’ (agendapunt A.6) hier op de raad werd besproken werd door collega-raadslid Stan  Bartholomeeussen van Open VLD onder andere volgende opmerking gemaakt:
Igean is een intercommunale die niet in het leven werd geroepen voor het bewaren van gronden (als speelbos) voor een periode van 20 tot 30 jaar, maar wel voor het ontwikkelen van gronden. De intrestkosten van de lening gaan bij de grondprijs komen, waardoor deze de hoogte ingejaagd wordt. Gaat dit dan nog betaalbaar blijven?Is Igean hier dan wel de beste partner voor? Of is het zo dat de gemeente de hete aardappel naar Igean wil toeschuiven door hen de volledige aankoopsom te laten betalen en zelf enkel maar de lening te waarborgen die Igean daarvoor moet aangaan, in de wetenschap dat het een reëel risico is dat de gronden later onverkoopbaar zijn?

In de notulen van deze raadszitting lezen we dan:
De burgemeester-voorzitter begrijpt raadslid Bartholomeeussen. Zij zegt dat hij gelijk heeft wanneer hij stelt dat het niet goed is dat de gronden jarenlang in de handen van Igean blijven en dat er niets mee gebeurt. Igean heeft hier trouwens een negatieve ervaring mee met de gemeente Zoersel. Dit is niet de bedoeling. Igean heeft de onderhandelingen gevoerd die uitgemond zijn in een akkoord, op basis waarvan er een ontwerpakte werd opgemaakt. Best is dat de gemeente nu de lening waarborgt en dat er in functie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) afgesproken wordt om de gronden al dan niet zelf te verwerven.

Vandaag, bijna 6 jaar later, vraagt men aan deze raad om een borgstelling goed te keuren voor een schuld die vandaag 667.224,33 euro bedraagt en dit aangezien de lening die in 2011 werd afgesloten en de daarbij horende kosten niet is, niet kon en niet kan worden terugbetaald op de vervaldag door de kredietnemer Igean dienstverlening. Daarom mijn vraag: Wat is de reden van de vertraging in de afhandeling van dit dossier? Igean had immers, volgens de toenmalige burgemeester, een akkoord en er bestond een ontwerpakte. Hoe denkt men dit dossier eindelijk af te handelen voor het verstrijken van de volgende vervaldag? Wat is hier het probleem?

Daarbij nog volgende vraag: De oorspronkelijke borgstelling in 2011 kan worden omschreven in enkele regeltjes. Voor de huidige borgstelling heeft men meer dan een volledige pagina nodig. Huidige borgstelling is dan ook veel strikter dan de vorige.

In artikel 5 lees ik onder andere De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake.’

Voor het eerste deel van de tekst kan ik nog begrip opbrengen. De laatste zin vind ik echter onaanvaardbaar. Indien er door de bank en/of de kredietnemer wijzigingen worden aangebracht aan de bedragen en/of modaliteiten van het toegekende krediet waarvoor de gemeente zich borg stelt, dan lijkt het mij logisch dat de gemeente hiervan op de hoogte wordt gebracht. Wat mij betreft is dit een verplichting waaraan de bank zich niet kan onttrekken.  Daarom mijn vraag: Waarom staat deze laatste zin hier vermeld en gaat de raad hiermee akkoord?

Schepen en ocmw-voorzitter K. Schryvers antwoordt dat er hier vragen zijn gesteld over dit initiatief die betrekking hebben op de vorige legislatuur, maar om dit agendapunt correct te kunnen duiden en kaderen moeten we een beetje verder terug in de tijd gaan. Weinigen hier aanwezig hebben dit nog meegemaakt vanuit de beleidsploeg maar het verhaal begint in 1990 toen er paniek ontstond bij de scouts omwille van het besluit van de grondeigenaars van het speelbos achter het scoutslokaal om het bos af te sluiten, en de gronden als bouwgrond ten gelde te maken. Een jeugdbeweging moet uiteraard ergens in de nabijheid van het lokaal kunnen spelen, dus startte de gemeente een onderhandeling met de eigenaars, die in twee fases verliep. In fase 1 kocht de gemeente één stuk aan van het terrein tegen de Doelen om bebouwing tegen te gaan en in fase 2 werd er met de eigenaars tot een akkoord gekomen om de scouts het ander deel van het terrein te laten gebruiken via een ter beschikking stelling voor een bepaalde periode. Zo gezegd, zo gebeurd maar na het aflopen van die overeengekomen periode werd die afspraak niet hernieuwd, wel is het gebruik door de scouts gedoogd. Na verervingen kwam opnieuw de intentie van de particuliere eigenaars om de gronden met als bestemming volwaardig woongebied ten gelde te maken als dusdanig. Daardoor liepen we het risico dat het bos volledig zou worden bebouwd en het scoutslokaal zo zou ingesloten geraken. Daarom startte de gemeente opnieuw onderhandelingen met de eigenaars en met de hulp van IGEAN om een ruil te maken met een ander perceel tegen de Doelen. De gronden van het speelbos werden uiteindelijk verworven via de aankoop door IGEAN om op termijn een soort van sociale verkaveling te realiseren maar pas nadat, en op voorwaarde dat er een perspectief was op de herlocalisatie van jeugdbewegingen, conform de zoekzones in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Zij staat nog steeds achter de aankoop door IGEAN om op die manier het speelbos te vrijwaren van private ontwikkeling en tevens de mogelijkheid open te houden om toekomstgericht het terrein in het kader van het Bindend Sociaal Objectief en het beleid rond de inbreiding van woningen in de woonkern (100m verder) te ontwikkelen. Als we dit zelf destijds gekocht hadden als gemeente dan zou dit deel uitmaken van een lening in een groot en algemeen kredietvolume, en zou de rentelast veel minder zichtbaar zijn en evengoed zou deze verrekend moeten worden op gelijk welk investeringsproject. Verwerving met IGEAN vormt de beste optie omdat zij als intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen de gemeente actief is rond diverse projecten en reeds eigenaar is van verschillende terreinen en zodoende initiatiefnemer van diverse projecten. Dit maakt dat IGEAN de invulling ruimer kan bekijken en als dusdanig meerdere oproepen kan lanceren voor kandidaten betaalbaar wonen. Zij draagt dan ook de lasten van het systeem van erfpachten bij betaalbaar wonen in plaats van de gewone verkoop van de gronden. Bij de gemeente zou een erfpacht budgettair veel zwaarder wegen. IGEAN is ook de partner die de omgevingswerken voor zijn rekening kan nemen en zelf laten uitvoeren,. Op termijn moet er zeker gekeken worden hoe de projecten hier kunnen worden gerealiseerd maar pas na de herlocalisatie van de jeugdbewegingen zoals vermeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan .

Raadslid van Dongen merkt op dat na deze verlenging, de lening nog maar éénmalig kan worden verlengd, dus de lange termijn omzetting dient zich snel aan.

Schepen en ocmw-voorzitter Schryvers antwoordt dat er nadien probleemloos een andere financiering op korte termijn kan worden voorzien. Het is alleen deze overeenkomst van vijf jaar + 2 x 1 jaar die dan vervalt.

Raadslid van Dongen stelt dat dan nog zijn opmerking rest omtrent de passage in de borgstellingsovereenkomst die bepaalt dat als er veranderingen zich aandienen van modaliteiten of bedragen van het gestelde krediet, de bank zich van de verplichting ontslaat om de gemeente als borgsteller hiervan op de hoogte te moeten brengen. Hij vraagt zich af waar deze voorwaarde vandaan komt of deze niet moet geschrapt worden?

De burgemeester antwoordt dat de bank het zichzelf graag gemakkelijk maakt. Het zou inderdaad beter zijn dat de gemeente van aanpassingen aan het krediet op de hoogte wordt gebracht. We zullen aan de bank vragen om die passage in de borgstelling aan te passen, dit is eerder ook al zo gevraagd in andere dossiers en de bank heeft hier mee ingestemd.

Punt A.6: Budgetwijziging 2 van 2016

Vraag niet-prioritaire beleid 2016:
punt 10: aanpassing enkele terugvorderingen aan ontvangstenzijde: grondlasten Woonzorgcentrum: -20.325 euro. Wat is de reden van deze aanpassing? Graag toelichting.

Schepen Sebreghts antwoordt dat de 22.000 EUR grondlasten die wegvallen de vrijstelling betreffen van de heffing onroerende voorheffing voor het WZC. Ze worden nu pas geschrapt omdat ze geraamd werden uit voorzichtigheid.

Punt: 18: schrappen van concessievergoeding die voorzien was voor het koetshuis: – 15.000 euro
ik begrijp niet hoe dit bedrag in het budget van 2016 is gekomen. Bij het afsluiten van de overeenkomst in juli 2015 stond immers duidelijk vermeld in de concessieovereenkomst : ‘Artikel 6 Er is geen concessievergoeding van toepassing’ Ook hier graag nadere toelichting.

De concessieovereenkomst voor het koetshuis betreft een vergetelheid in het budget van vorig jaar die nu wordt rechtgezet.

Opmerking en vraag prioritair beleid:
Punt 6: op gebied van afvalophaling een vermindering van de bijdrage aan Igean naar aanleiding van een gunstige afrekening voor 2015 (- 90.322 euro).

Laat me toe om mijn bedenkingen te hebben bij de ramingen die door Igean worden verstrekt en die als basis genomen worden voor de opmaak van de budgetten.

In 2013 bedroeg het verschil tussen de oorspronkelijke raming en de afrekening +/- 98.000 euro. In 2014 en 2015 bedroeg dit verschil +/- 215.000 euro. De vermelding dat het hier een gunstige afrekening voor 2015 betreft is misschien verkeerd gekozen. Het betreft hier eerder een 2e correctie van een ruimschoots overschatte oorspronkelijke raming.

De ramingen voor de bijdragen aan IGEAN zijn inderdaad te ruim, vandaar dat we naar de prognoses in het meerjarenplan geen overname doen van hun raming maar wel een eigen inschatting maken op basis van de jaarrekeningen. Het verschil van de 8000 EUR in de kosten voor het afvalbeleid die werd opgemerkt, behelst de aankoop van de glasbakken die niet jaarlijks gebeurt.

In verband met Igean-ramingen heb ik nog een vraag, een vraag namelijk over de ramingen 2016 en 2017 voor wat betreft de aanrekening van de behandelingskosten verbonden aan de gemeentelijke administratieve sancties.
Van 2012 tot 2015 bedroeg de kostenraming telkens 3000 euro. De afrekening steeg tijdens deze periode van 795 euro in 2012 naar 2225 euro in 2015.

Voor 2016 bedroeg de oorspronkelijke raming eveneens 3.000 euro, maar de onlangs geactualiseerde raming bedraagt 30.000 euro en de voor 2017 gemaakte raming bedraagt zelfs 40.000 euro. Daarom de vraag: Om welke reden worden de geraamde behandelingskosten van GAS-dossiers voor 2016, dus het jaar dat bijna voorbij is en waarvoor men bijna een volledig beeld heeft van het aantal werkelijk behandelde dossiers, verhoogd van 3.000 naar 30.000 euro en om welke reden voorziet men voor 2017 nogmaals een verhoging tot 40.000 euro? Wat is hier de verklaring voor?  In de toelichting bij de wijzigingen van het meerjarenplan lees ik dat er een stijging van de ontvangsten uit GAS-boetes wordt voorzien van 132.000 euro (ik weet niet of deze stijging een stijging per jaar betreft of dat het een bedrag betreft dat van toepassing is voor de ganse periode). De toelichting bevat geen verdere verklaring.

Zou het kunnen dat men een heksenjacht aan het voorbereiden is, of vergis ik mij? Graag nadere toelichting.

De burgemeester antwoordt dat er een grote toename is van het aantal geregistreerde en geverbaliseerde GAS-overtredingen door toedoen van de blauwe zone. Parkeerovertredingen in die zone worden nu bestraft via de GAS-wetgeving , waardoor er een stijging van de GAS-sancties wordt opgetekend met meer dan 1000 eenheden. Het vermelde bedrag van 132.000 EUR is uiteraard de optelling van meerdere jaren.

Vraag overig beleid
Er wordt een verhoging doorgevoerd van 1.278 euro voor uitgaven in kader van subsidiereglement voor natuurverenigingen bij aankoop van gronden. In de notulen van het schepencollege van  7 november 2016 staat echter vermeld dat het beschikbare budget 7.550 euro bedraagt . De toegekende subsidies voor Vorse Beemden en De Delftse Beek bedragen samen 12.328 euro, zodat er op dat ogenblik een tekort was op het budget van 4.778 euro (en dus geen 1.278 euro). Graag een verklaring voor het verschil van 3.500 euro. (In de notulen van het schepencollege van 21 november vind ik wel terug dat er een interne kredietaanpassing is geweest van -2000 euro onder de rubriek ‘natuur en milieubeheer’, echter zonder verdere toelichting.)

De betaling van de subsidie voor de aankoop van natuurgronden wordt gespreid over 2017 en 2018 en als dusdanig niet volledig in 2016 opgenomen.

De Vlaams Belangfractie zal deze budgetwijziging niet goedkeuren. Wel gaan wij uitzonderlijk wel akkoord met 1 specifiek punt, namelijk de uitbreiding van de autostaanplaatsen aan het gebouw van Handicar (90.000 euro).

Punt A.7: Aanpassing 3 meerjarenplan 2014-2019
Vragen:
1/ In de personeelsbudgetering wordt een administratief foutje van -183.626 euro rechtgezet.
Wat was er gebeurd?
Schepen Paredaens stelt dat de 183.000 EUR een materiële vergissing betreft in de voorbereidende berekeningen van de geraamde personeelsuitgaven die nu wordt rechtgezet.

2/ In de tussenkomst voor de exploitatie van het zwembad  in Pulderbos wordt een daling van 15.000 euro voorzien.  Waarom? Vermits zwembad steeds langer in gebruik is zou ik eerder een verhoging van de exploitatiekosten verwachten.
De vermindering van de uitbatingskost voor het zwembad Pulderbos is gebaseerd op ramingen van de exploitant IGEAN die we moeten overnemen.

3/Op pagina 21 van het meerjarenplan staan de totale uitgaven vermeld voor het afvalbeleid.
Het bedrag voor 2018 is 8.000 euro hoger dan de bedragen voor 2017 en 2019 (1.288.988 in plaats van telkens 1.280.988). Is dit een tikfout of is hier een reden voor, en zo ja, dewelke? Indien dit een tikfout zou zijn is ook het totaal foutief.
Het verschil van de 8000 EUR in de kosten voor het afvalbeleid die werd opgemerkt, behelst de aankoop van de glasbakken die niet jaarlijks gebeurt

Punt A.8: Budget 2017
Doelstellingennota:
pag. 5: ‘ Een laagdrempelige en kwalitatieve bibliotheekwerking aanbieden’
Verder lees ik op deze pagina geen enkele doelstelling wat betreft de bibliotheek in ST.-Antonius.  Mag ik daaruit besluiten dat er dus in 2017 geen plannen zijn en geen enkel initiatief zal genomen worden in verband met deze bibliotheek?

Schepen De Vos stelt dat voor wat de bibliotheek betreft, er plannen zijn om het pand aan de Handelslei op termijn te verlaten voor een meer geschikte locatie maar nog steeds als filiaal in SintAntonius. In de zoektocht naar alternatieven zijn al enkele opties moeten verworpen worden vanwege de nuttigheid, de ligging, het gebruik, of in functie van het benodigde budget. Het idee van de locatie aan de Achterstraat is nog embryonaal, en hij kan nu nog geen info geven om de lopende onderhandelingen hierover niet in het gedrang te brengen. In het budget 2017 werd hiervoor nog niets opgenomen aangezien de voorbereiding nog in volle gang is maar een realisatie zal sowieso voor later zijn.

Pag. 14: Bij de geraamde ontvangsten wordt hier een bedrag vermeld van 414.000 euro als voordeel van de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf. Vraag: Wat is de huidige stand van zaken? Is er reeds beslist om hier toch mee door te gaan?

Wat het AGB aangaat, er zijn twee aanpassingen: ten eerste is de studiekost lager dan geraamd en die studie is nodig om te zien wat opportuun is en haalbaar aan te verwachten BTW recuperatie. De conclusie uit de studie houdt een minder dan initieel begrootte BTW-optimalisatie voor, vandaar de daling aan ontvangstenzijde. In verband met de modaliteiten van de oprichting van een AGB er is nog niets beslist want het is aangewezen dat een gemeenteraadscommissie zich hierover zal buigen, waarschijnlijk begin volgend jaar. Het is wel de intentie om een AGB op te starten voor de bibliotheek en de annex vergaderzalen. Het is evenwel nuttig aan de raad , via de commissie, extra duiding te geven want evengoed voor investeringen in de toekomst kan het AGB een betekenisvolle rol spelen en de basis vormen voor beslissingen terzake. 

 

Punt A.11: Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zoersel en vzw Toerisme Zoersel

Artikel 2 van de overeenkomst behandelt de ‘engagementen van de VZW Toerisme’. Er staat onder andere ‘De VZW Toerisme zal ‘gegidste activiteiten aanbieden  (zoals o.m?:  … , een busrondrit met eigen autocar, …’Vraag: Wat wordt hier bedoeld?  Een eigen autocar van VZW Toerisme Zoersel, een eigen autocar van gemeente Zoersel, de autocar waarmee bezoekers zijn toegekomen?

Opmerking: In artikel 3 engageert het bestuur zich om haar lidmaatschap in het Land van Playsantiën aan te houden. Dit betekent dat de gemeente ten vroegste haar lidmaatschap kan beëindigen in 2026 (datum einde samenwerkingsovereenkomst met VZW Toerisme Zoersel is 31 december 2025) en dit zelfs indien in de loop der volgende jaren zou blijken dat een dergelijk lidmaatschap niet langer gewenst zou zijn om wat voor reden dan ook. Persoonlijk zou ik daar aan toevoegen ‘tenzij in onderling overleg met vzw Toerisme wordt besloten om het lidmaatschap stop te zetten.

Schepen De Vos antwoordt dat het hier wel degelijk gaat om een autocar waarmee de bezoekers zich naar het Lindepaviljoen begeven. Als de vzw Toerisme geen lid meer wil zijn van het samenwerkingsverband Land van Playsantiën, dan heeft dit voor de gemeente ook niet langer zin, dus die zijn echt wel aan elkaar gekoppeld.

De burgemeester vult aan door te stellen dat elke overeenkomst, in onderling overleg uiteraard , kan worden gewijzigd of stopgezet. Indien lidmaatschap niet meer nuttig is, dan zal dit een einde nemen maar zoiets moet niet expliciet worden vermeld.