sep 282016
 

Gemeenteraad 27 september 2016

(vragen en opmerkingen van en door Stan Meeussen en Jos van Dongen)

Punt A.1Rapportering door financieel beheerder

Vragen en opmerkingen door Jos van Dongen:
Ik heb enkele vragen bij het evaluatierapport BBC 2016, maar vooraf wens ik toch onze financieel beheerder te bedanken en te  feliciteren voor de duidelijke toelichtingen bij deze rapportering.

Wat de rapportering zelf betreft heb ik nog 1 verzoek: Het zou handig zijn dat onderaan de tabel met de saldi van de verschillende rekeningen ook het algemeen totaal (dus het totaal van alle rekeningen samen) zou worden vermeld.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het evaluatierapport:
Pagina 4
: Budget voor buitenschoolse opvang:
Uitgave: +/-  2/3 van budget vastgelegd (222.779 van 336.359)
Ontvangsten:  +/- 1/6 van budget ontvangen (10.214 van 61.400)

Vraag: Graag verklaring waarom ontvangsten ver beneden de verwachtingen liggen.

De financieel beheerder licht toe dat de ontvangsten van de voor- en naschoolse opvang geïnd worden in de scholen, waarna ze worden doorgestort. Er zijn geen signalen dat het geraamde bedrag overraamd is.

Pagina 9: Sportbeleid: Bedoeling was om een samenwerking op te starten tussen scholen en sportverenigingen. Ik lees nu ‘De actie mag worden geschrapt’ met daarbij de verklaring ‘De vraag werd in 2015 gesteld op het schoolhoofdenoverleg maar hier kwam vanuit de scholen geen respons op.’

Naar mijn mening maakt het bestuur zich hier nogal gemakkelijk van af. Dit is toch geen beleid! Indien andere beleidspunten van de bestuursmeerderheid op dezelfde manier worden afgevoerd dan zal er aan het einde van de rit niet veel veranderd zijn.

De burgemeester zegt dat de samenwerking tussen de Zoerselse scholen en turnleerkrachten met de sportverenigingen ter sprake is gekomen op het schoolhoofdenoverleg. Daaruit is gebleken dat de weg naar de sportclubs gemakkelijk te vinden is voor ouders en kinderen. De turnleerkrachten kwamen alzo tot de vaststelling dat er geen bijkomende actie nodig was. 

Raadslid van Dongen zegt dat hij dat wel begrijpt maar zoals het nu vermeld staat, geeft het de indruk dat men het aan de school gevraagd heeft, de school reageert niet dus doen we verder maar niets.  

De burgemeester antwoordt/zegt dat er een bezorgdheid was of kinderen hun geliefde sport wel kunnen beoefenen. Er is echter gebleken dat de juiste toeleiding er wel is.

Pagina 13: Duurzaam energiebeleid: Ik lees ‘Evaluatie van het doven van de openbare verlichting werd geëvalueerd en de voorgestelde aanpassingen werden goedgekeurd door het schepencollege. Aanpassingen worden door Eandis uitgevoerd in de periode september/oktober 2016.’

Het siert het bestuur dat er een evaluatie van de evaluatie werd gemaakt. Dit is ongezien in de gemeentegeschiedenis. Toch heb ik hier enkele vragen bij:

1/ Welke aanpassingen werden goedgekeurd door het college? Wanneer gebeurde dit? Ik heb hierover in ieder geval niets gelezen in de notulen van het college.

2/ Voor deze aanpassingen is geen budget voorzien, noch vastleggingen, noch kosten. Ik besluit daaruit dat Eandis deze werken volledig gratis zal uitvoeren, of zou het kunnen dat ik me daarin vergis? Indien dit het geval is, wat zijn dan de te voorziene kosten?

3/ Bij deze evaluatie van de evaluatie is men ongetwijfeld grondig tewerk gegaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat men niet alleen rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de Zoerselaars, maar dat men ook heeft nagegaan bij de politiediensten welke invloed deze uitschakeling van de verlichting heeft meegebracht op gebied van veiligheid. Graag ontving ik dan ook de vergelijkende cijfers wat betreft inbraken, misdrijven en ongevallen voor vergelijkbare periodes voor en na de invoering van het doven van de openbare verlichting.

M.b.t. het doven van de openbare verlichting zegt de burgemeester dat Eandis bezig is de nodige aanpassingen te doen. Daar werden principes over afgesproken. Uit de evaluatie bleek dat de theorie soms afwijkt van de praktijk. De aanpassingen zijn lopende. 
De burgemeester deelt mee dat er in het begin van het jaar een piek was in de criminaliteitscijfers. Dit was vóór het doven van de lampen. Deze piek is later weggegaan. Wel is het zeker dat er geen piek is gekomen na het doven van de lampen. De diefstallen in woningen zijn zelfs gedaald. 
Wat verkeersongevallen betreft, denkt zij dat er geen stijging is.

4/ Nog een laatste vraag: Komt er na uitvoering van de aanpassingen door Eandis nog een evaluatie en waar kunnen onze Zoerselaars terecht indien ze nog bemerkingen hebben?

Pagina 23: Financieel beleid: Ik lees ‘De verplichte drankafname in de lokalen ‘Dorpszicht’ blijft een struikelblok in de analyse van de pro en contra’s voor de oprichting van een AGB (autonoom gemeentebedrijf). Zonder verplichte drankafname is het financiële voordeel van de oprichting van een AGB eerder beperkt in verhouding tot de administratieve impact.’

Vraag: Is de winst op dranken dan het enige voordeel dat kan worden geboekt met een AGB? Waar zijn we dan mee bezig?

 

 De winst op dranken is niet het enige voordeel van een AGB. Het belangrijkste voordeel is echter wel de BTW-recuperatie.

Vragen en opmerkingen door Stan Meeussen:
In de rapportering van het beleid naar de gemeenteraad toe, gaat het dus ook over de ringweg. In Het Laatste Nieuws van 23 augustus lees ik daarover: “De weg krijgt in beide richtingen één rijstrook en wordt enkel op de kruispunten verlicht.” Ten eerste vind ik het een gemiste kans, ja, een blunder om geen twee rijstroken aan te leggen in elke rijrichting.

Vermits de bevolking toeneemt en mensen zich nu eenmaal verplaatsen, zal ook ontegensprekelijk het verkeer toenemen, niet andersom. Dat is de werkelijkheid waar we moeten op vooruit lopen, met slechts één rijstrook aan te leggen lopen we achteruit op de toekomst.

Twee rijstroken wil daarom niet zeggen dat men die persé onmiddellijk moet gebruiken maar men heeft een potentieel dat men kan invullen als het nodig is en ook een alternatief voor politie, hulpdiensten, de Lijn, onderhoudswerken, enz. én wat er in geval van nood nog allemaal kan gebeuren. Nu wringt men het verkeer in een korset, waardoor, als er iets gebeurt, iedereen vast zit in de fuik.

Uiteraard zijn beter berijdbare, bredere en dus ook veiligere wegen, geen vrijkaart voor hardrijders, we hopen dan ook dat de nodige elektronische bewaking in de infrastructuur inbegrepen wordt. Regeren is vooruit zien, ook en zeker wat mobiliteit betreft.

Ten tweede.
Ik hoop dat het Agentschap Wegen en Verkeer er ook voor zorgt dat er fietspaden langskomen. In een tijd dat ieder van onze beleidsmakers de mond vol heeft over ‘het creëren van een fietsvriendelijk klimaat door een aangepaste fietsinfrastructuur’ zou het weglaten van een fietspad een tweede blunder zijn.

En als er langszij hopelijk toch fietspaden komen, dan zou het ontbreken van moderne LED straatverlichting de derde blunder zijn. Straatverlichting is een onmisbare schakel in een veilig wegverkeer en zeker voor wat de zwakke weggebruiker betreft. Want, wat ik nu al in Halle persoonlijk ervaren heb, is, dat in verduisterde straten automobilisten hun grote pharen opzetten, waardoor ge als fietser verblind raakt, geen steek meer ziet en totaal gedesoriënteerd zijt. Een levensgevaarlijk situatie. Ik zou als gemeentebestuur niet de morele verantwoordelijkheid willen dragen dat er op die manier, al is het maar één accident, gebeurt. Voor wie het meemaakt is één, één teveel.

Nog een vraag. Wat is de bestemming van de gronden binnen de omleidingsweg en wat van de gronden er  buiten?

M.b.t. de ringweg deelt de burgemeester mee dat er inderdaad maar één rijstrook in elke rijrichting is voorzien en dat er geen afritten zijn. Er is een scheiding van de verkeersstromen, m.n. het verkeer op de ring en het verkeer naar het dorp. In alle tellingen werd daarmee rekening gehouden. Twee rijstroken zouden natuurlijk ook heel wat meer onteigeningen geven. Dat er geen fietspaden ring zijn voorzien, is omdat de fietsers door het dorp mogen. Ook zijn er voor fietsers doorgangen onder de ringweg voorzien. 

Raadslid Meeussen hoopt dat er toch ook wel fietsostrades worden voorzien. 

De burgemeester zegt dat ze dit voorstel zal doorleiden naar de Administratie Wegen en Verkeer. Wel is het zo dat de planning zodanig is dat er zo weinig mogelijk conflictsituaties tussen auto’s en fietsers mogelijk zijn. 

Wat het aansteken van de grote lichten door autobestuurders betreft, die dan verblindend werken, zegt de burgemeester dat de kruispunten steeds verlicht zijn en blijven.

Ten slotte zegt zij nog dat de bestemming van de gronden binnen de ringweg niet verandert. Deze blijft conform de huidige bestemming.

 

 A.7: Beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs

Opmerkingen door Jos van Dongen:
Vlaams Belang heeft uiteraard geen probleem met het principe dat onderwijs politiek neutraal moet zijn. Ook een versterkte samenwerking tussen openbare onderwijsverstrekkers om aldus bijvoorbeeld een project tegen pesten tot een goed einde te brengen krijgt onze steun.

Wel hebben wij onze bedenkingen bij de vermeldingen die het zogenaamde wereldburgerschap en de bejubelde multiculturele samenleving promoten. Na onderzoek naar de haalbaarheid van één publiek net, na het ballonnetje over de afschaffing van de levensbeschouwelijke vakken over alle netten om deze te vervangen door een eenheidsvak krijgen we nu deze ‘Beginselverklaring neutraliteit’ die de interlevensbeschouwelijke dialoog komt verheerlijken.

Wij hebben geen probleem met dialoog op zich, maar vrezen dat dit gegeven onder andere zal misbruikt worden om bijvoorbeeld te proclameren dat de islam een plaats heeft in onze maatschappij. Zoals u allen weet zullen en kunnen wij met een dergelijke visie nooit akkoord gaan. Daarom zullen wij dit agendapunt dan ook niet goedkeuren.

 

A.8: Definitief besluit over de verkoop van een perceel grond in de Smissestraat.

Opmerking door Stan Meeussen:
Wij hebben in het verleden tegen gestemd omdat er in een tijd dat alles meer en meer volgebouwd wordt, ook in de Smissestraat, het niet opgaat dat omwille van het smeer, het laatste stukje vrije publieke ruimte wordt verpatst. 150.000 euro is natuurlijk veel geld maar in dit geval moet het potentieel aan ruimte voor de toekomst meer waard zijn. Achter ons komen er nog.

Schepen Sebreghts denkt dat er maatschappelijk waardevoller open ruimtes zijn dan dit perceel.

A.12Beslissing tot toetreding tot het Burgemeestersconvenant.

Opmerking en vraag door Stan Meeussen:
Vooreerst wil ik de administratie bedanken voor het bijvoegen van een verklarende woordenlijst, zodat ik met mijn beperkt verstand toch kan volgen.

Binnen 14 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen dus met ten minste 40% verminderen en tegen 2050 zelfs met 80-95%. Een initiatief dat door het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie werd toegejuicht en waar we ons dus graag bij aansluiten.

Maar zoals we in de gemeenteraad van mei uitvoerig toegelicht hebben, als men het taboe van een steeds stijgende wereldbevolking van 3 mensen per seconde (en dat is niet iets dat ik zomaar fantaseer maar zijn wel cijfers van officiële instanties,) blijft negeren, gaat dat ons niet lukken en blijven we achterna hollen. Ik wil in dat verband toch nog eens terug Marleen Temmerman aanhalen. In een vorig leven senator voor de socialisten en dus niet zomaar iemand, waar die zegt: “zonder beheersing van de bevolkingsaangroei zal er geen realistische oplossing voor het klimaatprobleem zijn.” En daarom vind ik het spijtig dat we ook in dit bundel hierover weer niets, geen woord, geen letter, geen jota terugvinden. Hier blijft dus het oude spreekwoord gelden: “Men spreekt niet over de koord in het huis van de gehangene”.

Dat we moeten ophouden met het opstoken van de kostbare grondstof die koolwaterstoffen zijn is niet enkel nodig om de klimaatverandering te stoppen. Maar evenzeer, en zeker zo belangrijk, omdat we bezig zijn om, op een paar honderd jaar de reserves, waar de aarde miljoenen jaren voor nodig gehad heeft om die aan te maken, er door te jagen. Wij zijn de erfenis van de komende generaties op een misdadige manier aan het opmorsen. Al naargelang de klimaatverandering varieert kunnen we nog een trui meer of minder aantrekken. Maar om, ik zeg zo maar, meststoffen of verf of duizend andere zaken waar we niet bij stilstaan te maken, omdat we ze zo vanzelfsprekend vinden, b.v. de stoel waar ge op zit en het scherm waar ge voor zit, hebben we koolwaterstoffen nodig en daar is geen alternatief voor. Dit is dan ook een tweede reden waarom het oordeel van de geschiedenis over ons hard zal zijn.

 

A.14:  Iveka en Eandis Assets: agenda’s en vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger, waaronder toetreding Chinese staatsbedrijf State Grid tot Eandis Assets.

Opmerkingen door Jos van Dongen:
Het is onze visie dat strategische sectoren zoals energie en energiebevoorrading in Vlaanderen moeten verankerd blijven. Opnieuw dreigt men te buigen voor schijnbaar aanzienlijk financieel voordeel op korte termijn.

De geschiedenis herhaalt zich. Bijna 13 jaar geleden, op 16 oktober 2003, kreeg deze raad een vergelijkbaar dossier voorgeschoteld. Een aantal omliggende gemeenten zagen toen reeds al massa’s geld toestromen door uit handen geven van hun rioleringsnet aan een Amerikaanse firma door middel van het cross-border leasesysteem. Ook Zoersel zag toen al het gouden kalf al staan voor het kasteel te Halle en zette het opstarten van een cross-borderdossier op de agenda van de gemeenteraad. Alhoewel ex-collega raadslid Mario Verbeek toen een bladzijdenlange tussenkomst hield om aan te tonen dat toetreding toch een uiterst risicovolle onderneming was, werd het agendapunt goedgekeurd met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen en 7 tegenstemmen (6 van Vlaams Blok, 1 van Ward Steel). Gelukkig voor Zoersel is de toetreding uiteindelijk toch niet doorgegaan. Nog voor het afsluiten van de overeenkomst werd het ganse systeem vanuit Amerika gekelderd, met voor een aantal gemeenten een financiële kater tot gevolg.

Laat ons dus niet dezelfde fout maken. Het zou deze keer wel eens anders kunnen aflopen. Onze fractie zal dit agendapunt bijgevolg niet goedkeuren, met daarbij nog bijzondere aandacht voor afkeuring van artikel 3 waarin de toetreding van State Grip Europe Limited  tot Eandis Assets wordt behandeld.